Reklama

Proč je špatné sekat zahradu 1x-2x týdně: Dopad na přírodu a psychologický profil nadměrných sekačů

Péče o zahradu je důležitým aspektem domácí údržby a mnoho lidí se snaží udržet své zahrady v co nejlepším stavu. Nicméně, existuje určitá tendence mezi některými lidmi k nadměrnému sečení trávníku, vyjíždějí se sekačkami sekat 1x, klidně i 2x týdně a sekají od plotu k plotu. V tomto článku se zaměříme na negativní dopady této praxe jak na životní prostředí, tak i na psychologický profil lidí, kteří takto často sekají velké plochy svých zahrad.

Dopad na životní prostředí:

Časté sečení trávníku má významný dopad na životní prostředí. Když se trávník často seká, dochází k odstranění přirozeného prostředí pro rostliny a hmyz. Tráva je zdrojem potravy pro mnoho druhů hmyzu a jejich larvy, a také slouží jako úkryt pro drobné živočichy. Pravidelné časté sečení však narušuje tyto ekosystémy a může vést ke snížení biodiverzity.

Dalším negativním dopadem je spotřeba vody. Časté sečení vyžaduje více zalévání, aby trávník zůstal zelený a zdravý. To vede ke zvýšené spotřebě vody, což je zvláště problematické v oblastech s omezenými zdroji vody nebo v době sucha.

Hluk: Časté sečení zahrady s sebou nese hlukové znečištění, zejména pokud používáte benzínové sekačky. Hluk může mít nepříznivý vliv na vaše zdraví a pohodu, ale také na zvířata, která žijí v okolí. Ptáci, hmyz a další druhy zvířat mohou být rušeni a jejich přirozené chování a komunikace mohou být narušeny nadměrným hlukem.

Reklama

Emise výfukových zplodin: Používání benzínových sekaček vede k emisím výfukových zplodin, které jsou škodlivé pro ovzduší a přispívají k znečištění vzduchu. Tyto emise obsahují látky, jako jsou oxid uhličitý, uhlovodíky a oxidy dusíku, které mohou mít negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Spotřeba paliva: Časté sečení zahrady s benzínovými sekačkami vede k vyšší spotřebě paliva. To přispívá ke spotřebě fosilních paliv a emisím skleníkových plynů, které přispívají k globálnímu oteplování a změně klimatu.

Chemické látky: Někteří lidé používají pesticidy a hnojiva, které mohou být škodlivé pro životní prostředí. Tyto chemikálie mohou unikat do půdy a vodních zdrojů a negativně ovlivňovat ekosystémy a biodiverzitu. Při častém sečení je také větší pravděpodobnost, že budete používat tyto chemikálie častěji.

Odpad: Časté sečení znamená také více zahradního odpadu, jako jeposečená tráva. Pokud s ní není správně nakládáno, může se stát odpadem a přispívat k problémům spojeným se skládkami a úpravou odpadu.

Tyto negativní faktory by měly být brány v úvahu při rozhodování o častém sečení zahrady. Existuje několik opatření, která mohou být přijata ke snížení těchto negativních dopadů:

 1. Použití ekologičtějších alternativ sekaček: Místo benzínových sekaček můžete zvážit použití elektrických sekaček nebo dokonce ruční sekačky. Elektrické sekačky mají nižší emise a produkují méně hluku než jejich benzínové protějšky. Ruční sekačky jsou zase úplně bez emisí a také tišší.

 • Kompostování zahradního odpadu: Namísto odstraňování zahradního odpadu jej můžete kompostovat. Kompostování je šetrný způsob nakládání s organickým materiálem a umožňuje vám využít výsledný kompost jako přírodní hnojivo pro zahradu.

 • Použití přírodních a ekologicky šetrných metod: Místo používání pesticidů a chemikálií zkuste se zaměřit na přírodní metody péče o zahradu. Existuje mnoho organických a ekologických alternativ, které pomáhají udržet zahradu zdravou a přitom minimalizují negativní dopady na životní prostředí.

 • Osvěta a sdílení: Informujte své sousedy a komunitu o významech ekologicky šetrné péče o zahradu a sdílejte s nimi své znalosti a zkušenosti. Můžete tak přispět k většímu povědomí o těchto problémech a podpořit udržitelnější zahradnické praktiky ve vašem okolí.

 •  

  Psychologický profil nadměrných sekačů:

  Lidé, kteří sekat zahradu 1x až 2x týdně, často vykazují určité psychologické charakteristiky. Jednou z možných příčin je tendence k perfekcionismu. Tito lidé mají potřebu udržovat všechno kolem sebe v dokonalém stavu a dosáhnout vysoké úrovně estetického standardu. Neschopnost přijmout přirozenou různorodost a volný růst trávy a rostlin jim může způsobovat stres.

  Další aspekt je závislost na kontrole. Nadměrní sekači mají často potřebu mít vše pod kontrolou a sečení zahrady je pro ně způsobem, jak získat a udržet kontrolu nad svým prostředím. Tento pocit kontroly může být psychologicky uspokoj může být psychologicky uspokojující a může sloužit jako prostředek pro snižování úzkosti nebo stresu. Sečení trávníku se tak stává jakousi terapeutickou činností, která umožňuje lidem získat pocit řádu a stability ve svém životě.

  Nadměrní sekači mohou také projevovat tendenci k vnímání sousedů jako soudců svého životního prostředí. Snaží se udržovat svou zahradu v perfektním stavu, aby získali schválení nebo obdiv od ostatních. Tato touha po vnější validaci může být spojena s nízkou sebeúctou a potřebou potvrzení ze strany ostatních.

  Dalším faktorem může být prostě nedostatek povědomí o ekologických dopadech nadměrného sečení. Lidé mohou být přesvědčeni, že časté sečení je jediný správný způsob péče o zahradu, aniž by si uvědomovali negativní dopady na životní prostředí.

  Jak najít rovnováhu:

  Je důležité najít rovnováhu mezi péčí o zahradu a ohledem na přírodu. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout:

  1. Snížte frekvenci sečení: Zvažte, zda je skutečně nutné sekat trávník 1x až 2x týdně. Místo toho se snažte sekat ho méně často, což umožní přírodě a ekosystému se vzpamatovat.

 • Ponechte část zahrady neposekanou: Vytvořte si malou část zahrady, kterou nebudete sekat a nechte přírodní rostliny a květiny volně růst. Tím podpoříte biodiverzitu a poskytnete úkryt pro hmyz a další živočichy.

 • Zvažte přírodní alternativy: Místo tradičního trávníku můžete zvážit alternativy, jako je založení květinových záhonů, výsadba původních rostlin nebo vytvoření přírodní zahrady. Tyto přístupy mohou přinést esteticky atraktivní výsledek a zároveň minimalizovat potřebu sečení.

 • Osvojte si ekologické praktiky: Zkuste využívat ekologicky šetrné metody péče o zahradu, jako je sběr dešťové vody pro zalévání, kompostování zahradního odpadu nebo používání ekologicky šetrných hnojiv a pesticidů. Tím minimalizujete negativní dopady na životní prostředí a podporujete zdravý ekosystém.

 •   5. Věnujte čas pozorování a relaxaci: Namísto nadměrného sečení si najděte čas k pozorování přírody a relaxaci ve své zahradě. Užijte si přírodní krásu a důvěřujte procesu růstu a změny. Uvědomte si, že dokonalost není vždy nezbytná a že příroda má svou vlastní harmonii.

   

  Pokud lidé chtějí pracovat na své psychice a snížit potřebu stále sekat zahradu, existuje několik strategií a technik, které jim mohou pomoci. Zde je několik tipů:

  1. Vědomí a přijetí: Uvědomte si, že příroda má svou vlastní krásu a různorodost. Přijměte skutečnost, že perfekcionismus a neustálá kontrola nemusí být nezbytné pro pocit štěstí a spokojenosti. Učte se akceptovat přirozenou proměnlivost a harmonii přírody.

 • Nastavení priorit: Zaměřte se na to, co je pro vás skutečně důležité. Je možné, že péče o zahradu a její vzhled může být vyšší prioritou než neustálé sečení. Stanovte si cíle a hodnoty, které jdou za rámec vzhledu a soustřeďte se na jejich dosažení.

 • Relaxační techniky: Používejte relaxační techniky, jako je meditace, jóga nebo hluboké dýchání. Tyto techniky vám pomohou snížit stres, uklidnit mysl a posílit vnímání přítomného okamžiku. To může napomoci přehodnocení potřeby neustálé kontroly nad zahradou.

 • Záměrný čas bez sečení: Vytvořte si specifický časový rámec, ve kterém nebudete sekat zahradu. Tento čas využijte k relaxaci, vnímání přírody nebo jiným aktivitám, které vás naplňují. Během tohoto období se soustřeďte na uvolnění od potřeby sečení a zažijte radost z jiných aspektů vaší zahrady.

 • Podpora biodiverzity: Věnujte se podpoře biodiverzity ve své zahradě. Místo nadměrného sečení nechte některé části zahrady nerušené a vytvořte prostor pro volný růst rostlin a živočichů. Tím budete podporovat přírodní rovnováhu a snižovat potřebu častého sečení.

 • Konzultace s odborníkem: Pokud potřeba stále sekat zahradu vyvolává silný stres nebo úzkost, může být užitečné konzultovat s odborníkem, jako je psycholog nebo terapeut. Pomohou vám získat hlubší porozumění svým motivacím a případným kořenům úzkosti spojené s potřebou neustálého sečení. Odborník vám může poskytnout nástroje a strategie pro zvládání stresu, zlepšení sebeúcty a přehodnocení vašich postojů k péči o zahradu.

 • Přirozený rozvoj zahrady: Přizpůsobte se přirozenému růstu a vývoji zahrady. Místo pravidelného sečení v předem stanoveném intervalu můžete sekat trávník nebo keře podle potřeby. Tím dáváte přírodě prostor pro svobodný růst a rozvoj, což může snížit potřebu častého sečení.

 • Osvojení nových koníčků: Hledejte nové koníčky a aktivity, které vás naplňují a odvádějí vaši pozornost od neustálého sečení. Zapojte se do jiných venkovních aktivit, jako je zahradničení, fotografování přírody, čtení knih na zahradě nebo relaxace na zahradní terase.Je důležité si uvědomit, že změna psychologického profilu a potřeby neustálého sečení trvá čas a úsilí. Pracujte postupně na těchto strategiích a buďte trpěliví sami k sobě. Cílem je dosáhnout vyváženého a udržitelného přístupu k péči o zahradu,Komunita a sdílení: Spojte se s ostatními lidmi, kteří mají podobné zájmy v péči o zahradu. Sdílejte své zkušenosti, tipy a radosti spojené s péčí o zahradu. Můžete se připojit k zahradnickým skupinám, diskusním fórům nebo navštívit místní zahradnické události, kde se můžete inspirovat od ostatních a rozšířit své perspektivy na péči o zahradu.

 • Pozitivní přístup a úcta k přírodě: Naučte se vnímat zahradu jako součást širšího ekosystému a přírodního prostředí. Uvědomte si její hodnotu pro biodiverzitu, udržení přírodních procesů a estetickou krásu. Tímto způsobem můžete rozvíjet úctu k přírodě a snížit potřebu neustálého zasahování a sečení.Závěr: Časté sečení zahrady 1x až 2x týdně může mít negativní dopady na životní prostředí a současně odrážet určité psychologické charakteristiky lidí, kteří takto často sekají. Je důležité hledat rovnováhu mezi péčí o zahradu a respektem k přírodě. Snížení frekvence sečení, podpora biodiverzity a ekologicky šetrné praktiky mohou přinést pozitivní změnu a zachovat zahradu i životní prostředí zdravé. Zároveň je také důležité přijmout přirozenou různorodost a najít radost v pozorování a relaxaci ve své zahradě.

 • Závěr: Časté sečení zahrady 1x až 2x týdně může mít negativní dopady na životní prostředí a současně odrážet určité psychologické charakteristiky lidí, kteří takto často sekají. Je důležité hledat rovnováhu mezi péčí o zahradu a respektem k přírodě. Snížení frekvence sečení, mozaikovité sečení, podpora biodiverzity a ekologicky šetrné praktiky mohou přinést pozitivní změnu a zachovat zahradu i životní prostředí zdravé. Zároveň je také důležité přijmout přirozenou různorodost a najít radost v pozorování a relaxaci ve své zahradě. Každý krok směrem k udržitelnější péči o zahradu je krok správným směrem. I malá změna ve vašem přístupu může mít pozitivní dopad na životní prostředí. Buďte příkladem pro ostatní a aktivně se podílejte na ochraně přírody a snižování negativních dopadů vašich zahradnických praktik.

  MK/GPT

  Reklama

  Komentáře

  Marie Charvátová (Po, 5. 6. 2023 - 15:06)
  Výborně , tak to má být , příroda ví jak se má chovat , sice za pár roků to nebude zahrádka , ale džungle . A kvítečka , které produkují květinářství , se nehodí do jedno metrové vyrostlé trávy , ale můžou se dát na okna.
  Šárka (Po, 5. 6. 2023 - 16:06)
  vy, když neposečete týden zahradu, tak máte metrovou trávu? kde žijete?
  Petr (Po, 5. 6. 2023 - 20:06)
  Nejlepsi kdyz rady o tom jak ma vypadat moje zahrada dava nekdo s trvalym bydlistem na prazskem sidlisti :) sekacka se nabiji ze solaru, zalivam zachycenou vodou ze strech a ne z radu, broucci at jsou na louce ale klistaky na zahrade s malymi detmi co maji alergie nepotrebujeme a profil autora clanku muze byt stejne vzdaleny jako ten jeho ale take se neostychal hodnotit a poucovat: takze autori takovych zbytecnych clanku vychazeji casto z touhy po necem na co byli v mladi zvykli ale po pristehovani do mesta o to prisli a nezbyva jim nez koukat pres plot a rikat druhym jak to delat po vikendove navsteve u rodicu na venkove kde si je dovolil v 9 rano nekdo bidit secenim travy … a tak dal :)
  Standa (St, 7. 6. 2023 - 15:06)
  Obzvláště mě pobavilo tvrzení, že časté sečení znamená více zahradního odpadu. Pokud autor dokáže vyplodit takový blábol, přímo si koleduje o celkovou ignoraci svých mouder.
  Lenka (Pá, 9. 6. 2023 - 15:06)
  Tak já žádný odpad nemám, protože při sekání rovnou mulčuje, ale je pravda, že sousedi, kteří sečou velké pozemky sypou obrovské množství trávy pravidelně do škarpy za vsí. Docela to tam dost smrdí, když jde člověk kolem.
  Luboš (Pá, 9. 6. 2023 - 12:06)
  No něco na tom je. Ja byl též každovíkendový sekáč. Bylo to nejspíš z nudy a protože to bylo zvykem v mé rodině. od doby co mám přítelkyni mám o víkendech jiné záliby a přítelkymo můžu zvát k sobě na zahradu na motýli :D
  Karolína (Ne, 11. 6. 2023 - 09:06)
  Tak my sečeme přímo před barákem, kde máme posezení a kde si hraje malá, též každý týden, zejména když dost prší a tráva roste, ale na zbytku zahrady máme stromy a louku. Sekat 1000 m2 pravidelně je podle mne blbost. S článkem souhlasím. Můj první manžel musel mít každý týden posekáno, ani jsme kvůli tomu nejezdili o víkendech na výlety, protože se muselo sekat a pak byl unavej, sedl na pergolu a dal pivo. nyní ten kousek posečeme vždy v týdnu a o víkendu máme volno.
  M. (Ne, 11. 6. 2023 - 20:06)
  Kdyby jenom 1000, i 3000 secou borci tydne. Kdyby aspon po tom pozemku chodili ci na nem hrali fotbal, ale krome sekani je tam clovek nevidi.
  Default User Image
  Jarda (Út, 12. 9. 2023 - 11:09)

  Tak na mého souseda ten profil sedí. Je v invalidním důchodu, nudí se a tak každý týden seče obrovskou zahradu. Řev několik hodin a stěžovat si může jít člověk leda tak na hlavní nádraží nebo sem na fb. Lidi ho ještě chválí, jak to má upravený, ale kdyby ten řev museli každý týden poslouchat...a to není v sousedství sám. nemám nic , když si někdo poseče plácek před barákem každý týden, ale co je moc, to je moc.

  Default User Image
  Marcela (So, 16. 9. 2023 - 22:09)

  také to tak vnímám

  Reklama