146 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
* (anonym)
Kristus vymítal démony. Kristus byl hnuťovírák jak prase.
11. Březen 2017 - 16:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Slůvě (anonym)
Šel tudy,měl dudy...
11. Březen 2017 - 17:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Slůvě (anonym)
Kdo ho viděl patrně oslepl ztratil řeč,nebo o něm mluví,ale lidé mu nevěří.Svědků Jehových je spousta.
11. Březen 2017 - 17:56
Obrázek uživatele Steve
Steve
:-DD To jo, radši kdyby tu nesmyslnou americkou sektu zakázali. Vždyt' to nemá ani hlavu ani patu.
11. Březen 2017 - 17:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Démoni v bibli (anonym)
Démoni v bibli: Ž 106:37: Své syny a své dcery obětovali démonům. Mt 4:24: Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil. Mt 7:22: Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘ Mt 8:16: Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, Mt 8:28: A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít. Mt 8:31: Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“ Mt 8:33: Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných. Mt 9:32: Když odcházeli, hle, přivedli k němu němého démonizovaného člověka. Mt 9:33: A když byl démon vyhnán, němý promluvil. A zástupy užasly a říkaly: „Něco takového se v Izraeli nikdy nestalo. “ Mt 9:34: Ale farizeové říkali: „ V moci vládce démonů vyhání démony.“ Mt 10:8: Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. Mt 11:18: Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Má démona!‘ Mt 12:22: Tehdy k němu přivedli démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten němý a slepý mluvil a viděl. Mt 12:24: Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů.“ Mt 12:27: A vyháním-li já démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Mt 12:28: Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království. Mt 15:22: A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon. “ Mt 17:18: Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel; a od té hodiny byl chlapec uzdraven. Mk 1:32: Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. Mk 1:34: I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. Mk 1:39: A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony. Mk 3:15: a aby měli pravomoc vyhánět démony. Mk 3:22: Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“ Mk 5:12: Všichni ti démoni ho poprosili: „Pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili.“ Mk 5:15: Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl — toho, který měl Legii — a ulekli se. Mk 5:16: A ti, kteří to viděli, jim popsali, jak se to stalo tomu démonizovanému a to o těch vepřích. Mk 5:18: Když vstupoval do lodi, prosil ho ten, který byl předtím démonizovaný, aby mohl být s ním. Mk 6:13: Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. Mk 7:26: Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal. Mk 7:29: Řekl jí: „Kvůli tomuto slovu jdi domů; ten démon z tvé dcery vyšel.“ Mk 7:30: Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel. Mk 9:38: Jan mu říkal: „Učiteli, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu v tom, protože nechodil s námi.“ Mk 16:9: Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů. Mk 16:17: Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, L 4:33: V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým hlasem: L 4:35: Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoli uškodil. L 4:41: Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. L 7:33: Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chléb ani nepil víno, a říkáte: ‚Má démona.‘ L 8:2: a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm démonů, L 8:27: Když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony a už dlouhou dobu si neoblékl žádný oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. L 8:29: Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby od toho člověka vyšel. Neboť ho častokrát zachvacoval; ten muž byl spoutáván řetězy a okovy a byl hlídán, ale pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa. L 8:30: Ježíš se ho otázal: „Jaké je tvé jméno?“ On řekl: „Legie“, protože do něho vstoupilo mnoho démonů. L 8:32: Bylo tam početné stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho poprosili, aby jim dovolil do nich vejít; a dovolil jim to. L 8:33: Démoni vyšli od toho člověka a vešli do vepřů, a stádo se zřítilo po svahu do jezera a utopilo se. L 8:35: Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, od něhož vyšli démoni, jak sedí oblečený u Ježíšových nohou a má zdravou mysl. A ulekli se. L 8:36: Ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný zachráněn, jim o tom pověděli. L 8:38: Muž, od něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním. Ježíš ho však propustil a řekl: L 9:1: Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí. L 9:42: Ještě když přicházel, démon ho povalil a zalomcoval jím. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil dítě a vrátil je jeho otci. L 9:49: Jan na to řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“ L 10:17: Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu.“ L 11:14: A vyháněl démona, a ten byl němý. Stalo se, když ten démon vyšel, že němý promluvil, a zástupy užasly. L 11:15: Někteří z nich však řekli: „ V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“ L 11:18: Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království? Neboť říkáte, že vyháním démony Belzebulem. L 11:19: Jestliže já vyháním démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. L 11:20: Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. L 13:32: On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám. J 7:20: Zástup odpověděl: „Máš démona! Kdo tě usiluje zabít?“ J 8:48: Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi Samařan a máš démona?“ J 8:49: Ježíš odpověděl: „Já nemám démona, ale ctím svého Otce, vy však mne znevažujete. J 8:52: Židé mu řekli: „Teď jsme poznali, že máš démona. Abraham zemřel, i proroci, a ty říkáš: ‚Kdo by zachoval mé slovo, neokusí smrti na věčnost. ‘ J 10:20: Mnozí z nich říkali: „Má démona a blázní. Proč ho posloucháte?“ J 10:21: Jiní říkali: „Toto nejsou slova démonizovaného. Může snad démon otevřít oči slepým?“ 1K 10:20: Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů. 1K 10:21: Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů. 1Tm 4:1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, Jk 2:19: Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Jk 3:15: To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská. Zj 9:20: Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; Zj 16:14: Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. Zj 18:2: Zvolal mocným hlasem: „Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka;
11. Březen 2017 - 18:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Laco (anonym)
Ten zoznam vyzerá zaujímavo aj z ďalšieho dôvodu – že väčšina zmienok je z Nového zákona. To dokumentuje, že Nový zákon je dielom poverčivých vidiečanov, nie prísne monoteistických teológov. Podobne je to aj so zmienkami o Satanovi a pekle – tiež sa v Starom zákone (s výnimkou Jóba) prakticky nevyskytujú, zato poverčivý Ježiš hovoril o Satanovi v jednom kuse.
11. Březen 2017 - 18:27
Obrázek uživatele Návštěvník
poverčivý Ježiš (anonym)
Ten zoznam vyzerá zaujímavo...myslím , že je to tím, že toto náboženství přijalo v té době určité prvky dualistického náboženství Zoroastrismu Myslím, že první s tím, že se narodí spasitel z panny přišel Zarathuštra
14. Březen 2017 - 13:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Ten zoznam vyzerá zaujímavo...Když si přečteš různé židosvské spisy - tedy, ehm, žeano nemající nic spoleečného s křesťanstvím tak peklo popisují také. A že není v Křesťanském Starém zákoně? V některých tzv. Apokryfech, tedy knihách které byly mezi 3 a 5 stoletím n.l. při církevních koncilech z Bible vyřazeny cosi k nalezení je.
14. Březen 2017 - 15:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Viz též nekanonické knihy Bible, Apokryfy, knihy Henochovy a mnohé další.
14. Březen 2017 - 15:11
Obrázek uživatele Steve
Steve
Tak co ... Nehlaste se všichni! :-) Takže neviděl .... Tak ted' zda jej někdo SLYŠEL .... čili komunikovalo se s ním sluchem a mluvou. (myslím ale reálně, ne samobrbláním)
14. Březen 2017 - 15:58
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Ten zoznam vyzerá zaujímavo...O satanovi se píše už v první kníže Mojžíšové a poslední zmínka je ve Zjevení. Praktický od počátku až do konce Bible je o něm zmínka, jen se liší někdy jeho oslovení. Oslovení satan se nevyskytuje jen u Joba, ale i v Žalmech, Izaiáš, Zachariáš, Letopis...Ezechiel píše dokonce satanův životopis. Letopis 21... Proti Izraeli pak povstal satan a ...podnítil Davida... Zachariáš 3. Potom mi ukázal velekněze Josuu, jak stojí před Hospodinovym andělem, po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl....
14. Březen 2017 - 16:05
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Bůh mluví bezprostředně jen se svými proroky. Hned v počátcích slyšeli Boha Izraelité, ale přišel na nich takový strach, že prosili Mojžíše ať je Mojžíš prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Nemyslím si, že by něco změnilo na tom, kdyby Bůh s námi komunikoval tváří v tvář, slovo v slovo. Nevěřím, že Boží zázrak by způsobil to, že člověk by uvěřil, že Bůh je. Jak pochybují, že by někoho svědectví o tom, že hovořil s Bohem, vidí Boha přivedlo k víře v Boha. O tom víra v Boha není. Bůh je všude kolem nás. Je to jak z rádiovými vlnami. Ty tady byly od počátku světa, nevidíme je, neslyšíme, ale jsou všude v pokojí v dopravním prostředku, v práci, pod zemí v oblacích.... aby jsme tyto vlny zachytili, identifikovali bylo potřeba nějaký přístroj. Do poslední chvíle, než se objevil tento přístroj nikdo nepočítal s tím, že je tady jiný neviditelný svět..... jenže to ještě nebyl konec neviditelného světa do kterého jsme se nedostali. Ještě znovu bylo dáno člověku vejít výš a nahlédnout do jiné dimenze. Nejen slovo dovedl přístroj z neviditelného světa uchopit, ale najednou nám Bůh dovolil nahlédnout do jeho laboratoře a mý můžeme zachytit obraz, což lidstvo do té doby nemělo tuto výsadu.... To jen něco málo z Boží laboratoře do které nám dál nahlédnout Bůh s úmyslem, že ho konečně uvidíme.... posouváme se dál a dál, slova ktera jsme pronesli, jsou tady pořád. Dostaly se do neviditelného světa a jak říkají vědci, pokud budeme pokračovat s vědou tak jak doposud, budeme v budoucnu mohli zachytit slova, třeba Ježíše jak kázal v synagogách. Tak jak nějaký přístroj byl potřebný, aby se dostal na určitou vlnu do určité dimenze, je potřeba k poznání Boha, aby se člověk dostal do Boží přítomnosti dostal se
14. Březen 2017 - 17:03
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Bůh mluví bezprostředně......Aby se člověk dostal do Boží přítomnosti dostal se a zachytil Jeho " vlnu "
14. Březen 2017 - 17:06
Obrázek uživatele Charon
Charon
Tak co ... Nehlaste se...Víš, proč se nehlásí? Protože Bůh má operátora jménem Chuck Norris a takový roaming by mu za podobná spojení nikdy nedoplatil :-)
14. Březen 2017 - 17:24
Obrázek uživatele Návštěvník
mamut (anonym)
Žádné bohy jsem nikdy neviděl, zato jsem viděl spousty prosťáčků, kteří v ně věří. A pak jsem viděl také spousty těch, kteří si z nich udělali výnosnou živnost. To ovšem nebyli prosťáčci, ale pěkně vykutálení ptáčkové. Ono se také nadarmo neříká, že první náboženství vzniklo, když podvodník potkal hlupáka.
15. Březen 2017 - 1:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Mno (anonym)
Chlápek s vousem,v prostém mnišském bílém rouchu,s holí,moudrý,zjevuje se prosebníkům a poutníkům na pochodech a poutích do svatých míst.
15. Březen 2017 - 1:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Slůvě (anonym)
Můžeme,ale čekat,že se nám zjevovat bude?Kdo řekl,že se nám má zjevovat?
15. Březen 2017 - 1:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Slůvě (anonym)
Mudrujte,mudrujte.Jenže houby vymudrujete.Bůh jestli se někomu zjevil,ty otázky tu snad vymýšlí jeden člověk.Všechny stejného typu deduktivního přístupu vědy.Vyvrátíte vaší otázku ne existenci Boha.
15. Březen 2017 - 2:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Slůvě (anonym)
Žádné bohy jsem nikdy...Protože nejsi černoprdelníka jak je zve marxismus,ale za to jste vědečtí materialisti,komunismus je ve vás jak v koze,to je vaše víra,vaše přesvědčení.
15. Březen 2017 - 2:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Slůvě (anonym)
Nechte laskavě Boha Bohem a věnujte se práci.
15. Březen 2017 - 2:03
Obrázek uživatele Charon
Charon
Chlápek s vousem,v prostém...Je otázka, jaký typ Boha má kdo na mysli - dědka na mraku, anebo jakousi skrytou a těžko popsatelnou hlubší podstatu univerza?
15. Březen 2017 - 6:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Nevím jak Boha, ale indický světec Ramakrišna prý viděl Bohyni. http://3.bp.blogspot.com/_MLEqluvMII8/TFoBNwBXSmI/AAAAAAAAAA8/cTo9wAAUAow/s1600/Ramakrishna+Kali+poster.jpg
15. Březen 2017 - 6:55
Obrázek uživatele Charon
Charon
Nevím jak Boha, ale indický...Nějak to nefachá, asi ruský hacking.
15. Březen 2017 - 7:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Nějak to nefachá, asi...Co že nefachá? :-) Pto ty co neumějí s počítačem, označit odkaz, dát ctrl+c, kliknout do adersní řádky a dát ctrl+v Tak to vypadá když někdo neumí kopírovat. :-D
15. Březen 2017 - 7:17
Obrázek uživatele Charon
Charon
Co že nefachá? :-) Pto ty...Díky, umím, ale prostě nefachá. Posíláš zmetky :-)
15. Březen 2017 - 7:24
Obrázek uživatele Charon
Charon
Co že nefachá? :-) Pto ty...Aspoň mi tu bohyni popiš. Jsem napjatej jak kšandy.
15. Březen 2017 - 7:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
Hm. Aha. Chápu.
15. Březen 2017 - 8:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Aspoň mi tu bohyni popiš....Si to najdi ve zdrojovým kódu stránky. Je to zas ten klasickej Karlův obrázek 4ruký ženský. Většinou to Karel doprovází komentářem, že "Ramakrišna uměl přivést k viditelnému projevu bohyni Kálí"... Karle, chtělo by to už něco novýho. Poslední tři roky točíš dokola jen tři věci: Bohyni Kálí, astrální cestování ("neplést s análním cestováním") a Démonologii Albrechta Durera nebo tak něco...
15. Březen 2017 - 9:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Slůvě (anonym)
Si to najdi ve zdrojovým...Já bych byl spíš pro variantu,že Bůh se nemá zobrazovat jako muž s bílým fousem zjevující se na hoře Ježíši,který pak z toho vytvořil kázání na hoře,ale jako jakési vnuknutí,prozření.
15. Březen 2017 - 10:53
Obrázek uživatele Charon
Charon
Si to najdi ve zdrojovým...Na to kašlu, ten tvůj popis mi bohatě stačí, takže nic objevného, všeobecně známá hindusymbolika. Ohledně toho Slůvětova zobrazování Boha, nejlépe by to dle mého soudu asi šlo v nějaké abstraktně expresionistické malbě, určitě ne v kresbě typu Policejní ústředna pátrá - Most Wanted.
15. Březen 2017 - 11:00

Stránky

Přidat komentář