8 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Lyellův syndrom

10. Září 2018 - 0:01

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
Eva L. (anonym)
P&;345;ed rokem jsem prod&;283;lala "Lyell&;367;v syndrom" a m&;283;s&;237;c jsem str&;225;vila v nemocnici v &;218;st&;237; nad Labem. Zpo&;269;&;225;tku to vypadalo na infek&;269;n&;237; onemocn&;283;n&;237;, ale bylo zji&;353;t&;283;no, &;382;e to je velmi vz&;225;cn&;253; a &;382;ivotu nebezpe&;269;n&;253; Leyll&;367;v syndrom. Dozv&;283;d&;283;la jsem se, &;382;e ho prod&;283;lal jeden vrcholov&;253; sportovec a p&;345;&;237;&;269;inou byla z&;345;ejm&;283; &;250;pln&;283; sn&;237;&;382;en&;225; imunita. Byla jsem v ohro&;382;en&;237; &;382;ivota, ale d&;237;ky l&;233;ka&;345;&;367;m jsem p&;345;e&;382;ila. V t&;233; dob&;283; mi bylo 50 let a l&;233;ka&;345;i mi &;345;ekli, &;382;e kdybych byla o n&;283;co star&;353;&;237;, nep&;345;e&;382;ila bych. V nemocnici jsem dost&;225;vala n&;283;kolikero speci&;225;ln&;237;ch antibiotik a vysok&;233; d&;225;vky kortikoid&;367;, a&;382; 1000 mg. Po nemoci mi z&;367;staly n&;283;kter&;233; probl&;233;my, kter&;253;ch se nem&;367;&;382;u zbavit a cht&;283;la bych poradit. Nem&;225;m &;382;&;225;dn&;233; nehty, v&;353;echny mi upadaly, a zat&;237;m mi narostly jenom dva. Dorostou mi n&;283;kdy? Na k&;367;&;382;i po cel&;233;m t&;283;le m&;225;m hn&;283;d&;233; skvrny, kter&;233; nemiz&;237;, zmiz&;237; n&;283;kdy? O&;269;i m&;225;m &;250;pln&;283; bez slz, st&;225;le m&;283; p&;225;l&;237;, u&;382;&;237;v&;225;m lacrisyn. &;218;stn&;237; dutinu m&;225;m jako opa&;345;enou a st&;225;le &;382;ivou. P&;225;l&;237; m&;283; klouby a st&;225;le c&;237;t&;237;m velkou &;250;navu. Cht&;283;la bych se V&;225;s zeptat, co mohu d&;283;lat proto, aby se n&;225;sledky nemoci zlep&;353;ily, nebo &;250;pln&;283; vymizely? P&;345;edem d&;283;kuji Eva L.
23. Červen 2000 - 11:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Prod&;283;lala jste opravdu velmi z&;225;va&;382;n&;233; onemocn&;283;n&;237;. Nejlep&;353;&;237; by bylo spolupracovat s va&;353;&;237;m l&;233;ka&;345;em na posiln&;283;n&;237; imunitn&;237;ho syst&;233;mu. Ur&;269;it&;283; by bylo dobr&;233; podpo&;345;it t&;233;&;382; funkce jater a ledvin. Existuje plno kvalitn&;237;ch potravinov&;253;ch dopl&;328;k&;367;, kter&;233; celkov&;283; podporuj&;237; organismus ( nap&;345;. aloe vera, p&;345;&;237;pravky firmy Energy, bylinn&;233; sm&;283;sy...) Ur&;269;it&;283; byste v&;353;ak jejich u&;382;&;237;v&;225;n&;237; m&;283;la osobn&;283; konzultovat s n&;283;jak&;253;ch odborn&;237;kem. T&;233;&;382; bych v&;225;m doporu&;269;ovala zam&;283;&;345;it se na kvalitn&;237; stravu ( vynechat b&;237;l&;233; pe&;269;ivo, konzervy, uzeniny, sladkosti, instantn&;237; v&;253;robky, alkohol, k&;225;vu ) a &;250;pravu st&;345;evn&;237; mikrofl&;243;ry, kter&;225; byla posti&;382;ena velk&;253;mi d&;225;vkami antibiotik a kortikoid&;367; a mohlo doj&;237;t k pomno&;382;en&;237; kvasinek, kter&;233; zpomaluj&;237; regeneraci.
25. Červen 2000 - 23:45
Obrázek uživatele Návštěvník
M.Gargel (anonym)
V&;225;&;382;en&;225; pan&;237; Evo, kdy&;382; jsem si poprv&;233; p&;345;e&;269;etl o Va&;353;ich pot&;237;&;382;&;237;ch, rad&;283;ji jsem p&;345;eklikl zp&;283;t. Pak mi to ale nedalo, a vr&;225;til jsm se zp&;283;t. Se&;345;edil jsem si Va&;353;e pot&;237;&;382;e v jin&;233;m po&;345;ad&;237;, a vy&;353;lo mi, &;382;e by se s t&;237;m dalo n&;283;co d&;283;lat. Zab&;253;v&;225;m se &;353;kodliv&;253;mi vlivy geopatogenn&;237;ch z&;243;n na lidsk&;253; organizmus a skute&;269;n&;283; se ukazuje, &;382;e toto zemn&;237; z&;225;&;345;en&;237; m&;225; zna&;269;n&;253; vliv na zdrav&;237; lid&;237;. Geopatogenn&;237; z&;243;ny by mohly b&;253;t hlavn&;237; p&;345;&;237;&;269;inou toho, &;382;e m&;225;te po&;353;kozen&;253; imunitn&;237; syst&;233;m, &;382;e trp&;237;te zna&;269;nou &;250;navou, a v neposledn&;237; &;345;ad&;283; p&;225;len&;237;m a bolestmi kloub&;367;. M&;225;m ji&;382; celou &;345;adu zku&;353;enost&;237; s &;345;e&;353;en&;237;m t&;283;chto pot&;237;&;382;&;237; pomoc&;237; odst&;237;n&;283;n&;237; geopatogenn&;237;ch z&;243;n. Nem&;367;&;382;u garantovat uzdraven&;237;, ale nab&;237;z&;237;m pomoc s &;345;e&;353;en&;237;m, kter&;233; je prozat&;237;m neobvykl&;233;, ale je jednou z mo&;382;n&;253;ch cest. V p&;345;&;237;pad&;283; Va&;353;eho z&;225;jmu p&;345;ijedu, a zkontroluji , zda se dlouhodob&;283; nezdr&;382;ujete v z&;243;n&;225;ch. Potvrd&;237;-li se moje dom&;283;nka, provedu odst&;237;n&;283;n&;237; z&;243;n. T&;237;mto krokem se podstatn&;283; zv&;253;&;353;&;237; &;353;ance na uzdraven&;237;, proto&;382;e organizmus bude zbaven z&;225;t&;283;&;382;e. Nemus&;237;te se ob&;225;vat, proto&;382;e toto za&;345;&;237;zen&;237; bylo testov&;225;no ve St&;225;tn&;237;m zdravotn&;237;m &;250;stavu v Praze a jeho distribuce byla povolena. M&;225;m ale dv&;283; podm&;237;nky. 1, Jestli se l&;233;&;269;&;237;te u l&;233;ka&;345;e, tak budete v l&;233;&;269;b&;283; norm&;225;ln&;283; pokra&;269;ovat. Odst&;237;n&;283;n&;237; z&;243;n vytv&;225;&;345;&;237; lep&;353;&;237; podm&;237;nky pro l&;233;&;269;bu, a nen&;237; v &;382;&;225;dn&;233;m p&;345;&;237;pad&;283; konkurenc&;237; l&;233;ka&;345;&;367;m. 2, Povedete p&;345;ehled o v&;253;voji Va&;353;eho zdravotn&;237;ho stavu po odst&;237;n&;283;n&;237;, a d&;225;te mi p&;237;semn&;253; souhlas ke zve&;345;ejn&;283;n&;237; v&;253;sledk&;367;. R&;225;d bych do budoucnosti postupoval systematicky v objas&;328;ov&;225;n&;237; t&;283;chto vliv&;367;, a ze zku&;353;enosti v&;237;m, &;382;e lid&;233; nejprve sl&;237;b&;237; spolupr&;225;ci, ale n&;225;sledn&;283; odm&;237;tnou uve&;345;ejnit v&;253;sledek, proto&;382;e se ob&;225;vaj&;237; o ztr&;225;tu v&;253;hod, kter&;233; si nemoc&;237; z&;237;skaly.Budete-li m&;237;t z&;225;jem o moji nab&;237;dku, napi&;353;te mi na moji e-mail adresu : mgargel."iol.cz, nebo mi zavolejte na tel.: 0305 591144, p&;345;&;237;padn&;283; 0603 480212. Jsem sice dost vyt&;237;&;382;en, ale pro tak zaj&;237;mav&;253; a komplikovan&;253; p&;345;&;237;pad si &;269;as ur&;269;it&;283; najdu. P&;345;eji V&;225;m hodn&;283; &;353;t&;283;st&;237; a t&;283;&;353;&;237;m se na shledanou. MG
6. Srpen 2000 - 16:42
Obrázek uživatele Návštěvník
eva cizova (anonym)
Chtěla bych se dozvědět, jak tato nomec vzniká? Je to přenosem ze zvířat nebo vzduchem, či od jinéosoby? Jak toto onemocnění probíhá a zda-li končí invaliditou. Děkuji
30. Srpen 2001 - 18:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Tato nemoc není infekční. Je to těžká nežádoucí reakce na podání léků (např. sulfonamidů).Projevuje se odumíráním vrchní části kůže - ( nekrózami epidermis), tvorbou puchýřů na sliznicích a kůži, svrašťováním spojivek, srůstáním očních víček, poškozením oční rohovky...Rizikem bývá vystavování se slunci při užívání určitých druhů léků (např. sulfonamidů). Prognóza a rozsah poškození závisí na odezvě na léčbu glukokortikoidy.
30. Srpen 2001 - 22:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Radka S (anonym)
Je to už 10 let co jsem tuto nemoc prodělala.Díky odborné péči lékařů jsem se úspěšně uzdravila a jsem zcela bez následků.Byl to ale moc těšký boj.Měla jsem 5 procent šanci, že přežiju, ale jsem tady
21. Duben 2008 - 19:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Zuzka (anonym)
Ahojky přítel prodělal Steven Johnson neboli Lyelluv syndrom je to 2 roky jednoho dne zkončil v nemocnici, kde ležel 1 měsíc. Dodneška má problémy s očima, dneska mu vysadili prášky, pregnison který užíval 2 roky, po těle mu zůstali fleky od puchýřů které mu způsobila nemoc. nehty na rukách i nohou má zdeformovane... Má někdo zkušenosti s početím dítěte s touto nemocí jestli je to dobrý nebo se to nedoporučuje? Děkuji za názory
13. Červen 2016 - 18:35

Přidat komentář

Reklama

Reklama