34 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Jari
Jari
4. Právo vyjadriť súhlas Každý jednotlivec má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví; tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume. Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti musia poskytovať pacientovi všetky informácie súvisiace s plánovanou liečbou alebo operáciou, vrátane súvisiacich rizík a ťažkostí, vedľajších účinkov a alternatívnych prístupov. Tieto informácie sa musia poskytnúť dostatočne včas (najmenej 24 hodín vopred), aby mohol pacient aktívne spolupracovať pri výbere liečebných možností týkajúcich sa jeho zdravotného stavu. Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti a odborní pracovníci sa musia vyjadrovať v jazyku, ktorý pacient pozná, a komunikovať spôsobom pochopiteľným pre osoby bez odborného vzdelania. Vždy keď informovaný súhlas poskytuje právny zástupca, pacient musí byť čo najviac zaangažovaný na rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, bez ohľadu na to, či ide o neplnoletú alebo dospelú osobu, ktorá nechápe alebo nie je schopná uplatniť svoju vôľu. Informovaný súhlas pacienta sa musí získať na tomto základe. Pacient má právo odmietnuť liečbu alebo lekársky zákrok, zmeniť svoj názor počas liečby a odmietnuť jej pokračovanie. Pacient má právo odmietnuť informácie o svojom zdravotnom stave.
8. Leden 2010 - 18:39
Obrázek uživatele Jari
Jari
Na učebné aktivity medikov existujú platné EU.právne normy napr. EU.Charta práv pacienta.Pokiaľ sa dodržia platné právne normy je to v poriadku, ale ak nie je to hrubé zasahovanie do súkromia čiže porušovanie ľudských práv.Štáty , vstupom do EU sa zaviazali dodržiavať všetky platné právne normy ktoré sú platné v EU.
8. Leden 2010 - 18:50
Obrázek uživatele Jari
Jari
ˇČlánok 23.6/KBSE/Účastnícke štáty sa zaväzujú:chrániť osoby pred akoukoľvek psychiatrickou alebo inou lekárskou praxou, ktorá porušuje ľudské práva a základné slobody, a prijímať účinné opatrenia aby sa zabránilo takejto praxi a aby bola potrestaná.
8. Leden 2010 - 18:56

Stránky

Přidat komentář