1670 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Evoluce nebo kreace ?

10. Září 2018 - 0:21

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Foxy (anonym)
Po celou dobu staro- i středověku vládlo přesvědčení, že svět byl stvořen a od té doby je neměnný. Teprve v 18. století se objevila myšlenka evoluce, v 19. století vyslovil Darwin svou evoluční teorii a od začátku 20. století byla ve vědeckém světě evoluční teorie přijata téměř všeobecně a začala se vyučovat na školách. S tím se nesmířili zastánci přesvědčení, že svět byl stvořen během 6 dnů, jak je psáno v Bibli. Obhájcům tohoto názoru se od začátku 20. století začalo říkat kreacionisté. Kreacionismus v nejširším slova smyslu znamená víru, že do vzniku a vývoje přírody zasahuje nadpřirozená síla. Taková víra je ovšem v rozporu s darwinistickou evoluční teorií, a proto docházelo od samého počátku, kdy se objevila myšlenka evoluce, ke konfliktům. I dnešní kreacionisté evoluční teorii úplně nebo zčásti odmítají a požadují dokonce zákaz školní výuky evoluční teorie nebo výuku obou protichůdných výkladů současně. Taková je situace v USA a obdobné tendence se objevují už i v dnešní Evropě. Kreacionismus se stává vážným problémem a zaslouží si podrobnější analýzu. Kreacionismus má ale řadu forem, od úplného odmítání jakéhokoli vývoje v přírodě až po pouhou víru, že stvořitel zasáhl jen jednou, když vytvořil přírodní zákony. Podle nich se pak svět vyvíjí tak, jak to vykládá darwinistická evoluční teorie. Patřily k nim především menší fundamentalistické sekty v USA, které dosáhly toho, že v některých amerických státech, např. Tennessee, Mississipi a Arkansas, byla výuka evoluční teorie zrušena. Přes snahu kreacionistů se evoluční myšlenka rychle šířila a biblická představa mu nebyla schopna čelit. Představa o tzv. „mladé Zemi“, stvořené během šesti dnů před 6.000 – 10.000 lety a o potopě světa byla totiž snadno vyvratitelná. Geologické i biologické argumenty svědčily proti ní a kreacionistům chyběly argumenty, jak stvoření světa v tak krátké době obhájit. Zvolili novou taktiku. Nezbylo jim než uznat význam vědy a pokusit se použít její metody pro obhajobu biblického výkladu, kterého se odmítli vzdát. Podle názoru zastánců „vědeckého kreacionismu“ jsou evoluční teorie a údaje o stáří Země chybné, a dokládali to dlouhou řadou „vědeckých“ argumentů. Podle jejich názoru je např. radiometrické datování stáří Země nepřesné, oceány jsou na rozdíl od tvrzení geologů daleko mladší, o čemž prý svědčí výpočty podle vývoje slanosti vody, vrstva prachu na Měsíci neodpovídá jeho udávanému stáří, Měsíc stále chladne a proto je mladší než předpokládají kosmologové, rychlost světla se postupně zpomaluje, takže stáří Země je nižší než tvrdí evolucionisté a pod. Většina těchto argumentů vychází z některých nepřesností ve starším vědeckém výzkumu, které ovšem už byly dávno opraveny. Pod tlakem kritiky se snažili „vědečtí kreacionisté“ svou teorii postupně vylepšovat. Naivní trvání na knize Genesis a na představě o potopě světa bylo nahrazováno důmyslnějšími, postupně vytvářenými teoriemi, např. že život se skládá z energie, hmoty a know-how, a v několika etapách se postupně opouštěly některé biblické názory. Vývoj tohoto kreacionistického směru směřoval k uznávání skutečného stáří Země a evoluce, i když o zásadní roli Boha se nepochybovalo. Přesto ztrácel vědecký kreacionismus postupně na významu. Jeho „vědecké“ argumenty byly snadno vyvráceny a biblický výklad se stal neobhajitelným. Podstatné bylo i to, že Nejvyšší soud USA v r.1987 rozhodl, že jakékoli vyučování „vědeckému kreacionismu“ v hodinách biologie je protiústavní a zakazuje se. Program „Institutu pro výzkum stvoření“ byl pod vedením J. Morrise modernizován, přepracován a hlavní aktivity přeneseny na internet. Aby se mohl kreacionismus proti darwinistickému výkladu nadále prosazovat, musel se vzdát svého spojení s náboženstvím a uznat existenci evoluce. To skutečně kreacionisté začátkem 80. let provedli. Vznikla tak moderní varianta vědeckého kreacionismu, zvaná Intelligent design (ID), Inteligentní projekt, nebo také neokreacionismus. Vzešel z akademických kruhů, používá vědecké metody i vědeckou terminologii a varuje se náboženských argumentů, resp. odkazů, i když je financován většinou křesťanskými institucemi a jeho zastánci a propagátory jsou vesměs věřící křesťané. Základní ideou ID je, že svět byl stvořen a je dále řízen podle plánu, designu, který mu musel být dán inteligentním Tvůrcem, kterým nemusí být nutně Bůh, ale třeba i mimozemšťané nebo jiná inteligentní bytost. Jeho existence má být dokázána nepřímo, vědeckým průkazem nedostatků evoluční teorie. Ta je podle nich nedokonalá a sama o sobě nestačí k vysvětlení vzniku a vývoje Země. Proto je logicky nutný předpoklad zásahů inteligentního nadpřirozeného činitele. Intelligent design, který se na rozdíl od vědeckého kreacionismu vzdává biblické představy a zčásti uznává výsledky oficiální vědy, měl být daleko přijatelnější zejména pro vzdělanější věřící než formy předchozí. Uvedeme nyní přehled hlavních argumentů, které proti darwinistické evoluční teorii používají kreacionisté nejrůznějších podob. Argumentum per analogiam (from design) Jde o prastarý argument, který poukazuje na to, že příroda je natolik složitá, organizovaná a účelná, že to musela stvořit inteligentní bytost. Tento argument byl znám již starým Řekům, tvořil také základ tzv. naturtheologie, rozšířené v 18. století, a byl teoreticky rozpracován anglickým theologem Williamem Paleyem (1743-1805) v r.1802. Ten argumentoval takto: nalezneme-li v lese kapesní hodinky, je přece jasné, že nemohly vzniknout náhodou, že jsou naopak nepochybným důkazem lidské existence a tvořivosti. Analogicky musí být složitost přírody nepochybným důkazem existence Stvořitele. Tento argument používají i dnešní kreacionisté v nejrůznějších variantách: „Ani tornádo nemůže z plechů a šroubků vytvořit letadlo“, „Bibli nevytvoříte náhodným seřazením hromady písmen“ atd. Protiargumenty Nehledě k tomu, že tento argument vyvrátil řadou logických argumentů David Hume (1711-1776) už 15 let před Paleyem, kreacionisté nepochopili základní princip darwinismu, přírodní výběr, který v průběhu milionů let dokáže vytvořit účelné a komplexní organizmy a jejich orgány i bez pomoci plánu. Jsou ale i jiné námitky proti tvrzení kreacionistů o dokonalosti plánu. Můžeme se ptát, zda je ten plán skutečně inteligentní. Dělal ho někdo moudrý, vševědoucí? Těžko. Máme přece zbytkové (vestigiální) orgány, které byly u našich předchůdců funkční, ale postupně se staly zbytečnými a zredukovaly se na neúčelné nebo i překážející přívěsky (apendix – přívěsek slepého střeva, zub moudrosti – poslední stolička, kostrč – zbytek kostry ocasu, zakrnělá křídla u nelétavých ptáků, zbytky dolních končetin u kytovců atd.). Jiným příkladem je neefektivní a nelogická konstrukce orgánů. Každý inženýr by navrhl řešení jednodušší. Např. nerv zásobující hrtan žirafy, nervus laryngeus superior, běží dlouhým obloukem od horní krční páteře až do hrudníku pod oblouk aorty a odtud se opět vrací daleko vzhůru k hrtanu. Jiné příklady: močová trubice u muže probíhá nevýhodně téměř středem prostaty, kde může být ve vyšším věku utištěna. Sítnice oka je „naruby“, světelné paprsky musí procházet vrstvou nervových buněk a vláken, než dopadnou na světločivé buňky. I taková chobotnice to vyřešila v evoluci lépe než velký designér u obratlovců. A proč designér dopustil vznik mutací, které jsou v převážné většině škodlivé a vedou k defektům nebo úmrtí zárodku nebo dědičným chorobám? Vždyť je to zcela neproduktivní. Škoda práce. Také molekulární genetika přispěla v posledních letech k odhalení „zmetků“. V genomu je totiž zakonzervován inaktivní genetický materiál, zcela zbytečný pro život organismu. Např. v beta řetězci hemoglobinu o 146 aminokyselinách došlo u 100 z nich k mutační změně beze změny účinnosti. Proč prováděl designér tyto neúčelné změny? Nebo: proč designér vytvořil takovou spoustu druhů, které v minulosti vymřely? Byly to omyly? Proč nevytvořil hned tvory dokonalé? Evolucionistům ovšem tyto nálezy posloužily nejen jako argument proti stvoření, ale naopak jako skvělý důkaz minulého vývoje Chybějící článek (missing link) Je to snad nejčastěji používaný argument kreacionistů: Jestliže mezi dvěma druhy nenajdeme v paleontologickém materiálu přechodné tvary, je podle jejich názoru zřejmé, že druhy byly stvořeny samostatně Typickým argumentem kreacionistů byla také tzv. kambrijská exploze před více než 500 miliony let, kdy se náhle objevilo množství nových druhů bez navazování na organismy starší. Protiargumenty I tento argument lze snadno odmítnout, protože tyto mezery jsou stále rychleji zaplňovány novými nálezy (Archeopteryx, dvojdyšné a lalokoploutvé ryby, Austraolopithecus atd.). Je ovšem pravda, že přechodových forem ve fosilních nálezech není mnoho, ale dnešní výklad speciace, tedy vzniku nových druhů, to vysvětluje: Nové druhy vznikají tehdy, když je populace rozdělena nějakou bariérou, např. geografickou, nebo když malá část populace leží na okraji rozšíření druhu. Nový druh tedy vzniká zpravidla na omezeném prostoru, v malém segmentu původní populace a v časově krátkém období. Proto lze přechodné formy zachytit ve fosilním nálezu jen vzácně. Někteří kreacionističtí autoři tyto mezery systematicky hledali, např. Berlinsky, který našel 250 mezer. Ty byly sice postupně zaplněny, ale Berlinski nadále tvrdí: „To, že existují místa, kde byla mezera zaplněna, je sice zajímavé, ale nevýznamné. Rozhodující je, že existují mezery, které zůstaly.“ A pokud jde o tzv. kambrijskou explozi, tak tato „exploze“ trvala snad až 100 milionů let. Ale především právě tato mezera se velmi rychle zaplnila: J.S. Gould o tom psal, že „náš obvykle vzpurný fosilní záznam se zachoval skvěle a dočkal se nejkrásnější řady přechodových zkamenělin, v jejichž nálezy mohl každý evolucionista doufat.“
2. Červenec 2012 - 10:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan@VEDA (anonym)
> S tím se nesmířili zastánci přesvědčení, že svět byl stvořen během 6 dnů, jak je psáno v Bibli. Obhájcům tohoto názoru se od začátku 20. století začalo říkat kreacionisté. Zajimave je, ze duchovni texty po celem svete i legendy ruznych domorodych spolecenstev hovori vyhradne o stvoreni vyssimi bytostmi, i kdyz prubeh se lisi. Podle me zkusenosti se prof. Hert vyjadruje k vecem, kterym nerozumi: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/jyotisa_odpoved.htm Poslal jsem to mailem sisyfovcum, odpoved samozrejme zadna. Skeptik svou chybu neprizna, jinak by nemohl zustat skeptikem s hlavou v písku. Hari Hari
3. Červenec 2012 - 13:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
J@V: Zajimave je, ze duchovni texty po celem svete i legendy ruznych domorodych spolecenstev hovori vyhradne o stvoreni vyssimi bytostmi, i kdyz prubeh se lisi. To může být proto, že jsme savci s dlouhým formativním obdobím a silnou vazbou na rodiče. Poté, co zjistíme, že rodiče nejsou zas až tak všemocné božstvo, jak se nám dosud jevilo, hledáme náhradu - a tak si stvoříme (tvoříme) božstvo ideální, metafyzické... Kdybyses vylíhl z vajíčka někde pod kamenem a nepoznal tak nikdy ani sám pojem "rodič", žádného boha bys nehledal. Proto tedy bude velký rozdíl v metafyzickým nazíráním světa mezi mouchou a škvorem. Možná by stálo za to zeptat se jich.
3. Červenec 2012 - 15:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Píšeš: Poslal jsem to mailem sisyfovcum, odpoved samozrejme zadna. Skeptik svou chybu neprizna, jinak by nemohl zustat skeptikem s hlavou v písku. Člověče, ty snad znáš někoho, kdo strká hlavu do písku? Já takovýho tvora neznám - snad kromě těch, kteří žijou pod zemí a musí se proto do ní zavrtávat.
3. Červenec 2012 - 15:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Nepřizpůsobiví (anonym)
http://www.youtube.com/watch?v=oHodfreajd8&feature=fvwrel
3. Červenec 2012 - 18:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Chuck Norris vt (anonym)
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=cI8SbeMnMns
3. Červenec 2012 - 20:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Msp. (anonym)
Tato spolecnost prechazi do matrixu. Vyznavaci kreacionismu jsou lide, kteri prijmou jho, nevzpouzeji se, nepatraji po pricinach a souvislostech. Oni jen veri a nasleduji. Bohuzel nejcasteji falesne proroky a vlky v rouse berancim.
3. Červenec 2012 - 20:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Anna (anonym)
Úvaha Darvinistů "Trvalo to milióny rokov, kým sa človek vyvinul z opice... Dnes to netrvá ani pol hodinky a je z človeka opica!"
3. Červenec 2012 - 21:40
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Po celou dobu staro- i...Foxy, zvolil jsi velmi pekny a velmi zevrubny uvod do diskuse o evoluci vs. kreaci. Klobouk dolu. Jen jsem presne nepochopil, jak to ten Heřt myslel s tim, ze pricinnost nepatri do darwinismu. Sam bych si myslel, ze deterministicky pohled na svet (byt nemusi jit nutne o zastaraly "tvrdy determinismus") patri k vychodiskum kazde moderni vedy. Krom toho se rovnez domnivam, ze s tim Popperem je to trochu slozitejsi. Popper se predevsim domnival, ze vedecka teorie se nema bat falzifikujicich pokusu svych oponentu, a nema sama v sobe narcisticky budovat pojistky, ktere by ji cinily proti falzifikujicim pokusum imunni. Jakmile tak zacne cinit, stava se do sebe uzavrenou, bezzubou a irelevantni, a prestava prispivat k pokroku vedeckeho poznani. Domnivam se, ze vzhledem k tomu, ze ma evolucni teorie vyrazny filosoficky presah, opravdu ji v nekterych aspektech hrozi, ze se stane snuskou sice neprustrelnych, ale pro dalsi vedecke poznani tez irelevantnich vedeckych dogmat. Evolucni biologie musi opravdu davat pozor, aby si vytycovala narocne mety v empirickem i teoretickem poznani, aby se nebala riskovat dilci nezdary, a vedecke poznani zive prirody tak ambiciozne, smele i efektivne rozvijela.
3. Červenec 2012 - 22:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Co je to věda a co věda není Autor: Jan Špaček Datum:27.07.2008 v 04:21 (Tento článek vznikl jako reakce na názory některých přispěvatelů do diskuse.) „Také nevěříte evoluční teorii? Nevěříte v Boha, Alláha, Jehovu ani nikoho jiného? A přesto si myslíte, že na počátku bylo něco, co stvořilo svět? Církev létajícího špagetového monstra je tu pro vás!“ Toto náboženství vzniklo jako reakce na rozhodnutí školského úřadu státu Kansas, který povolil vyučování o stvoření světa jako rovnocenné evoluční nauce. Vytvořil je Bobby Henderson, fyzik, absolvent univerzity v Oregonu. Příslušníci náboženství se nazývají pastafariáni. Autor v červnu 2005 formálně zažádal, aby byl špagetový monsterismus vyučován jako další rovnocenný názor. - - - Neviditelný růžový jednorožec a jeho přibližná podoba: Zajímavé na tomto nadpřirozeném stvoření je, že ač neviditelný, tak je přesto růžový. Tento paradox autoři vysvětlují nadpřirozenou povahou této bohyně (Jak jistě není vidět, jedná se o samičku...) Proroky (nebo apoštoly, jak kdo chce) neviditelného růžového jednorožce se v první polovině devadesátých let stala skupina studentů. To mu (spíš jí) rozhodně neubírá na kráse a právu zařadit se do řady bohů a božstev. - - - Nejprve pár pojmů, které si každý může kdykoliv najít, ale jen málo kdo to skutečně udělá, protože si myslí, že přece ví, co tyto pojmy znamenají: Věda je činnost umožňující odhalit, pochopit nebo lépe pochopit, jak funguje pozorovatelný fyzický svět. Základní pomůckou vědy je pozorování přírodních jevů a/nebo experiment, který se snaží napodobit přírodní jev v kontrolovaných podmínkách. Vědění ve vědě se získává prostřednictvím výzkumu. Teorie: ve vědeckém pojetí není teorie nedoložený odhad, nebo tušení (na rozdíl od běžné řeči). Teorie je vnitřně konzistentní model nebo rámec pro vysvětlení povahy přírodních nebo sociálních jevů. Je založená, nebo podporována experimenty. Teorie je systematické a uspořádané vyjádření všech předchozích pozorování, je testovatelná a vychází z ní předpovědi. Ze samého principu vyplývá, že všechny teorie jsou vždy pouze předběžné, přístupné opravám, zahrnutí širšího rámce teorie a/nebo výměnou celé teorie za teorii jinou. Běžně je více hypotéz spojeno v rámec jedné teorie. Slovo teorie se používá spíše pro širší logický celek zahrnující obecnější pravidla, než slovo hypotéza. Teorie se testují na základě jejich shody se známými fakty a jejich schopnostmi generovat hypotézy se závěry, které předpoví budoucí testovatelné fakty. Z několika konkurenčních teorií jedna vždy odpovídá pozorovanému jevu více než zbývající. Hypotéza se používá pro označení skupiny specifických jevů v rámci teorie, nebo pro označení aplikací teorie a tudíž pro ní platí stejná pravidla jako pro teorii. Fakt je definován jako něco pravdivého, co ve skutečnosti existuje, nebo může být ověřeno podle zavedeného hodnocení. Fakt zůstává neměnný v závislosti na jeho vysvětlení. (fakt-kámen po upuštění padá k zemi. Vysvětlení nabízí dvě mě známé teorie…) Experiment (z latinského ex-periri, „z pokusu“) je metoda zkoumající konkrétní otázku nebo řeší určitý typ problému. Experiment je základním kamenem postupného empirického poznání světa. Je používán v přírodních i sociálních vědách. Experiment je ve vědě definován jako metoda zkoumající méně známé oblasti, řešící konkrétní problémy a ověřující teoretické předpovědi. Pojem experiment v širším slova smyslu zahrnuje 1) laboratorní (kontrolovaný) experiment, kdy je možné nastavit a zjistit podmínky průběhu experimentu. 2) přírodní (natural) experiment, který se z velké části skládá z pozorování a/nebo manipulací s jednou nebo několika proměnnými. 3) Pozorování 4) Polní experiment (představa experimentálního pole bohužel do této definice nezapadá-ty bych zařadil do přírodních experimentů. Polní experiment často využívají sociální studie. Laboratorní pokusy se na lidech většinou neprovádějí z etických důvodů.) Teď když už víme, co je to věda, tak se můžeme podívat na to, co věda není: Určitě do vědy nepatří astrologie, numerologie, a podobné „logie“, homeopatická léčba, báje, legendy a víra zahrnující pojmy, obsahující entity které žádným způsobem neinteragují s hmotou, polem nebo energií (třeba víra v lidskou duši a víra v něco mimo náš známý vesmír). Proto taky nemůže být kreacionismus nikdy vědou, kreacionista vědcem a kreační teorie vědeckou teorií. Mohli bychom polemizovat nad špatně určenou definicí vědy. Co by tedy ve vědě muselo být abychom do ní mohli zahrnout „teorii kreacionismu“? 1) Do metod získávání informací bychom přidali vnuknutí správné informace nadpřirozenou silou, která ač sama nezjistitelná žádnou fyzikální metodou přec jen byla schopna ovlivnit chemii mozku vědce. 2) Zahrnuli bychom do rámce vědy i experimenty obsahující entity neinteragující s hmotou, polem a energií (popis experimentu by pak mohl vypadat – neočekávali jsme, že se něco stane a taky se nestalo. Z toho usuzujeme na boží úmysl.) 3) Zrušit nutnost testování teorie. Stačí přece věřit… 4) Pro výběr správné teorie použít třeba hlasování, nebo obhajování teorie u soudu. 5) Odmítnout, že je souvislost mezi shodou v geonomech dvou druhů a jejich fylogenetickou vzdáleností. 6) Nezakládat teorie na experimentech, ale na nápadech „vědců“ Jistě, všechny tyto body jsou absurdní. Já jako přesvědčený zastánce evoluční teorie jsem samozřejmě nemohl vymyslet nic rozumného. Zkuste to Vy, zastánci kreace jakožto vědecké teorie! Vytvořte postulát na základě kterého by se Vám podařilo zahrnout kreaci do vědy. Nebo načrtněte úplně nové základy filozofie vědy! Jen pište, v diskusi je místa dost, když tak to nějaký krmič promázne :-) ------------------ Historie kreacionismu, aneb jak se kreacionismus vyvinul v moderní inteligentní dizajn Inteligentní dyzajn (ID) je tvrzení, že konkrétní rysy vesmíru a živých organismů jsou nejlépe popsatelné inteligentní příčinou. Ne nepřímým procesem jako je přirozený výběr1,2. Je to moderní forma tradičního teologického argumentu pro existenci Boha upravená aby se vyhnula upřesnění povahy identity stvořitele3. Tato myšlenka byla vytvořená konkrétními skupinou Amerických kreacionistů, kteří přeformulovali starý kreacionismus aby se vyhnuli právnímu zákazu vyučování kreacionismu jako vědy4,5,6. Američtí tvůrci ID se sídlem v Discovery Institute7,8 věří (kam se hrabe experiment!), že stvořitelem je právě křesťanský Bůh 9,10 (jaká náhoda!). Advokáti z Discovery Institute argumentují tím, že ID je vědecká teorie11 a snaží se změnit definici vědy aby mohla přijmout nadpřirozené vysvětlení12 (ve chvíli kdy jsem psal předchozích „6 bodů“, tak by mě ani ve snu nenapadlo, že se někdo o to vážně pokusí) Vědecká komunita se jednoznačně shoduje na tom, že ID je pseudověda13 - 16 z důvodu nemožnosti testovat hypotézy ID pomocí vědeckých metod17. (pak následuje výčet vědeckých institucí a hanlivých označení ID-mě zaujal pojem junk science) ID je poměrně mladá myšlenka. Vznikla jako reakce na soudní spor Edwards vs. Aguillard, nařízení zahrnující oddělení církve od státu4. (Aguillard byl žalobce, podporovalo ho 72 nositelů Nobelovy ceny, a další. Díky bohu vyhrál :-) ) První použití v publikaci se ID dočkal v roce 1989 a to v učebnici určené pro střední školy „Of Pandas and People“ 21. V 90. letech bylo vydáno pár dalších publikací o ID. V polovině 90. let se začali navrhovatelé ID scházet v Discovery Institute a začali veřejně obhajovat zahrnutí ID do osnov veřejných škol 22. Discovery Institute má Centrum pro vědu a kulturu v roli hlavního centra plánování a financování (teď to přestává být vtipné, když si vezmeme, že tady tuto hloupost platí stát). „Hnutí inteligentního dizajnu“ (organizace snažící se prosadit ID, nejspíš další právní klička pro získání více peněz) se rozrůstalo až do roku 2005. V tomto roce proběhl „Doverský soud“ zabývající se zamýšleným zařazením ID do hodin biologie na veřejných školách7. V témže roce proběhl soud Kitzmiller v. Dover Area School District, kdy skupina rodičů středoškoláků napadla nárok učit v dané oblasti ID jako alternativní vysvětlení o původu života. Soudce John E. Jones III rozhodl, že ID není vědou a „nemůže se oddělit od kreacionismu a jeho náboženských základů“ a proto uvedení ID do škol je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy. Nyní je mediální klid; běžní lidé většinou ani neví o tom, že ID není věda. O tom jsem se přesvědčil nyní na vlastní kůži. Jsem teď v Kalifornii a 300 metrů od domu mám budovu křesťanské vědy. Právníci hnutí ID nejspíš nyní vymýšlejí, jak obejít první dodatek ústavy, ostatní členové pravděpodobně lobují za zvýšení příjmů v těchto těžkých dobách… PS1: Celý tento článek je pouze překlady z wikipedie-čísla psané horním indexem v odstavci historie kreacionismu odpovídají citacím v textu na wiki u hesla „intelligent design“ doporučuji si to přečíst celé. Sám jsem žasl, co všechno je možné! Jestli je někde kocourkov, tak bude pravděpodobně v USA. PS2: Jak jste si asi všimli, tak texty psané kurzívou jsou mé osobní poznámky a domněnky, za které bych nedal ruku do ohně za text psaný normálním písmem nenesu zodpovědnost-za ten kritizujte autory uvedené v odkazech a citacích=alibismus v praxi:-) ) PS3: Myslíte si, že je možné aby se našel někdo, kdo po zjištění těchto faktů (žádných teorií!) stále zastával ID na tomto serveru? Pokud ano, tak nechť uvede své argumenty teď (jakou změnou v definici vědy hodlá legitimizovat tuto domněnku) a ať nadále nezamořuje diskusi p
4. Červenec 2012 - 10:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Sorrrrrry, rozhodilo se formátování... co nadělám. Bůh se nejspíš naštval, a ukázal názorně, jakou má moc!
4. Červenec 2012 - 10:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Foxy (anonym)
Sorrrrrry, rozhodilo se...Kolego, až budeš příště něco vkládat přes notepad, zkus vypnout zalamování řádek; třeba to pomůže :-)
4. Červenec 2012 - 12:02
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Kolego,to nepomůže...
4. Červenec 2012 - 13:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Marek (anonym)
píšeš: Domnivam se, ze vzhledem k tomu, ze ma evolucni teorie vyrazny filosoficky presah, opravdu ji v nekterych aspektech hrozi, ze se stane snuskou sice neprustrelnych, ale pro dalsi vedecke poznani tez irelevantnich vedeckych dogmat. S průstřelnolstí evolucionistických dogmat nejsou žádné problémy. V článku bylo uvedeno: Máme přece zbytkové (vestigiální) orgány, které byly u našich předchůdců funkční, ale postupně se staly zbytečnými a zredukovaly se na neúčelné nebo i překážející přívěsky (apendix,zub moudrosti,kostrč,zakrnělá křídla u nelétavých ptáků,zbytky dolních končetin u kytovců atd.). Evolucionisté dokazují evoluci(vývoj) zakrňováním orgánů. Vývoj směrem od dokonalosti a složitosti k větší jednoduchosti je právě argument kreacionistů. Zuby moudrosti zlobí lidi téměř výhradně v zemích, kde se konzumuje měkká potrava. Téměř v celých lidských dějinách jedli lidé běžně takové potraviny, které vyžadovaly daleko větší námahu při žvýkání. Kostrč má ve skutečnosti dvě důležité funkce. Je na ní ukotveno několik skupin svalů a odstranění kostrči může mít za následek potíže při sezení a vstávání, potíže při porodu a inkontinenci. V čláku, který napsal evoluční darebák Jiří Heřt bylo LŽIVĚ uvedeno: Máme přece zbytkové (vestigiální) orgány, které byly u našich předchůdců funkční, ale postupně se staly zbytečnými a zredukovaly se na neúčelné nebo i PŘEKÁŽEJÍCÍ PŘÍVĚSKY (apendix – přívěsek slepého střeva... To samozřejmě není pravda, ale jedna z mnoha evolucionistických LŽÍ, které slouží k vytváření pocitu u laiků, že došlo k evoluci od bakterie k člověku. http://21stoleti.cz/blog/2009/12/19/novy-objev-k-cemu-mame-slepe-strevo/ „Řada biologů ve svých textech stále mluví o slepém střevu jako o pozůstatkovém orgánu, rudimentu. Je možná na čase přepsat učebnice,“ navrhuje pod dr. William Parker, který byl hlavou vědeckého týmu z Duke University. A proč vlastně ten takřka rozčilený tón výroku, který je adresován především do vlastních řad, tedy kolegům z lékařské branže? Před dvěma lety jeho tým odhalil, že slepé střevo má u člověka skutečně významnou biologickou funkci, která souvisí s trávením. Naše střeva si totiž s rozkladem živin nedokážou poradit zcela sama a musí se spřáhnout s drobnými pomocníky – bakteriemi. Čas od času se však stane, že díky nějaké infekci (či dnes i díky užívání antibiotik) dostane střevní ekosystém pořádnou ránu a bakterie jsou ze střev prakticky vymeteny. A právě v tomto momentu přijde na řadu slepé střevo. Díky své poloze mimo hlavní dráhu potravy skrze střeva může totiž pro bakterie sloužit jako pohodlný úkryt, odkud mohou celé střevo zase pohodlně osídlit. Loren G. Martin z Oklahoma State University zase nedávno zjistil, že během prenatálního vývoje uvolňuje slepé střevo buňky, nutné ke zdárnému vývoji plodu. U dospělých je zase součástí sítě imunitních center těla. A to už je pěkná řádka důvodů, proč na slepé střevo změnit pohled!
4. Červenec 2012 - 16:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Zpracování sign (anonym)
Zpracování signálu Dalším podivuhodným konstrukčním znakem sítnice je zpracování signálu, ke kterému dochází ještě předtím, než je informace předána do mozku. Děje se tak ve vrstvách sítnice mezi gangliovými buňkami a fotoreceptory. Kupříkladu proces zvaný extrakce obrysů zlepšuje vnímání okrajových částí předmětů. John Stevens, docent fyziologie a aplikované biomedicíny, konstatoval, že superpočítači Cray by trvalo nejméně sto let, než by nasimuloval proces, který ve vašem oku probíhá mnohokrát každou sekundu.“ (4) A navíc spotřebuje analogové zpracování dat na sítnici mnohem méně energie než digitální superpočítače, a je elegantní ve své prostotě. Znovu tak shledáváme, že oko předčí veškeré lidské technologie, tentokrát na jiném poli. Však také z výzkumů sítnice plyne, že 12 různých druhů gangliových buněk předává 12 různých ‚filmů‘, tj. odlišných obrazů spatřené skutečnosti, do mozku ke konečné interpretaci. Jedním z oněch filmů je hlavně čárové zobrazení obrysů předmětů, další se zabývají pouze pohyby v konkrétním směru a jiné zase přenášejí informace o stínech a světlech. To, jak mozek integruje zmíněné filmy do konečného obrazu, je stále předmětem intenzivního výzkumu. Nový objev: Müllerovy buňky zvyšují ostrost zraku Sítnice se jeví jako nejlepší struktura určená ke zlepšování ostrosti obrazů. – vědci Amichai Labin a Erez Ribak. V době, kdy Dawkins psal svou knihu, panoval názor, že Müllerovy buňky slouží zejména jako vlnovody nezkresleně přenášející světlo, a tím oslabující dopad nutné nevýhody konstrukce založené na fotoreceptorech umístěných blízko přívodu krve. Badatelé Amichai Labin a Erez Ribak z Technionu – Izraelského technologického institutu v Haifě však zjistili, že Müllerovy buňky dělají mnohem víc než jen tohle. Napsali o tom: „Sítnice se jeví jako nejlepší struktura určená ke zlepšování ostrosti obrazů. …Základní charakteristika uspořádání gliových buněk svědčí o tom, že jsou nejlepší strukturou určenou k uchování ostrosti obrazů na lidské sítnici. Hrají tedy zásadní roli v kvalitě zraku, jak lidí, tak i jiných organizmů.“ (9) Jednou z příčin, proč tomu tak je, je fakt, že obrazy může deformovat světelný „šum“, tj. světlo, které se v oku několikrát odrazí, místo aby pronikalo přímo zornicí. A právě Müllerovy buňky usměrní světlo přímo na tyčinky a čípky, zatímco světelný šum se eliminuje. To činí obrazy ostřejší. Dalším problémem čoček je skutečnost, že jde v podstatě o hranoly spojené čelními plochami, které mají tendenci oddělovat jednotlivé barvy. Říkáme tomu barevná vada. Pro její odstranění se v drahých kamerách užívá kombinace několika čoček z různých materiálů. „Široké korunky umožňují však Müllerovým buňkám ‚posbírat‘ všechny oddělené barvy a znovu je zaostřit na tutéž buňku čípku, což zajistí, aby byly všechny barvy obrazu v ohnisku.“ Navíc jsou Müllerovy buňky vyladěny na viditelnou oblast spektra a odfiltrovávají jiné vlnové délky, čímž minimalizují poškození oka zářením a teplem. Vědci píší: „Tato studie zabývající se šířením vln nám umožnila prokázat, že sítnice vede světlo účinně a biologicky vyhovujícím způsobem tak, aby se zlepšovala rozlišovací schopnost oka a omezovala jeho barevná vada. Také jsme zjistili, že jaderné vrstvy sítnice považované dosud za zdroj zkreslení obrazu zlepšují ve skutečnosti odstínění sousedních fotoreceptorů a tak zvyšují zrakovou ostrost. I když jsme tuto studii prováděli na lidských sítnicích a očích, platí většina jejích závěrů i pro oči s odlišnou strukturou sítnice i optikou. Rovněž platí pro běžnější případ očí bez fovea centralis.“ (fovea centralis – vysvětlení viz výše) New Scientist píše: „‘Ze studie vyplývá, že vázání světla na Müllerovy buňky je zásadním procesem přispívajícím ke kvalitě našeho zraku,‘ říká Kristian Franze, neurofyziolog z cambridgeské univerzity a spoluautor studie z roku 2007. (2) Tahle práce dále zpřesňuje data z našich pokusů.“ (10) Navíc může tento dizajn inspirovat vědce k napodobení, což by byl další příklad biomimetiky: „Nové porozumění roli Müllerových buněk by se mohlo promítnout do konstrukce úspěšnějších očních transplantátů i lepších dizajnů kamer, říká Ribak.“
4. Červenec 2012 - 16:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Další hláška ev (anonym)
Nový objev v oku opět popírá názory evolucionistů. Regenerace fotoreceptorů Oftalmolog Dr. George Marshall napsal:„Představa, že oční sítnice je propojena obráceně, prozrazuje neznalost fungování oka i jeho anatomie.“ Marshall vysvětlil, že nervy by nemohly vystupovat ze zadu oka, protože tento prostor je obsazen cévnatkou. Právě ona zajišťuje dostatečné zásobování krví nutné pro vysoce metabolicky aktivní pigmentovanou výstelku sítnice (RPE). To umožňuje fotoreceptorům regeneraci a vstřebání přebytečného tepla, které přichází do oka spolu se světlem. Takže nervy musí vstupovat spíše zpředu než zezadu. To, co ve skutečnosti vymezuje rozlišovací schopnost oka, je lom světelných vln na zornici (přímo úměrný příslušné vlnové délce a nepřímo úměrný velikosti zornice); takže případné opravy sítnice by výkonnost oka neovlivnily. Je důležité si uvědomit, že Dawkinsova ‚výborná‘ konstrukce s (prakticky průhlednými) nervy za fotoreceptory by vyžadovala buď: • Cévnatku před sítnicí – cévnatka však světlo nepropouští, nýbrž odráží, vzhledem ke všem těm krvinkám, takže tahle konstrukce by byla stejně nepraktická jako oko s krevním výronem! • Fotoreceptory bez jakéhokoli styku s RPE i cévnatkou – avšak bez bohatého prokrvení, které jim umožňuje obnovovat se, takže by pak patrně trvalo celé měsíce, než bychom začali opět dobře vidět poté, kdy by nás někdo vyfotografoval s bleskem či kdy bychom pohlédli na nějaký zářivý objekt. Jsou oči olihní ‚dobře‘ propojené? Někteří evolucionisté včetně Dawkinse tvrdí, že oko hlavonožců (např. olihní či chobotnic) je jaksi ‚v pořádku‘, tj. s nervy za receptorem. Užívají tento fakt jako protiargument vůči námitkám v předchozím výkladu o nutnosti propojení „dozadu“. Avšak nikdo, kdo si opravdu dal tu práci a studoval oči hlavonožců, by tohle nemohl s klidným svědomím tvrdit. Ve skutečnosti nevidí hlavonožci tak dobře jako lidé, nevidí například barevně, a struktura oka chobotnice je zcela odlišná a mnohem jednodušší. Její oči připomínají spíše „složené oči s jedinou čočkou“. A ne náhodou říkáme „oči jako jestřáb/orel“ a nikoli „oči jako oliheň“, protože ony prvně jmenované jsou skutečně ostřejší navzdory svému údajnému „opačnému“ propojení. Předešlý oddíl našeho pojednání vysvětluje, proč musí být sítnice obratlovců propojena tak, jak je. Vědci z univerzity v Lipsku však nedávno prokázali, že oko obratlovců disponuje důmyslným nástrojem, který vyrovnává i onu malou nevýhodu, kterou přinášejí nervy umístěné před receptory světla [onen „kobereček nakupených drátů“, na který si stěžuje Dawkins]. (2) Světlo sbírají a skrz nervovou síť k receptorům dopravují Millerovy gliové buňky, které fungují jako optická vlákna. Každý čípek sítnice disponuje jednou Müllerovou buňkou, která k němu přivádí světlo, zatímco několika tyčinkám může být jedna Müllerova buňka společná. Müllerovy buňky fungují téměř přesně jako deska s vláknovou optikou, kterou mohou inženýři v oboru optiky využívat k přenosu obrazu s nízkým zkreslením bez použití čočky. Buňky mají dokonce správné odchylky indexu lomu pro „přenos obrazu sítnicí obratlovců s minimálním zkreslením a nízkou ztrátou.“ (2) Müllerovy buňky jsou dokonce lepší než optická vlákna, protože jsou trychtýřovité, což svede na receptory více světla. Široké vstupy do Müllerových buněk pokrývají celou plochu sítnice, takže se nasbírá maximální množství světla. Jeden z členů badatelského týmu lipské univerzity, Andreas Reichenbach, se vyjádřil takto: „Příroda je tak chytrá. Znamená to, že v oku je dostatek prostoru pro všechny ty neurony i synapse a tak dále, a přece mohou ještě Müllerovy buňky zachycovat a přenášet co možno nejvíc světla.“
4. Červenec 2012 - 16:15
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Jeste bych se precejen rad vratil k tomu uvodnimu Heřtovu textu, ktery sem prepastoval Foxy. Mimo jine se tam vyjadruje idea, ze nove vznikajici druh obycejne vznika nekde na geografickem okraji rozsireni sveho evolucniho predchudce, a ze v ranem obdobi sve existence se novy druh rozviji relativne nejrychleji. Jako laik o tom mam jiste pochybnosti. Vubec si nejsem jisty, zda je biologicky druh nejakou ostre vymezenou mnozinou jedincu. Za druh se casto povazuje mnozina jedincu, schopnych se navzajem parit a plodit dalsi reprodukce schopne potomstvo. Je to nicmene slozite - tygri se jsou schopni parit a plodit potomstvo se lvy, nasi evropsti turi s ruznymi buvoly, kone s osly nebo zebrami - a takovito krizenci si pak mohou a nemusi zachovat jistou fertilitu. Zajimave je pak podivat se na vec v casoprostorovem horizontu - kdo vi, zda by se moderni lide byli schopni uspesne parit treba se zastupci specii Homo erectus, Homo habilis, ci dokonce s australopiteky. Jako laik bych se priklanel k domnence, ze zatimco rodicum druhu A se sotva mohou narodit potomci zcela jineho druhu B, na druhou stranu, vzhledem k geneticke promenlivosti deti od rodicu, nelze ani rici, ze by deti byly ze 100 % stejneho druhu, jako jejich rodice. Mnozina soucasniku, predku a potomku, se kterymi by se hypoteticky byli schopni uspesne parit nase rodice, se nemusi stoprocentne kryt s analogickou mnozinou pripadajici na nas jako deti nasich rodicu. Lze si predstavit, ze radu set tisic ci nemnoho milionu let dozadu se vyskytovala nejaka hranicni lidska ci hominoidni generace, se kterou by se jeste hypoteticky podarilo se uspesne parit nasim rodicum, ale nikoli uz nam. To same lze proikovat i do budoucna - treba se za radu set tisic ci nemnoho milionu let vyskytne nejaka lidska ci post-lidska generace, hypoteticky paritelna jeste s nami, ale - pro prilisnou genetickou rozdilnost - jiz nikoli s nasimi rodici.
4. Červenec 2012 - 22:40
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Zkratka a dobre, spise pochybuji ze pojem "druh" ma v casoprostorovem horizontu nejake pevne, nepohyblive jadro a ostrou hranici. Spise jej vidim jako neco definovaneho spise arbitrarne, co ma v evoluci hranice nejen mlhave, ale i pohyblive. Pojmeme-li druh jako mlhavou mnozinu, muzeme treba i rici, ze nejsme ze 100 % stejneho druhu jako nasi rodice, ale misto toho pouze z nejakych 99.999999 %, a ze totez plati pro vztah mezi nami a nasimi detmi - cimz se "druhovost" nasi svetove lidske populace postupne posouva a promenuje ve svych vlastnostech.
4. Červenec 2012 - 22:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Zkratka a dobre, spise...No, možná na tom něco bude. Vim, že o mě občas říkali, že jsem úplnej neandrtálec. Třeba, kdyby se udělal genetickej rozbor, by se zjistilo, že ti drzí pahejlové maj kus pravdy a že jsem fakt neandrtálcema cinknutej. Ono v minulosti mohlo dojít k lecčemu. No, a teď mi pověz, co se stane, když si to rozdám s fakt pěknou kočkou... to pak teprve bude řáckej genetickej guláš!
4. Červenec 2012 - 23:05
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
No, možná na tom něco...Jestli myslis nejakou ctyrnohou, mam dojem, ze s nimi jsme se rozesli uz pred vice nez 100 miliony let. To uz k nam jsou blize i mysi a kralici...
4. Červenec 2012 - 23:27
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
No, možná na tom něco...Jo, a aspon soude podle popularniho tisku, z neandertalci a denisovany se nasi predkove vazne parili. Predstavoval bych si to tak, ze jim obcas unaseli plodne samicky, kdyz nemeli dostatek vlastnich. Pokud jsi ovsem nahodou cernoch a nemas zadne neafricke lidske predky, nemelo by se te to tykat ;)
4. Červenec 2012 - 23:32
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
No,docela to chápu,že církev vlastní široký potenciál,ale co je moc,to je příliš.Chlapi a nemohlo tak náhodou dojít k tomu,že si svůj genetický kód pro děti vybírají ženy? Zatím,co bádáte,tak jim totiž ubíhá čas. A to už by ženy teda dělali všechno! Není to trochu košér? Kde to jsme?
5. Červenec 2012 - 6:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Hele, Datumko, ženy by nedělali, ženy by dělaly. Co kdyby udělaly krásné voňavé kafe, aby mohly myšlenky pánů tvorstva dostat ten správný rozlet! Ranní protahovací úvaha nad puclákem životabudiče: Ona taková všeobecná bastardizace a mesalianční potěšeníčko typu každý s každým, schválně co to udělá, tak to mohl být úžasný motor evoluce. Právě ti nejdivočejš namíchaní bastardi bývají začasté nejživotaschopnější. Tohle nejspíš bude hlavní důvod veleúspěšnosti pohlavního rozmnožování. Ale to kafe po ránu fakt bodne! Hele, ty kočko moje rozkošná, dyk je to škoda vylézat z tý postele takhle zbytečně brzo... co ty na to?
5. Červenec 2012 - 8:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavec (anonym)
Chlapi a nemohlo tak náhodou dojít k tomu,že si svůj genetický kód pro děti vybírají ženy? No taky že jo! Zrovna ti neandrtálci byli fyzicky mnohem zdatnější. Takže taková namakaná chlupatá neandrtálkyně si čas od času čistě pro svý potěšení odchytila takového krásně ťuťuňuňu holého neochlupeného mladíčka na hraní... a už to jelo. No a když už se na tu sodomugomoru chlapi neandrtálští nemohli dál dívat, tak raději vymřeli.
5. Červenec 2012 - 8:58
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Na to se totiž hodí jeden židovský vtip. Přijde úředník z berňáku na pravidelnou roční inspekci hospodaření do synagogy. Prochází se tam s rabínem a hledá co by mu vytknul. Úředník: "Koukám, že tu máte hodně svíček. Co děláte s tim voskem co z nich odkapává?" Rabín: "Ten sbíráme do krabice a plné krabice pak posíláme do svíčkárny a oni nám za to jednou do roka dají krabici svíček grátis." Úředník: "No dobře, ale koukám, že tady hodně jíte macesy. Co děláte s těma drobečkama co z nich padají?" Rabín: "Ty zametáme, dáváme do krabic, které posíláme do pekáren a pekárny nám pak jednou do roka pošlou krabici macesů zdarma." Úředník: (Už vážně neví, co by mu vytknul, tak se vytasí s posledním trumfem) "A co ty obřízky co tu provádíte, co pak děláte s těma předkožkama?" Rabín: "No tak ty taky sbíráme do krabice a pak je posíláme na berňák." Úředník: "Proboha a proč je posíláte k nám na berňák?" Rabín: "No protože oni nám pak jednou do roka pošlou takovýho čuráka jako jste vy!" Možná bych to zvládla i hebrejsky,ale tomu by jste prd rozuměli. Omlouvám se,ale musela jsem dát průchod svým emocím,to mě naučili v klášteře...
5. Červenec 2012 - 9:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan@VEDA (anonym)
Z: 'Muze' byt tolik veci. ;) Jenze mnoho lidi s temito bytostmi komunikovalo a komunikuje. Zaznamu o tom je dost. Uvadel jsem tu treba priklad zjeveni Sivy. Podle hlavy v pisku se pozna pstros-skeptik. Nazorny priklad je mezi 13:36-15:45 minutou dokumentu Fastwalkers (http://topdocumentaryfilms.com). Dopravni letadlo se setkalo s UFO, doslo temer ke kolizi, elektronika zmatena. Jeden z pilotu sel podivat na cestujici. Vsichni byli u okenek na jedne strane a pozorovali UFO. Zeptal se jednoho z nich, doktora-skeptika, ktereho osobne znal: 'Videl jste to?' Doktor odpoveděl charakteristicky: 'Ano, byl to letajici talir. Nedival jsem se na nej, v tyto veci neverim.' Msp: Mas k tomu nejakou statistiku nebo jen chces, aby to tak bylo? Hari Hari
5. Červenec 2012 - 10:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
J@V: Podle hlavy v pisku se pozna pstros-skeptik. Tak vidíš. Ty už jsi někdy viděl na vlastní oči pštrosa s hlavou zastrčenou do písku? Víš o komkoliv, kdo by takové chování pštrosa zaznamenal? Jo, že se to o pštrosech všeobecně ví... aha. Tak to jo. S mnoha dalšími tvými informacemi to může být podobné. Skepticismus znamená kritický přístup, víš?
5. Červenec 2012 - 11:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
C
5. Červenec 2012 - 19:20
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Chlapi a nemohlo tak náhodou...Tak zabavna predstava to sice je, nicmene bych tipoval, ze realita byla spise syrova. Lidske tlupy se navzajem vybijely, ze slabsi ci mene organizovane tlupy, ktera neobstala v nejakem stretu ci prepadu, po tom casto na zivu nezustaval nikdo, maximalne jeste tak par samic v plodnem veku. Vse nasvedcuje tomu, ze nasi predkove dokazali radove prakticky behem pouhych desitek tisic let zlikvidovat vsechny ostatni lidske populace mimo Afriku, samozrejme vedle dlouhe rady ostatnich zivocisnych druhu.
5. Červenec 2012 - 22:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan@VEDA (anonym)
anon: Jedna se samozrejme o principialniho pstrosa ukazujiciho urcity pristup. Muze? Klidne cokoliv, co tu uvadim, vyvrat. Skepticismus neni vubec kriticky, ale uzavira se pred posuzovanim toho, co jiz predem zavrhl. Viz pripad o pozorovani UFO. Hari Hari
6. Červenec 2012 - 8:54

Stránky

Přidat komentář