3672 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Bohužel s psychopaty se nedá dělat nic. Oni se nepovažují za odchylku a proto též odmítají léčení, které by jejich projevy učinilo alespoň snesitelnými pro okolí.
7. Květen 2020 - 8:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Merten (anonym)
Odpověď na Dobrý den,moje žena
Řekněte ji, že zakladatel společnosti dispoziční prognostiky pan Sohr byl testován zda mu to virguli měří a že selhal a ať se na to zeptá svého dispozičního prognostika. Po případě ať si ho otestuje. On určitě selže. Potom se zeptejte co vlastně upravují, když nezměří správně co je špatně v člověku a jinde, aby to potom upravili.
15. Květen 2020 - 4:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Merten (anonym)
List - Laskavost mezi světy Každá rozumová existence je ze své vlastní celkovosti svět sám o sobě. Má své vlastní nadání, které je pro ni specifické. Proto se také dokáže ve svém vlastním prostředí specificky projevovat. Kdy dokáže ze své vlastní podstaty jedinečně prožívat, myslet a jednat. Hledat v podstatě to, co ji nějak oslovuje. To nakonec může způsobovat komplikace, neboť se může svou vlastní potencialitou přiklonit na stranu dobra nebo zla. Tato náklonnost k něčemu nakonec může být určitým podhoubím rozumové existence. Může být získávaná prostřednictvím určitých vnitřních podnětu nebo vnějších podnětu. Vnitřní podněty vznikají z vlastní schopnosti se samovolně empaticky projevovat v nějakém prožívání, myšlení a jednání. Vnější podněty vznikají z vlastní schopnosti přijímat svými smysly určité prožívání, myšlení a jednání. Je tedy nutné nějak chápat, že rozumová existence je ovlivňovaná veškerými svými schopnostmi, kterými se může sama svou potencialitou nějak ve skutečnosti projevovat. Ona je totiž potencialitou určitých svých schopnosti. Potencialita určitých schopnosti rozumové existence nakonec umožňuje, aby existovalo určité podhoubí, které může být vlastní potencialitou pro určité prožívání, myšlení a jednání, které může mít základ ze všeho onoho, co může být samo nějak vnímáno. Vše, co nakonec mohlo být získáno pro podhoubí, vzniklo prostřednictvím kooperace mezi vnitřními podněty a vnějšími podněty, kdy svoboda volit vlastní působení na určité prvky, mohla být manipulovaná určitou výchovou k prožívání, myšlení a jednání. Pokud může toto nějak vůbec platit, potom musí být naprosto evidentní, že určité podhoubí mohlo být výchovou vytvářené za určitým cílem, kdy cílem může být snaha ovládnou něčí nevyzrálou osobnost pro určitý zisk. Kdy zisk může být získán jen z vůle k moci, kterou může mít jedna rozumová existence nad druhou. Snahou je potom ovládat jinou rozumovou existenci prostřednictvím osočování, redukování a opakování. Kdy jakákoli snaha rozumu vydat se svou vlastní cestou za pravdou je potom potlačována. Potom osočování, redukování a opakování, které je aplikováno na rozum rozumové existence, hatí veškeré snahy projevovat jakoukoli snahou svou potencialitou vlastní svobodné prožívání, myšlení a jednání. Jakákoli vlastní osobnost pro rozum musí být potom určována moci, která na ni byla psychickým násilím prostřednictvím výchovy nějak aplikována. Násilnou psychovýchovou, která neuznává určité potřeby vlastní existenčnosti, nakonec vzniká takové podhoubí, které může být jen nepřátelské. Nepřátelské vůči všemu tomu, co bylo výchovou podmaňováno. Proto je třeba chápat, že ve světě neexistují žádní nepřátele, ale jen nepřátelská podhoubí, která ze svého podmanění z vůle k moci, usilují o moc proto, protože jen tak si mohou podmanit jiné a nebýt předmětem psychického znásilnění z podmanění, které je bolestnou připomínkou toho, že nebyli ze své existenčnosti přijati ze své přirozenosti. Zotročení z podmanění může být potom dále výchovou předáváno proto, že sám rozum ze své svobody toto podmanění nebyl schopen odhalit. Je prostě z generace na generaci podněty osočování, redukování a opakování předáváno podhoubí, které bylo vytvořeno principem vůle k moci pro podmanění. Kdy rozumové existence své podhoubí z podmanění přijímají právě proto, že jim vytváří zázemí pro vlastní výjimečnost z vůle k moci. Přitom je vlastně tato výjimečnost je psychickým znásilněním, které prozatím nebylo vůbec odhaleno. Proto je potřeba veškeré podněty pro výchovu zkoumat a používat jen ty podněty, které ve výchově budou respektovat veškerá práva veškerých existenci. Kdy nebude popírána výchovou nezadatelná práva jakýchkoli existenci. Jen to umožňuje vytvářet podhoubí, které bude chápat, že existence nejsou nepřátelské, ale můžou mít nepřátelská podhoubí, která lze z pochopení podmanění měnit za účelem všeho sdílení života pro život. Kdy citlivá komunikace může odhalit bolest ze svého podmanění. Podněty tedy mohou vytvářet podmaněné podhoubí z podmanění, kdy jsou určité existence vnímané jako nepřátelské. Rozumová existence potom prosazuje ve světě sdílení své podmanění pro podmanění druhých. Jedinou možnosti jak odhalit zlo podmanění je možnost pochopit, co způsobuje vlastní podmanění druhému a toto podmanění bezvýhradně odmítnout. Pomoci k tomu mohou ti, kteří chápou onou souvislost podhoubí s podmaněním. Nakonec některá podmanění můžou způsobovat takové nastavení podhoubí pro rozum, že je odmítána veškerá argumentace s tím, že může jít ze způsobu o zlo z podmanění. Zlo se potom přes podmanění manifestuje v ničení všeho, co mu může jakkoli svou snahou odporovat. Asi jedinou cestou kterou lze potom nějak jít, je přijetí převýchovy citlivou komunikaci prostřednictvím laskavosti. Kdy hraje svou roli schopnost empatie samotného subjektu, kterému může být přislíben podíl na společenském sdílení, pokud pochopí a příjme svůj úděl v rámci stanovení pravidel sdílení. Pochopení podmanění je nakonec složité právě proto, že podmaněný má každého za nepřítele proto, protože se jako nepřítel chová. Nepřítel mého nepřítele je můj nepřítel. To vždy proto, že mne v mém podmanění sám svou činnosti nějak utvrzuje.
15. Květen 2020 - 4:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Bohužel s psychopaty se nedá
Dnes se již psychopatie nepovažuje za psychickou poruchu, takže s e neléčí. Je to nastavení nebo typ osobnosti
15. Květen 2020 - 4:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Merten (anonym)
Oni sami dispoziční prognostici aktivně používají princip podmanění prostřednictvím osočování, redukování a opakování. Kdy vás osočují v tom, že jste míň a nejste jich rovni a hodni. Mají prý vždy lepší charakterové a jiné vlastnosti. Sor atd. Redukuji realitu v tom, že vám se vším pomůžou a vše za vás vyřeší, že jen oni spasí váš život, přitom pomlouvají vaše rodinné příslušníky v tom že vás brzdí a omezují. Opakují neustále jak špatně se vám bude bez nich žít, že oni jsou řešením vašeho života. To je třeba prohlédnout. Bez toho není naděje na to, aby klientka či klient dipu opustil dispoziční prognostiku. To proto také, že je lapen podmaněním, kdy klient či klientka dipu svou sílu odevzdává argumentaci dispozičním prognostikům. Naprosto se strácí v tom, že on či ona sama je odpovědná za svůj život a ne nějaká virgule v rukou kouzelníka. Sám jsem to zažil. Moc dipu je opravdovou moci nad vlastní svobodnou vůli.
15. Květen 2020 - 4:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na List - Laskavost mezi světy
Správné měřítko pro kapitalisty je: Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Podle toho jsou sami kapitalisti nekompromisními psychopaty. Když na to přijde, tak kapitalistu demokracie a spravedlnost nezajímají, to co ho zajímá je zisk a přítelem je každý, kdo jim ho umožní a to za jakýchkoli podmínek. Příkladem kapitalistu jsou sami léčitelé, kteří se ohánějí ezoterikou, která je na světě už nejméně 6 000 let, přitom nic nikdy doopravdy nevyřešila a nikoho doopravdy sama o sobě nevyléčila. Co různé pandémie, které postihovaly opakovaně svět, kde byla ezoterika. Dnes je zde koronavirus a co dělá ezoterika? Věda už objevila očkovací látku. Co objevila ezoterika? Jen vykořisťovaní a lži. To, co nakonec léčí je pokora a láska protkaná vědeckým poznáním ověřeným důkazy. Vědu nakonec ovládli kapitalisti, zrůdy které zase z vědeckých důkazu zajímá jen zisk. Což je zase jen bestialita kapitalistu, kdy bohatí žijí a prospívají a chudí jsou ovládání a zneužívaní a umírají. To je bestialita kapitalismu, kdy jen ten, co produkuje zisk kapitalistu je přítel. Nakonec správný ezoterik. Taková je dnešní společnost. Bestiální. Kdy našeptávači jsou ti co mají moc a přízeň. Prasata.
25. Květen 2020 - 2:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
A kdo chčije proti větru, bude ochcán. Umlčen, pronásledován, terorizován, šikanován, znásilňován a nakonec zabit. To je celá ezoterika kapitalistu a společnosti. Bestialita psychopatických našeptávačů. Peníze jsou nakonec vše. Zdraví a štěstí.
25. Květen 2020 - 2:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Nakonec bohatí si platí stát, správu, soudy a policii. Běžný občan když něco chce po policii, tak se na něj policisti vykašlou. Co je podporované je šikana bestiálních našeptávačů. Bestialita lží vítězí a to snad vždy.
25. Květen 2020 - 2:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bohužel. Našeptávači existuji. Žiji pro sebe a svou nenávist. Nesmíte si už myslet nic, ale to co tito lidé našeptávají, nebo to co pouštějí ti, co někdo v nějakém kontextu řekl a tím na druhé promítají svou nenávist, přitom je to z kontextu vytrženo, aby mohlo být s lidmi manipulováno. Kontext nikoho nezajímá, Sviňák jsi ty. Když jsem přišel k Petru Matuškovi na klientelu, změřil mi IQ 90, možná mám IQ 90 člověk nikdy neví, a charakternost, a postupně jak jsem dále docházel tuto hodnotu zvyšoval na IQ 135, což bylo poslední měření. Změřil IQ 135 a bezcharakternost, přitom zřejmě zjistil všechny souvislosti měřením a toho čím tě kdo kdy ovlivnil, nebo to, co ti kdo proved a udělal. Z charakterního idiota, jsem se stal bestiální vypočítavou sviní. Nevím co je horší, přitom nemůžete nic říct, aby si vás nenahráli a nepouštěli vám to opakovaně proto, aby vám dokazovali jaký jste sviňák. Nahrají si vás na diktafon nebo druhé a terorizují vás. Prostě to je ta jejich transformace. Dokazují vám tím to, že oni nikdy nikomu nic neprovedli, ale vy ano. Oni jsou lepší lidé a mají k tomu právo, jak kdyby vy jste nevěděli, co jste kdy řekli a udělali. Přitom oni jen čekají na vaše pochybení. Přitom to co svedou je vás soustavně ponižovat, právě proto, že jste se nedali zmanipulovat. Což je vaše největší vina. Nakonec vás zneužívají pro svou duchovní čistotu, která jím velí jak jsou dobří. Zneužívání nikoho nezajímá, protože zneužívají právě oni, ale prý to zneužívaní nakonec není, je to prý pomoc. Nasnadě, že na místě je teror. Když jsem chodil k dipákům, postupně jsem si koupil věž a kupoval jsem si hudbu. Jednou jsem zjistil, že se ztratilo 5 cedéček. Neřešil jsem to. Zjistil jsem že se ztrácejí a objevují, že někdo leze a vkrádá se mi do bytu a ničí je tím, že je vyměňuje. Ve všech bylo na pozadí nahráno soustavné nadávání pedofile. Nějaký lepší člověk usoudil, že vás musí tranformovat, protože usoudil, že jste pedofil. Nebo jste to někomu řekl. Proto vám tento ochránce zničil majetek. Což je nakonec správné. Nedokázal si to vyřídit osobně, ale zbaběle vás začal terorizovat. Nikoho ovšem nikdy nezajímalo, že sám Stanislav Sohr kradl a jak napsala jedna žena: Sohr a Borož mi zabili manžela, proto snad jsou oba asi vrazi. Proč jim tedy také nezničí jejich počítače, cedečka nenahrají jím na pozadí zloději a vrahu. Protože Sohr kradl napády a vše, co se mu hodilo. Nakonec ukradli název dispoziční prognostika, který dnes zneužívají, jmenovali se psychonie. Což je více vystihuje, protože dispozičně může upravovat svoje úrovně vědomí jen každý sám a nenarostou vám křídla nějakou manipulací. Žádnou manipulací vám nezvýší váš Sor, jak ho měří a upravují. Nakonec Organizace řízení je jen jedno, jsou to zákony, které existují pro vše a nejsou delegovány. Prostě platí všechny. Kdežto úrovně vědomí jsou, Stupně Uspořádání a také nejsou delegovány. To, co je nakonec delegováno je pravomoc. Moc aplikovat skutečnost na něco. Tedy zákonný, výkonný a soudní systém, který může být demokracii nebo diktaturou. To jediné může být delegováno. Pokud si vás ale někdo deleguje, tak si vás zotročuje proto, aby jste mu vyhovovali. Nakonec nedávno se mi někdo vloupal do bytu a vyměnil mi v počítači Základní desku. Přišel jsem domu pustil počítač a fungoval, ale postupně jsem zjistil, že padá do modré obrazovky. Zkontroloval jsem snad vše, až mne napadlo zkontrolovat výrobní číslo, které nesedělo. Zavolat jsem policii a ta tvrdila, že nikdo se násilím nevloupal, že tato faktura, je od jiného výrobku. Nakonec bych jim snad musel snad zaplatit aby to vůbec vyšetřili. Někdo si semnou nestále tímto způsobem hraje a krade. To je nakonec jejich spravedlnost, místo aby si vše vyřídili osobně, terorizují, našeptávají a ničí. Jsou to nejenom zbabělci, ale i zákeřní lidé. Nakonec s tím nic nenaděláte, je to bestialita lidí, kteří nic jiného neumí. Když jsem chodil do dispoziční prognostiky, postavil jsem se přede všechny, zády k poldiu a řekl, Sohr měl IQA a IQB a to tehdy kdy jsem měl, fyzické, spirituální, transendentální a kolektivní mysli a to 13, 13, 13, 13 rovin. Což byly a jsou Poměry, Procesy a Postoje a Kolektivní mysli. Možná, že je Sohr podle sebe už ukradl, jako ukradl 4 axiomy, které nakonec nemusí platit, protože jsou to asi teorie. Kdo ale zničí cedéčka a počítač dipákum, aby tam nahrál na pozadí zloději, zloději, zloději. Teror tedy jen pro ty, co se nemohou bránit a nevyznají se tak dobře v technice, aby se mohli bránit. Spravedlnost neexistuje. Nakonec to tady stejně nikdo nečte a teror bude pokračovat, protože lepší zotročovatelé potřebují peníze.
22. Červen 2020 - 20:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Merten (anonym)
Kdyby kineziologie a ezoterika fungovala, nepotřebovali by jsme drahé vědecké přístroje, včetně těch drahých, jako je urychlovač částic v Cernu a zařízení pro detekci gravitačních vln. Všichni vědci by se napojovali do Alef, centrální databáze Dispozičních prognostiků-Psychopattoniku a měli by vše za darmo. Přístup ke všemu bez komplikací a tím by ověřovali své teorie a vytvářeli také teorie nové. Jenže oni si nejdříve musí definice zakódovat, aby mohli vůbec pravdivě měřit. Jak je tedy ve skutečnosti získávat? No zase jenom prostřednictvím virgule a alef. Vše lze prý zakódovat a měřit. Vytvářet aplikace pro měření. Na co tedy urychlovač částic a jiné drahoty, když lze urychlit ezoteriky. To by byly důkazy pro ezoteriku. Přímo vědecké. Stačí urychlit ezoterika. Jako že prý urychlili pana Sohra, on to bohužel nepřežil a umřel. To urychlování má tedy svá rizika a vedlejší účinky a to totální zblbnutí a smrt. Nakonec by se tito zneužívající psychopati měli léčit, ale psychopatie není prý nemoc a blbec, který se nechá ezoterikou zneužit, je nakonec jen blbec a je to prý jeho chyba. Tak jako věření v to, že pravda a laská ezoteriku a jiných lidi musí zvítězit. Jo i ti nejlepší jsou psychopatičtí agresoři. Pravda a láska totiž nemusí vítězit, ona už existuje a je přístupná pro ty, co naslouchají svému srci. Ona totiž čeká, až bude prostoupena. Nakonec vítězit musí psychopati, proto mají různé zbraně, které používají. Lhaní, kradení a vraždění za účelem vlastního zisku včetně našeptávání, šmírovaní a terorizovaní. Být pokrytec a hlásat: Pravda a láska musí zvítězit. je hloupé a povrchní, někteří říkají ale, že pravda a láska je realita, realita se ale odráží v pozorovateli a ten tak svět vnímá. Realita tedy není a nemusí být pravdou a láskou, teorie relativity přece učí, že záleží na pozorovateli, který rozhoduje o tom, co je dobro, zlo a také co je pravda a láska. Vše je nakonec subjektivní, proto vždy vítězí jen ti se zbraní a jejich subjektivita. Ostatní beze zbraně prohrávají. Nakonec největší zbraňový systém je blbec-našeptávač se správnou ideou, kterou prosazuje nejlépe za darmo, aby zkásnul nakonec vše jako pán Hitler. A to proto, aby prosazoval svou lásku a pravdu, která musí zvítězit. To je tedy nakonec ten největší fašismus psychopatů a psychopatů ezoteriků, kteří by se už konečně měli léčit, aby pochopili, že svět nečeká na jejich našeptávaní, ale na to až se pomýlení uzdraví. Nakonec deprese a jiné duševní nemoci nesvědčí o neschopnosti, ale o beznaději nad tím, co je prezentováno skrz realitu subjektivit, že je pravda a láska. Pravda a láska je absolutní a čeká jen na vás, nevítězí a nemá zbraně, čeká na to, až se ji otevřete a pozvete ji do svého srce. Nepřítel mého nepřítele je můj nepřítel. Zdar.
1. Červenec 2020 - 3:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Bedřich Kočí (anonym)
Po všechna léta, kdy jsem se zabýval duchovním léčením, ve svých přednáškách i ve styku s nemocnými, kteří za mnou přišli a přicházejí stále, říkal jsem vždy a opakuji stále: dříve než ke mně, jděte k lékaři. Dovolávejte se nejprve pomoci jeho, jeho odborných studií a cenných vědomostí, jichž nabyl svou praxí, a teprve pak, řekne-li vám lékař přímo, že věda lékařská pomoci vám nemůže, že všechny zákroky a metody, které třebas ve všech ostatních případech dočkaly se úspěchu, ve vašem případě selhávají, pak teprve obracejte se k léčení duchovnímu. Nezapomínejme, že mnoho a mnoho chorob lidských má svoji příčinu v duchovnu. Neodstraníme-li příčiny, je ovšem nemožno léčiti následky. V mnoha a mnoha případech lidé choroby k sobě přímo přivolávají, v mnoha případech jen oni sami jsou nejtěžší překážkou, která znemožňuje jejich uzdravení. Mám o tom své zkušenosti. Tisíce nemocných, kteří za mnou přišli, poskytli mi mnoho příležitosti k tomu, abych správnost svých poznatků viděl potvrzenu ne na jednotlivých, nýbrž vždy na celé řadě případů obdobných. Pohlížeje na nemoci lidské se stanoviska duchovního, přišel jsem k poznání celé stupnice duchovních příčin, které způsobují onemocnění nebo zabraňují uzdravení. Tyto příčiny chtěl bych zde alespoň stručně probrati a připojiti k nim příklady z vlastní praxe, které jsou vždy nejvýmluvnějším výkladem i nejpádnějším potvrzením každé theorie. Bedřich Kočí Více zde: https://www.leciva-sila-na-planete-zemi.cz/duchovni-impulsy/bedrich-koci/
13. Červenec 2020 - 20:50

Stránky

Přidat komentář