105489 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Z čeho vycházíš, z Bible?
V Bibli najdeš informace. Je v ní zaznamenáno svědectví o skutečnosti Boha, Krista i Jeho lásky k člověku. Takže kdo má skutečný zájem, může při hledání svého původu a smyslu života vycházet z Bible. Ano, byla mi po prvním doteku Božím, dobrým vodítkem.
27. Prosinec 2021 - 15:49
Obrázek uživatele Nový-P-40+
Nový-P-40+
Ahoj lidi. Náhodně ( ...ovšem co je náhoda, že ...),jsem objevil tuto diskuzi . Jelikož mě zde ( mimo jiné ) ",praštili" do očí i některé nicky, které znám virtuálně i z dřívějška ( viz Tony ,didus ,Rakato ,aj ) z jiného diskutérského webu ,tak jsem si řekl " Nu dobře ,zkusím i já ". Jelikož je dnes shon a kvalt ,zatím jen tolik . Fajn den . P40+
6. Leden 2022 - 14:34
Obrázek uživatele Nový-P-40+
Nový-P-40+
Odpověď na Kdo věří Bohu a jedná v
Jen poznámka k tomu textu..."odměnou za bezhříšný život , je věčný život.....". Toto ovšem není v Novém zákoně , takto napsáno . Je tam napsáno něco jiného . Je tam napsáno o osobní víře v Ježíše Krista ,o obrácení člověka a další věci . Ani jeden kristovec ( křesťan ) nebyl bezhříšný. Ani ta židovská žena ,v češtině Marie ,nebyla bez hříchu ( i když ŘKC má své jiné dogma ,o tomto ) To je ovšem na jiné téma . Hezký zbytek dne . P-40+
6. Leden 2022 - 16:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Jen poznámka k tomu textu...
Zdravím, víme-li, že odměnou za hřích je smrt, pak bezhříšný život je podmínkou pro vstup do Království Nebeského. Je v písmu zapsáno, kdo že tam nevejde. Ano, všichni jsme hříšní, všichni potřebujeme činit pokání ze svých hříchů, což není nic jiného než mylné představy o životě. Kdo činní pokání tomu je odpuštěno, a v tu chvíli po odpuštění je člověk ve stavu bez hříchu. Aby se ovšem udržel v tomto stavu, musí si být vědom co je to hřích, jaký způsob myšlenek jej způsobuje. To vše jej učí Ježíš v pojednání o tom, co člověka znesvěcuje a co jej činní blahoslaveným. Víra pak člověka uzpůsobuje věřit Ježíšovým slovům a jednat v souladu s nimi. Kdo tvrdí že věří, a jedná v rozporu s Jeho slovem, není v pravém slova smyslu věřící. Ne nadarmo Ježíš říká abychom se učili milovat, prosazovali právo, spravedlnost, věrnost, byli milosrdní a soucitní, odpouštěli i žehnali. Když potkáme člověka, není pro milujícího důležité s jakým druhem vyznání přichází, jaké je národnosti, rasy, etnika, neboť k nám přichází vždy lidská bytost která potřebuje slyšet pravdu. Je pak na ni, jak s ní naloží a na Bohu jaký má s oním člověkem záměr a plán. Kdo miluje Ježíše upřímně ze srdce, činní rád pokání a rád by následoval Jeho příkladu, tomu Ježíš zpřetrhává okovy hříchu, vysvobozuje jej ze zajetí hříchu, dává pocítit opravdovou svobodu, nikoliv tu falešnou o které se ve světě mluví, a ve svém vlastním srdci bude pociťovat radost, štěstí, blaženost, což je přímé prožívání Boží lásky. A tak poznává, že tato láska je samou podstatou života, Bytí. Nenachází se v našich představách, žádostech ani tužbách, ale vždy jen v přítomném okamžiku prožívání našeho vlastního srdce očištěného Kristovou krví. Je-li řeč o srdci, pak by člověk měl vědět, že není z duchovního hlediska řeč o fyzickém srdci, ale duchovním. Proč? Protože kdyby se jednalo o fyzické srdce, pak s jeho zničením by byla zničena i jeho existence, což není. A duchovní očištění je rovněž duchovní krví Krista. Duchovní jsou rovněž myšlenky, proto s ukončením fyzické existence nezanikají. Přeji všem Bohem požehnané dny.
15. Leden 2022 - 9:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Zuzka (anonym)
Odpověď na Zdravím,
Uvažování v 1. části považuji za mylné, respektive vycházející z nepochopení jedné ze základních biblických pravd a tou je, že jako znovuzrozený člověk "JSEM v KRISTU", tj. jsem z Boží moci v Kristu Ježíši,..1.Kor, 1,30. Když křesťan pochopí, co to znamená "být v Kristu", automaticky mu z toho vyplynou odpovědi na další otázky. Když jsem v Kristu, jsem u Boha přijata v Kristu (doslova přijata v Milovaném viz Ef1), tak to zjednodušeně znamená, že co je Krista, je i moje, protože jsem s Kristem jeden duch (2.Kor 5, 17), v našem lidském duchu je Kristův Duch a je to zapečetěno. 1) Bůh mě vidí pozičně v Kristu (nevěřící vidí v Adamovi, defacto na světě teď existují dva typy lidí - ti v Kristu a ti v Adamovi) 2) Jsem ůd Kristova těla, on je hlava 3)Ježíš sám říká, že jsem s ním jedno 4) A teď ta "bomba", když se Bůh dívá na mě, vidí Krista (duchovně), my jsme totiž teď v takovém schizofrenním stavu, duchovně čistí, znovuzrození a tělesně stále v starém těle, kde sídlí stará hříšná přirozenost 5) v okamžiku znovuzrození nám byly nejen odpuštěny hříchy, ale připočítána i Boží spravedlnost, což znamená že na mém účtu jsou všechny Jeho zásluhy, to, že nikdy nezhřešil, že všechno udělal správně. 6) Takový, jaký je Kristus v Nebi jsem teď i já na Zemi - duchovně::: V těle je stále hřích,... přemýšlení, , že všechno po spasení v tomto životě musím zvládnout sám je pýcha!!! Bez Krista, respektive bez uvědomění si svěho postavení v Kristu nemůže nic, ani žít bezhříšný život. Také nerozlišujete dvě věci: 1) hřích - jednotné číslo, v Bibli znamená stará hříšná přirozenost sídlící nám v tělě 2) hříchy - to jsou jednotlivé skutky, které děláme, protože jsme stále v starém hříšném těle vycházející ze staré hříšné přirozenosti Bezhříšný život tedy NENÍ podmínkou pro vstup do Nebe, ale podmínkou je víra v Krista, v to, že už On vše udělal, že vše je dokonáno.,...Nikdo z lidí není schopen žít úplně bezhříšný život v tomto těle, to zvládl jen Ježíš. V tomto pojetí je vstup do Nebe zásluha, skutek ,a to je naprosto v protikladu s biblickým učením o spasení milostí skrze víru. Pouhou milostí skrze pouhou víru. Stejně tak brát vyznávání jako nějaký skutek, který mi zajistí cestu do nebe je omyl. To není milost, to je skutkaření. Ano, podmínkou pro vstup je být zbaven přítomnosti hříchu (přítomnosti staré hříšné přirozenosti) a to po smrti budeme, protože to tělo, kde sídlí stará hříšná přirozenost bude ležet v hrobě. Nezbavíme se hříšné přirozenosti tím, že budem něco dělat. Náš duch je čistý už teď, ale ne naší zásluhou, Kristovou zásluhou. Tady na Zemi NIKDY nejsme ve stavu bez hříchu, protože máme tělo, kde je ta hříšná přirozenost. A vyznání hříchů na tom nic nezmění. Vyznání je služba Boha pro nás, že se zbavíme momentální viny, znovu si uvědomíme nesmírnou Boží milost, ale nedostává nás to do bezhříšného stavu. Navíc vyznání je z řeckého HOMOLOGEO, což znamená souhlasit s Bohem,.... Na druhou stranu duchovně !bez hříchu jsme furt, protože jsme v Kristu.
1. Duben 2022 - 18:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Nový-P-40+ nejsi z webu krestansk diskuse?
1. Duben 2022 - 20:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
Ježíš řekl ,, Já jsem ta cesta, pravda i život, NIKDO nepřichází k Bohu Otci než li skrze mne" .. potřebuješ poznat a znát Ježíše Krista, v tom je tajemství našeho života tady na zemi ;) ...
3. Duben 2022 - 23:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Uvažování v 1. části
Hezky napsané, sestřice. Milan zjevně nechápe o čem evangelium je.
26. Duben 2022 - 18:12

Stránky

Přidat komentář