33536 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Steve
Steve
Viz i ten příklad z toho JANA.
9. Leden 2015 - 14:17
Obrázek uživatele Návštěvník
esav (anonym)
Myslíte, že existuje Bůh?...Chcete mít lehkou smrt? Smrt je jistota, se kterou musí každý z nás počítat. Zaručená jistota, ke které se každým dnem stále více přibližujeme. Žel, lidé se problematikou smrti ve vztahu k sobě samým příliš nezabývají a začínají na ni myslet až tehdy, když se přibližuje jejich čas. Potom však už bývá většinou pozdě změnit něco na jejím průběhu a zásadním způsobem ovlivnit to, zda bude lehká, nebo zda budeme muset podstoupit těžký a zoufalý smrtelný zápas. Komu to není lhostejné, měl by proto již nyní začít žít tak, aby jeho smrt mohla být opravdu snadná. Naši problematiku si přibližme na dvou příkladech, a sice na člověku materialistickém a ateistickém, čili člověku přesvědčeném o tom, že po smrti už nic není a na člověku idealistickém, čili přesvědčeném o existenci života po smrti. Materialista a ateista věří jen ve svůj krátký pozemský život. Nic jiného pro něj neexistuje. Dokonce ani ve svých myšlenkách nepřekračuje hranice hmotného světa, protože i ve svém nitru se zabývá pouze tím, co je podle něj reálné a co tedy má nějaký význam a nějakou cenu. Svým jednáním i všem svým myšlením je proto pevně připoután na svět hmoty. Na svůj život v hmotném světě, který podle něj smrtí končí. Této jeho základní filozofii je přizpůsoben celý jeho život a od ní se odvíjejí hodnoty, kterým věří. A protože je skálopevně přesvědčen, že žije pouze jednou je většinou toho názoru, že si je proto třeba života pořádně užít. Že je třeba žít naplno. K tomu jsou však potřebné prostředky, to znamená peníze, které mu zajistí přístup ke všem hmotným požitkům a radostem, které život nabízí. No a proto, aby peníze k tomu potřebné a získal, neváhá mnohokrát jednat nemorálně, nečestně, nelidsky a bez soucitu. Pro něj je totiž nejdůležitější pouze jeho vlastní užívání si života. Života, který si chce užít o to víc, o co víc je přesvědčen, že smrtí všechno končí. Čas však letí, jeho život se přibližuje ke konci a připoutání takového člověka k hmotnému světu je obrovské, protože ho svým myšlením a jednáním neustále intenzivně živil. A najednou nadejde chvíle smrti! Přichází smrt, která mu chce absolutně všechno sebrat. Onen člověk však není schopen myslet jinak, než myslel po celý svůj život a proto se svého života křečovitě drží. On nechce zemřít. On se nechce propadnout do nicoty a nebytí. O každou minutu života zoufale zápasí. Na jedné straně je zde tedy neodvratnost smrti a na druhé straně křečovité upínání na hmotnou existenci. Co z toho může vzejít? Nic jiného, než těžký, zoufalý a bezvýchodný smrtelný zápas. Nic jiného, než smrtelný strach před nebytím, kterému se člověk všemožně brání. Takový postoj však pouze prodlužuje jeho boj se smrtí, způsobuje těžký smrtelný zápas a bolestivou smrtelnou agonii. Každá minuta, kterou člověk ve svém křečovitém připoutáni na hmotný život získává se stává pouze další minutou jeho agónie. Toto však rozhodně není smrt lehká a my o této závažné problematice mluvíme právě z toho důvodu, aby co nejméně lidí muselo prožívat cosi podobného. Proto se nyní podívejme na druhý příklad a sice na člověka přesvědčeného, že smrtí život nekončí. Není vůbec důležité, jakého je tento člověk vyznání. Důležité je, že věří v pokračování života po smrti a tato jeho víra je opravdu reálná a tedy reálně ovlivňující jeho dosavadní život. Pokud totiž člověk opravdu věřil, že smrtí život nekončí, ale dále pokračuje, musel si být vědom i určité zodpovědnosti, která se za tím skrývá a na jejímž základě bude od něj na druhé straně požadované zúčtování všech jeho činů. Velké účtování nejen za jeho činy, ale i za jeho slova a myšlenky. Neboť skutečná víra v život po smrti je spojena se Spravedlností, před jejíž obličej jednou předstoupíme. Takové něco však od člověka doslova vynucuje určitou výšku morální a etické kvality jeho života. Člověk už totiž nemůže jednat nemorálně, nečestně, nespravedlivě, nelidsky a bez soucitu vůči ostatním když ví, že jeho pozemský život jednou skončí a on bude muset předstoupit před Spravedlnost, které se bude muset zodpovídat ze všech svých slov, myšlenek a činů. Takový člověk sice užívá věcí hmotných, užívá svého pozemského života, avšak není k němu tak křečovitě připoután a požitky hmotného druhu nejsou pro něj jedinou prioritou. V určitém smyslu stojí nad věcmi a má nad nimi nadhled protože ví, že všechno hmotné bude jednou muset zde na zemi zanechat. A proto nestojí o to, aby se kvůli hmotným a pomíjivým věcem vnitřně zatěžoval nečestností, nespravedlností, nelidskostí, sobeckostí a bezcitností. Neboť v hodině své smrti bude muset všechno hmotné zanechat zde na zemi a tam na druhý břeh si bude moci vzít se sebou jen svou čestnost, dobrosrdečnost, ušlechtilost, spravedlnost, lidskost a soucitnost. Hmotné totiž zůstane zde ve hmotě. Jedině to duševní, ty duševní kvality a hodnoty, které jsme se snažili žít zůstanou našim majetkem. Zůstanou pokladem našich duší, který nám nikdo a nic nemůže vzít. Ani smrt! Jak bude tedy probíhat umíraní takového člověka? Bude více méně bezbolestné, protože duše dotyčného byla zvyklá na nadhled nad věcmi i nad životem. A proto i nyní, v hodině smrti bude mít určitý nadhled, a to dokonce i nad svou vlastní fyzickou smrtí. Bude si totiž vědom toho, že smrt je jen brána, přes kterou je třeba projít do jiné roviny bytí. Takový člověk bude brát svou smrt jako přirozenou skutečnost, na kterou je připraven a počítá s ní. Jeho vnitřek, jeho duše proto nebude mít problém odpoutat se od umírajícího těla, trpícího bolestí. Duše takového člověka se tedy rychle odpoutá od svého těla, protože na něm až tak křečovitě nelpí. A z tohoto důvodu ani nebude pociťovat fyzické bolesti a strasti umírání své fyzické schránky. Je však třeba podotknout, že u člověka, který je přesvědčen že smrtí život nekončí musí jít o skutečné, upřímné vnitřně přesvědčení. Vnitřní přesvědčení, jehož důsledkem byl čestný, spravedlivý a ušlechtilý život, jako i živé přesvědčení o reálnosti existence jiné roviny bytí, do které vstupujeme svou smrtí. Na tom, jaký je náš nejvnitřnější pohled na život a jaká z něj vyplývá naše základní životní filozofie tedy záleží jakým způsobem bude každý z nás umírat. Tím totiž, co skrýváme v hloubce svého nitra určujeme, jaká bude naše smrt. Zda lehká nebo těžká. Zda to bude plynulý přechod do jiné roviny bytí, nebo bezvýchodná smrtelná agonie naplněna strachem pádu do propasti nebytí. Člověk by proto měl snažit žít svůj život správně a naplňovat ho pravými hodnotami pokud chce, aby jeho smrt byla opravdu snadná a bezbolestná. Míra její bezbolestnosti totiž záleží do našeho životního příklonu ke skutečným hodnotám, jakož i od míry našeho přesvědčení o realitě existence po fyzické smrti. http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
9. Leden 2015 - 19:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Boží jméno (anonym)
Boží jméno: Já tam...Steve najdi si ve wikipedii jaké je Boží jméno. A nebo si zadej na internetu "Boží jméno", nebo "Kdo je JHVH". I ekumenický překlady píšou v poznámce, že Boží jméno JHVH nahrazují slovem Hospodin. Jeruzalémská Bible oslovuje Boha jménem Jahve. Židé psali jen souhlásky a samohlásky akorát jen vyslovovali. Takže my Češi vyslovujeme Boží jméno JHVH Jahve nebo Jehova, protože přesně se neví, které samohlásky byli použity. Ale základ vychází z JHVH. V Praze je na Karlově mostě na kříži napsáno hebrejsky také Boží jméno JHVH zlatým písmem. Je to vpravo dole a čte se to zprava doleva.
9. Leden 2015 - 23:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Boží jmén o (anonym)
Překlady Bible, jež užívají psané formy tetragrammatu JHVH ve formách Jehova či Jahve Akwilia (Aquilia) (řecky, 128) tetragrammaton; Heksapla Orygenesa (hebrejsky, aramejsky, řecky, 245); Den Bibel, Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament (nizozemsky, 1528); Překlad Williama Tyndale'a (anglicky, 1530); La Biblia di Antonio Brucioli (latinsky, 1530, 1551); Biblia Zürchera (německy, 1531); Překlad Thomasa de Vio Cajetanusa (latinsky., 1531); Překlad Antona Margaritha (hebrejsky, 1533); Biblia Johanna Ecka (německy, 1534); Olivetan Biblia (francouzsky, 1535); The Great Bible or The Byble in Englyshe (anglicky, 1540); Biblia Johannesa Bugenhagena (německy, 1541); Biblia. Das ist. Die gantze Schrifft Altes und Newes Testaments (něm., 1545); Biblia, de Gantsche Heylighe Schrift (nizozemsky, 1548, 1561); Překlad Johannes Calvijna (latinsky, 1554); Překlad Roberta Estienne'a (latinsky, 1557); Bible Genevska (anglicky, 1560); Překlad Reiny (španělsky, 1561); Deux-aes-Bijbel (nizozemsky, 1561); Biblia Brzeska (Biblia Radziwiłłowska, polsky., 1563); Leuvense Bijbel (nizozemsky, 1566, 1743); William Morgan Bible (welšsky., 1567); The Bishop's Bible (anglicky, 1568); Nowy Testament (Szymon Budny) (polsky, 1574); Biblia lacinska (německy, 1575); Biblia Dalmatina (slovinsky, 1577); Psałterz Dawidów (Jan Kochanowski, polsky, 1579); Deuxabijbel (nizozemsky, 1580, 1590, 1614, 1624, 1628); Bible Károli Gáspár (maďarsky, 1586); Marnix van Sint-Aldegonde-Bijbel (nizozemsky, 1591); Het Boeck der Psalmen (nizozemsky, 1591, 1928); Novum Testamentum Domini Nostri Iesu Christi, E. Hutter (česky, hebrejsky, 1599); Biblia Jakuba Wujka (polsky, 1599); Překlad Johna Eliota (anglicky, 17. století); Bible překlad Valera (španělsky, 1602); Překlad Hansa Paulsena Resena (dánsky, 1604); La Sacra Bibbia di Giovanni Diodati (italsky, 1607, 1946); The Douay Version (anglicky, 1609); Bible kr. Jakuba (anglicky, 1611); Bible Roberta Barkera (anglicky, 1611); Gustav Adolfs Bibel (švédsky, 1618); Five bookes of Moses the booke of the Psalmes and the Song of Songs (Překlad H. Ainsworth) (anglicky, 1627); Biblia Gdańska (polsky, 1632); Sacra Biblia – Theodoro Beza (latinsky, 1633, 1703); Bay Psalm Book (anglicky, 1640); The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ J. Eliot (USA, anglicky, 1661) Navaho-Bible (jazyk kmene Nawaho, 1662);
9. Leden 2015 - 23:14
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Chcete mít lehkou smrt? ...Velmi pekne napsano. Zabyvat se dusledky viry ci neviry v nejaky posmrtny zivot je sice naprosto v poradku, nicmene zbyva jeste otazka, kde je pravda. To, ze vira v posmrtny zivot je útěšnější nez nevira v posmrtny zivot, je bez debat. Z útěšnosti viry v posmrtny zivot vsak nijak nevyplyva, ze nejaky posmrtny zivot existuje.
10. Leden 2015 - 0:42
Obrázek uživatele Návštěvník
http://tahni.do (anonym)
Chcete mít lehkou smrt? ...Jak sem někdo dá takhle dlouhej elaborát, tak je to automaticky blábol a přeskakuju to.
10. Leden 2015 - 3:37
Obrázek uživatele Návštěvník
tvl (anonym)
tady řádí ňákej retard, jinak si to nedovedu vysvětlit :-/ Chovancům v ústavech bych do ruky elektroniku vůbec nedával.
10. Leden 2015 - 10:58
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
tady řádí ňákej retard,...Asi se nekomu nelibilo, do jakych koleji se diskuse predtim dostala. Vcera jsem si tu dovolil namitnout, ze vira v posmrtny zivot nemusi byt pravdiva i presto, ze skyta vetsi utechu nez nevira v posmrtny zivot.
10. Leden 2015 - 11:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Boží jméno - do (anonym)
1. JHVH v určitých dobách se v oblasti dnešního Egypta ,Íránu (možná i jinde) se nepsaly samohlásky zajímalo by mě proč. 2.anglické texty užívají místo J Y a W místo V - to znamená YJWH proč to píší takto i když samohlásku mají - přepisují si to kvůli výslovnosti? (Y čtou jako J) proč nepoužívají originál? 3. i v bibli jsou používána jiná slova než JHVH proč toto jméno je pravé ? 4. Alláh Al - Láh Al(pán)Láh(bůh) proč toto Boží jméno není překládáno i když Korán uznává řadu osobností ze Starého zákona a Nového zákona a měl by tedy být identický s JHVH. Odlišnost např. že Ismael je prvorozený a Izák druhorozený - což je ostatně pravda. 5. Proč jiné názvy např Bog se neuznávají
11. Leden 2015 - 12:13
Obrázek uživatele Návštěvník
mamut (anonym)
Tak jestli jsou dílem Božím i někteří retardi, co se tu vyskytují, tak musel být Pán Bůh při té tvorbě světa pěkně nalitej nebo zfetovanej. Ale spíš vůbec není a vše jsou to následky mutací po černobylské havárii, nebo ztráty ozonové vrstvy při extrémní sluneční erupci.
11. Leden 2015 - 13:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Budoucnost (anonym)
Pochopit vzkříšení, které je popsáno v Bibli už není tak složité. Každý člověk na zemi je v archivu mimo vesmír, takže ho jde znovu z to ho archivu zkopírovat i z jeho myšlením. Jako se kopírují filmy z různými herci, kteří už zemřeli a vlastně ožívají na plátně. Tak existuje technologie, která umí udělat živého člověka z masa a kostí. Tyto technologie lidem ukazoval Ježíš Kristus a přesto mu většina lidí nevěřila. Plán každého člověka archivuje Stvořitel vesmíru Bůh Jehova. On ovládá tyto technologie, takže může znovu udělat každého člověka, který se narodil zde na zemi a již zemřel. My lidé tuto technologii neumíme a proto si myslíme, že to nejde. Před sto lety, kdyby někdo řekl, že tady budou nějaké počítače, které budou řídit různé stroje, tak by se mu většina lidí vysmála a považovala ho za blázna. To samé se děje v dnešní době, kdy je lidem ukázáno z Bible, že tady bude vzkříšení lidí a bude tady nová společnost bez válek, bez nemocí a zločinnosti.
12. Leden 2015 - 14:23
Obrázek uživatele Návštěvník
?? (anonym)
Co to plácáš JehOvce? Jakej archív lidskejch duší mimo vesmír? To chápu že Vás msj za blázny.
12. Leden 2015 - 14:39
Obrázek uživatele merry39
merry39
No tedy Sarde....ty mi to...Obávám se , že ten co zde za mne občas píše Ti to nevysvětlí a ani já to nevím :-(
12. Leden 2015 - 16:09
Obrázek uživatele Steve
Steve
Boží jméno: Když se neví, tak proč jej nekomolit že jo? Vy kdybyste neměli toho vymyšlenýho Jehovu (v USA) tak nebudete Jehovisti že jo, to dá rozum :o)))) Jehova není žádnej překlad, v češtině to taky nic neznamená, žádný takový jméno v kalendáři není. Náš Bůh Křest'anů se nazývá Ježíš Kristus, takže nemusíme řešit nějakýho Jehovu nebo opravdový překlad "Jsem který Jsem" Proč neřekl Mojžíšovi z hořícího keře na hoře Sinaj "jmenuji se Jehova"? Prostě je to Bůh otec, neboli Hospodin apod. Chceš-li jinak bezejmenný Bůh.
12. Leden 2015 - 16:25
Obrázek uživatele Steve
Steve
gamplík: Hele nech toho a radši se věnuj tématu.
12. Leden 2015 - 16:35
Obrázek uživatele Steve
Steve
gamplík, nech si laskavě těch psychologických rozborů a hlavně tu nespamuj nesouvisejícími tématy viz nadpis, ju?
12. Leden 2015 - 17:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
hele Gample, já jsem někdy taková dost nechápavá až bez intelektu, ale mám smysl pro humor. Takže jsem to brala, že se teď hlavně bavíme. A za tim si stojim:)
12. Leden 2015 - 17:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Pro Jehovistu b (anonym)
Jaký je tvoje jméno? Každý má svoje jméno a přeje si aby ho lide znali a používali. Tak proč ho nepoužíváš ty? Před sto lety, kdyby někdo řekl, že tady budou nějaké počítače, které budou řídit různé stroje, tak by se mu většina lidí vysmála a považovala ho za blázna. Kdyby někdo před 113 lety řekl Jehovistům že lidé budou létat jako andělé a cestovat do nebe jako prorok Ezechiel a obejdou se při tom bez pomoci boha, že budou stroje řízené nadálku bez zásahu člověka, humanoidní stroje podobné člověku, tak ho vy Jehovisti poženete jako kacíře a ty se teď oháníš moderní technikou a počítačema. Vy používáte argumenty co se vám hodí do vašeho v?kladu.
12. Leden 2015 - 17:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Poslech na dneš (anonym)
https://www.youtube.com/watch?v=cDhYGdK0KQg
12. Leden 2015 - 22:00
Obrázek uživatele Návštěvník
nanazývej píčůj (anonym)
hele Gample, já jsem někdy...gampl tady byl pouze jeden , ale již je pryč !
13. Leden 2015 - 8:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
gampl tady byl pouze jeden ,...Tak se ti, "nanazývej píčůj gamplíka gamplem", omlouvám, nemám zas tolik info o takových jemných niancích nicků.- Ale upozorňuji, že už mi omluvy došly, tak se do toho klukům nebudu plést
13. Leden 2015 - 10:19
Obrázek uživatele merry39
merry39
Ale to se dá říct i obráceně , a teď mudruj !
13. Leden 2015 - 16:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Kdo je Bůh (anonym)
a roztříštím je jednoho o druhého, otce i syny, je výrok Hospodinův; budu bez soucitu, bez lítosti a bez slitování, až je budu ničit.“ Pohltíš každý lid, který ti vydá Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš ho litovat, nebudeš sloužit jeho bohům; bylo by ti to léčkou. Toto praví Hospodin zástupů: Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli; položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ Hospodin však ranil bétšemešské muže za to, že se podívali do Hospodinovy schrány. Sedmdesát mužů z lidu ranil, a bylo tu padesát tisíc mužů. Proto lid truchlil, že Hospodin postihl lid zdrcující ranou.
13. Leden 2015 - 19:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Kdo je Bůh (anonym)
a roztříštím je jednoho o druhého, otce i syny, je výrok Hospodinův; budu bez soucitu, bez lítosti a bez slitování, až je budu ničit.“ Pohltíš každý lid, který ti vydá Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš ho litovat, nebudeš sloužit jeho bohům; bylo by ti to léčkou. Toto praví Hospodin zástupů: Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli; položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ Hospodin však ranil bétšemešské muže za to, že se podívali do Hospodinovy schrány. Sedmdesát mužů z lidu ranil, a bylo tu padesát tisíc mužů. Proto lid truchlil, že Hospodin postihl lid zdrcující ranou.
13. Leden 2015 - 19:03
Obrázek uživatele merry39
merry39
Proč obraceně? Proč řikat...Proč ne obráceně ? Proč říkat věci jež dávají smysl . Proč říkat Bůh existuje ? Věci jsou ! Není nadevším a už vůbec ne svatý . Bůh se neprokázal a neprokazuje . Tak proč naslouchat a hledat ? Čím víc , tím líp :-)
13. Leden 2015 - 20:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Spor (anonym)
Ty, kdož nejsi, který jsi, hoď kamenem!
14. Leden 2015 - 1:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Error (anonym)
Proč se ptat na existenci...Nazdár, Serjožo, že ses dlouho neukázal! Už se mi stýskalo po tvých moudrech prostého lidu Ukrajiny. "proč se tvařit jako by nebyl? Je to jednoduche, je to proto, že atd." No úplně jsi mi to sebral z pussy. Tesat do kamene!
14. Leden 2015 - 1:19
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Je někde jasně řečno, že Otec, o kterém mluví Ježíš a při ukřižování je Hospodin ze Starého zákona? ______________________________________________________________________ Bůh jeho autorita napovídá, že musí být jen jeden. Bůh. Bůh není člověk. ale člověk byl nejdřív učiněn na obraz Boží, což nám napovídá, že Bůh je duchovní osoba. Pak nás Bůh oblékl do masa kostí, je to náš tělesný kabát ( píšu jednoduše pro pochopení lidské podstaty ) Každý může vidět naše tělo, ale jak je to s námi ve skutečností nikdo neví. Naopak, my pokud by jsme neměli zrcadlo, nikdy by jsme nevěděli jak vypadáme tělesně, ale jakovi jsme uvnitř víme jen my. Naš kominakace se sebou je uvnitř. Je to takhle i s Bohem. Máme smůlu, On si neoblékl náš kabát a proto ho nemůžeme spatřit tělesným zrakem. Protože je v jiné podobě, bez našeho kabátu má jiné možností. Může si s námi hrát na " schovávanou " Jednou se obléká, zahaluje v obláku, jindy hovoří z hořícího keře, pak je v ohnivé peci v podobě člověka, jindy se zahálí lidskou bytostí. Jeho jméno je znovu hádanka. Má hodně titulu........... ale nakonec zjevuje člověku i to jméno a kdo vlastně je...... Tak jak zde můžeš být otcem ( pro své děti ) tak v jedné osobě můžeš být i synem ( pro svého otce) taky jsi mužem ( pro svou ženu) člověkem ( pro lidstvo ).... a nic to nebude měnit na Tvém jméně v průkazu totožností, rodném listě, stále budeš " Martin " Ježíš u Matouše říká...křtěte ve jméno ( jedno jméno, ne jména ) Otce i Syna i Ducha Svatého... Protože málo kdo poznal to jediné jméno tak všichni ostatní tuhle formulaci pořád opakují. Až vyřeší daný příklad, pak budou znát pravdivé jméno za kterým se zahaluje nyní Bůh.
14. Leden 2015 - 13:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Je někde jasně řečno,...Děkuji, Mimo, ale na to jsem se neptala. Moje otázka i případná odpověď na ni, je daleko zapeklitější. Při vší úctě k tobě a tvé víře
14. Leden 2015 - 14:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Pravé Boží jmén (anonym)
I Ježíš používal Boží jméno JHVH. Nikdy o sobě neříkal, že je Bůh, ale že je Boží Syn. Bohužel někteří si z něj udělali Boha Otce. Přitom v dnešní době si to mohou najít na internetu, jak se pravý Bůh jmenuje. I kněží v kostelích ví, že Bůh Otec má jméno JHVH (Jehova, Jahve). Můžete se jich na to zeptat. Jan 14:28 28?Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím, a přijdu k vám [zpět]. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, protože Otec je větší než já. (Jan 20:17) Ježíš jí řekl: „Přestaň se mě držet. Ještě jsem totiž nevystoupil k Otci. Jdi však k mým bratrům a řekni jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a vašemu Otci a ke svému Bohu a vašemu Bohu.‘“ (1. Korinťanům 11:3) Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je KRISTUS; hlavou ženy je zase muž; hlavou KRISTA je zase Bůh. (1. Korinťanům 15:28) Ale až mu bude podřízeno všechno, potom se také sám Syn podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno, aby Bůh byl každému vším. (Filipanům 2:6) který, ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by něco uchvátil, totiž aby byl roven Bohu. Matouš 4:10 ?Potom mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: ‚Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu. Matouš 22:36-37 36?„Učiteli, které je největší přikázání v Zákoně?“ 37?Řekl mu: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí. Lukáš 10:25-28 25?A pohleďme, vstal nějaký muž zběhlý v Zákoně, aby ho vyzkoušel, a řekl: „Učiteli, co mám dělat, abych zdědil věčný život?“ 26?Řekl mu: „Co je napsáno v Zákoně? Jak čteš?“ 27?Odpověděl mu a řekl: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚svého bližního jako sám sebe.‘“ 28?Řekl mu: „Odpověděl jsi správně; ‚dělej to dál a získáš život.‘“
14. Leden 2015 - 16:10

Stránky

Přidat komentář