30319 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Většina fyziků...Dočkáme se někdy toho, že věda všechno vysvětlí? ______________________________________________________________________ Nevím zdali bude dáno vědě vysvětlit okolnosti vzniku světa, ale musím poznamenat, že věda se v tomto směru posouvá. Už jen přenos hlasu. Zvukové,světelné vlnění..... Zvukové vlny se pohybují rychlostí asi 343 metry za sekundu. Zatímco světelné vlny letí prázdnotou vesmíru i vzduchem rychlostí přibližně 300 000 kilometrů za sekundu. Tento vědecký objev je znám teprve minimální dobu ve světě ( počítáme - li čas od vzniku světa ) Nyní vědci mají nadějí, že tento objev jím pomůže dostat se do " minulosti " zachytit hlasy které kdysi před námi, někdo někde vyslovil. Jak slibují: jednou uslyšete kázání Ježíše na hoře u Galilejského jezera. Neb křik " Ukřižovat! Ukřižovat ! "
2. Leden 2015 - 17:31
Obrázek uživatele Návštěvník
hana (anonym)
Proč je na světě tolik zla? Protože je mezi lidmi stále méně lásky a soucitu k druhým. Když se to přirovná podle náboženství, tak co je peklo? Je to místo žalu a bolesti. Obývají ho temné bytosti, které nemají kousek soucitu, neváží si života vlastního, natož cizího. Ano, to peklo je na Zemi a snaží se zabrat co největší území. Pokud možno vše.
2. Leden 2015 - 17:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Co je podle Bib (anonym)
Proč je na světě tolik...Hano žádné peklo kde se lidé mučí neexistuje, to pouze některé církve vymysleli. Peklem je myšlen všeobecný hrob lidstva. V Bibli žádné mučení v pekle neexistuje. Katolická církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, ‚věčný oheň‘. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha.“ (Katechismus katolické církve, 1995, strana 269) Co říká Bible? „Živí aspoň vědí, že zemřou, ale mrtví nevědí vůbec nic. . . . Protože ani konání, ani myšlení, ani vědění, ani moudrost nejsou v šeolu, kam odcházíš.“ (Kazatel 9:5, 10, Jeruzalémská bible) Hebrejské slovo šeol, které označuje „místo, kde přebývají mrtví“, je v některých překladech Bible přeloženo slovem „peklo“. Co z uvedených veršů poznáváme o stavu mrtvých? Trpí snad v šeolu a pykají tím za své hříchy? Tak to není. Oni totiž „nevědí vůbec nic“. Proto když byl patriarcha Job těžce nemocný a prožíval velké utrpení, úpěnlivě prosil Boha: „Ó, kéž bys v šeolu uschoval mě.“ (Job 14:13, Heger) Jaký význam by měla jeho prosba, kdyby byl šeol místem věčných muk? V biblickém smyslu je peklo společným hrobem lidstva, kde neprobíhá žádná činnost. Není snad tato definice pekla logičtější a v souladu s Písmem? Který zločin, ať by byl sebehorší, by mohl přimět Boha lásky k tomu, aby někoho nekonečně dlouho mučil?
2. Leden 2015 - 18:00
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
19. "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne se skvěle veselil. 20. A byl jeden žebrák, jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů 21. a toužil být nasycen drobty, které padaly ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. 22. Stalo se pak, že ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. A boháč zemřel také a byl pohřben. 23. Potom v pekle pozvedl své oči, když byl v mukách, a spatřil zdálky Abrahama a Lazara v jeho náručí. 24. Tehdy ten boháč zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať smočí konec svého prstu ve vodě a ochladí můj jazyk, protože trpím v tomto plameni!'................ ______________________________________________________ 43. Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než mít obě ruce a jít do pekla, do toho neuhasitelného ohně, 44. kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne' ........................................... Starý i Nový Zákon hovoří o pekle. Peklo, ale má počátek, takže bude mít jednou i konec.
2. Leden 2015 - 18:41
Obrázek uživatele Návštěvník
hana (anonym)
Hano žádné peklo kde se...No, možná to lépe pochopíš, když se rozhlídneš kolem sebe. Je jedno hodně netoleranntí náboženství, jehož členové si neváží ani svého života, natož cizího a snaží se ovládnout celý svět. POKUD peklo existuje, je tady, na Zemi a vypadá takhle. Opakuju: POKUD EXISTUJE.....
2. Leden 2015 - 19:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Vysvětlení Laza (anonym)
19. "Byl jeden bohatý...Ježíš se stále obrací k farizeům a vypráví podobenství o dvou mužích, jejichž stav neboli situace se během doby dramaticky mění. „Ale jeden člověk byl bohatý,“ vypráví Ježíš, „a krášlíval se purpurem a plátnem a den co den si velkolepě užíval. Ale jistý žebrák jménem Lazar, plný vředů, býval pokládán k jeho bráně a toužil nasytit se tím, co padalo z boháčova stolu. Ano, přicházeli i psi a lízali mu vředy.“ Ježíš zde užívá boháče ke znázornění židovských náboženských vůdců, k nimž patří nejen farizeové a znalci Zákona, ale také saduceové a přední kněží. Jsou bohatí, pokud jde o duchovní přednosti a příležitosti, a chovají se jako ten boháč. Královský purpur, jímž jsou oděni, znázorňuje jejich význačné postavení a bílé plátno naznačuje, že jsou ve svých vlastních očích spravedliví. Tato pyšná třída boháče se dívá na chudé, obyčejné lidi naprosto pohrdavě. Nazývají je ?am ha’arec, totiž lidé země. Žebrák Lazar tedy představuje lidi, kterým náboženští vůdcové odpírají patřičnou duchovní výživu a přednosti. Na prosté lidi se tedy dívají jako na Lazara plného vředů, jako na duchovně nemocné, pro něž jsou vhodnou společností jen psi. Ale ti, kteří patří k Lazarově třídě, hladovějí a žízní po duchovní výživě, a snaží se proto u brány získat alespoň malé drobečky duchovní potravy, jež padá z boháčova stolu. Ježíš nyní dále popisuje, jak se mění stav boháče i Lazara. K jakým změnám dochází a co znázorňují? Boháč a Lazar prožívají změnu Boháč znázorňuje náboženské vůdce, kteří jsou obdařeni duchovními přednostmi a příležitostmi, a Lazar znázorňuje prostý lid, který hladoví po duchovní výživě. Ježíš pokračuje ve svém příběhu a popisuje dramatickou změnu okolností těchto mužů. Ježíš říká: „Během času žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamovy náruče. Boháč také zemřel a byl pohřben. A v hádu pozdvihl oči, protože byl v trýzních, a v dálce viděl Abrahama, a Lazara u něho v náruči.“ Boháč ani Lazar nejsou doslovné osoby, ale symbolizují třídy lidí. Je tedy logické, že i jejich smrt je symbolická. Co tedy symbolizuje neboli znázorňuje jejich smrt? Ježíš právě poukázal na změnu okolností, když řekl, že ‚Zákon a Proroci byli až do Jana Křtitele, ale od té doby je oznamováno Boží království‘. Kázáním, které prováděl Jan a Ježíš Kristus, tedy umírá jak boháč, tak i Lazar svým dřívějším okolnostem neboli svému stavu. Ti, kteří patří k pokorné, kajícné třídě Lazarově, umírají svým dřívějším duchovně chudým poměrům a přicházejí do postavení božské přízně. Dříve čekali na to, co odpadne jako malé drobečky z duchovního stolu náboženských vůdců, ale nyní uspokojují jejich potřeby biblické pravdy, které jim vštěpuje Ježíš. Tak jsou přivedeni do náruče neboli do postavení přízně většího Abrahama, Jehovy Boha. Naproti tomu ti, kteří tvoří třídu boháče, se dostávají do Boží nepřízně, protože soustavně odmítali přijmout poselství o Království, které vyučoval Ježíš. Tak umírají svému dřívějšímu zdánlivě příznivému postavení
2. Leden 2015 - 19:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Pokračování Laz (anonym)
Ano, mluví se o nich, jako by byli obrazně v trýzních. Poslyšme, co říká teď boháč: „Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby si namočil koneček prstu ve vodě a zchladil mi jazyk, protože prožívám mučivou úzkost v tomto planoucím ohni.“ Boží ohnivá soudní poselství, která ohlašují Ježíšovi učedníci, jsou pro jednotlivce z třídy boháče mučivá. Chtějí, aby učedníci polevili v oznamování tohoto poselství, a aby jim tak poskytli trochu úlevy v jejich mukách. „Ale Abraham řekl: ‚Dítě, vzpomeň si, že jsi během svého života přijal v plnosti své dobré věci, ale Lazar zase věci škodlivé. On tu však má teď pohodlí, ale ty prožíváš mučivou úzkost. A kromě toho všeho byla mezi námi a vámi ustanovena velká propast, takže ti, kteří chtějí přejít odtud k vám, nemohou, ani lidé nemohou přejít odtamtud k nám.‘?“ Jak spravedlivá a vhodná je tato dramatická změna, jež nastala s třídou Lazarovou a třídou boháčovou! Tato změna stavu bude dovršena o několik měsíců později, o letnicích roku 33 n.l., kdy je stará smlouva Zákona nahrazena novou smlouvou. Pak se stává naprosto jasným, že Boží přízeň mají učedníci, a ne farizeové a jiní náboženští vůdcové. „Velká propast“, která odděluje symbolického boháče od Ježíšových učedníků, tedy znázorňuje Boží neměnný, spravedlivý soud. Boháč dále žádá „otce Abrahama“, aby poslal Lazara „do domu mého otce, neboť mám pět bratrů“. Boháč tedy přiznává, že má bližší vztah k nějakému jinému otci, jímž je ve skutečnosti Satan Ďábel. Boháč žádá, aby Lazar rozředil Boží soudní poselství, aby se jeho „pět bratrů“, jeho náboženští spojenci, nedostali „do tohoto místa trýzně“. „Ale Abraham řekl: ‚Mají Mojžíše a Proroky; ať jim naslouchají.‘?“ Ano, chce-li „pět bratrů“ uniknout mukám, stačí, aby se řídili spisy Mojžíše a Proroků, které ukazují, že Ježíš je Mesiáš, a aby se pak stali jeho učedníky. Boháč však namítá: „Opravdu nikoli, otče Abrahame, jestliže k nim však půjde někdo z mrtvých, budou činit pokání.“ Řekl mu však: „Jestliže nenaslouchají Mojžíšovi a Prorokům, nedají se přesvědčit, ani když někdo vstane z mrtvých.“ Bůh neposkytne žádná zvláštní znamení ani zázraky, aby lidi přesvědčil. Lidé musí číst a uplatňovat Písma, chtějí-li získat jeho přízeň. Lukáš 16:14–31; Jan 9:28, 29; Matouš 19:3–9; Galaťanům 3:24; Kolosanům 2:14; Jan 8:44.
2. Leden 2015 - 19:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Ohnivá pec - Mt (anonym)
"Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů."
2. Leden 2015 - 19:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Věčný oheň - Mt (anonym)
"Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!"
2. Leden 2015 - 19:29
Obrázek uživatele Návštěvník
hana (anonym)
Snaží se ovládnout celý...Podívej se pořádně kolem sebe a pochopíš. Víc k tomu vysvětlovat nebudu. Kdo chce pochopí, kdo ne, každá snaha marná.
2. Leden 2015 - 19:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Ohnivá pec (anonym)
"Syn člověka pošle...Ježíš prohlásil: „Žeň je závěr systému věcí.“ (Mat. 13:39) Za prvé, je vybírán plevel. Ježíš uvedl: „V období žně povím žencům: Nejdříve vyberte plevel a svažte jej do otýpek.“ Za druhé, je shromažďována pšenice. Ježíš svým andělům přikázal: „Jděte a shromažďte pšenici do mé zásobárny.“ (Mat. 13:30) Za třetí, ozývá se pláč a skřípání zubů. Co se stane, až andělé svážou plevel do otýpek? O těch, kdo jsou označeni jako plevel, Ježíš řekl: „Tam bude jejich pláč a skřípání zubů.“ (Mat. 13:42) Splňují se tato slova už v dnešní době? Ne. Křesťanstvo, které je součástí obrazné nevěstky, o sobě stále říká: „Sedím jako královna a nejsem vdova a nikdy neuvidím truchlení.“ (Zjev. 18:7) Ano, křesťanstvo se domnívá, že má vše pod kontrolou, a že je dokonce jako „královna“, která ovládá politiky. Ti, kdo jsou představováni plevelem, tedy v současné době nepláčou, ale vychloubají se. To se však má změnit. Až bude na začátku velkého soužení veškeré falešné náboženství zničeno, jeho dřívější přívrženci se budou chtít schovat, ale nebude kam. (Luk. 23:30; Zjev. 6:15–17) Když si uvědomí, že nemohou uniknout, budou zoufale plakat a hněvivě skřípat zuby. A jak Ježíš předpověděl v proroctví o velkém soužení, budou se v té bezútěšné chvíli „bít v nářku“. (Mat. 24:30; Zjev. 1:7) Za čtvrté, plevel je vhozen do pece. Co se stane s otýpkami plevele? Andělé je „vhodí . . . do ohnivé pece“. (Mat. 13:42) To znamená úplné zničení. V závěrečné fázi velkého soužení, tedy v Armagedonu, budou dřívější stoupenci falešného náboženství odstraněni. (Mal. 4:1) Za páté, spravedliví jasně září. Ježíš uzavřel své proroctví slovy: „V tom čase budou spravedliví zářit jasně jako slunce v království svého Otce.“ (Mat. 13:43)
2. Leden 2015 - 20:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Věčný oheň (anonym)
"Potom řekne těm na...Symbolicky věčný oheň znamená úplné zničení. Když se učedníci ptali Ježíše, co bude ‚znamením jeho přítomnosti a závěru systému věcí‘, zahrnul do své odpovědi podobenství o ovcích a kozlech. (Mt 24:3; 25:31–46) Bylo předpověděno, že ‚kozlům‘ nebeský Král řekne: „Odejděte ode mne, vy, kteří jste byli prokleti, do věčného ohně připraveného pro Ďábla a jeho anděly.“ A pak Ježíš dodal: Matouš 25:46 „Tito odejdou do věčného odříznutí, ale spravedliví do věčného života. “ Je jasné, že postoje a jednání některých lidí povedou k jejich trvalému zničení.
2. Leden 2015 - 20:28
Obrázek uživatele Návštěvník
mimo (anonym)
19. "Byl jeden bohatý...píšeš "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne se skvěle veselil. ?? to jako papež? nebo Duka? A byl jeden žebrák, jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů ??? to jako anonymní bezdomovec???
2. Leden 2015 - 20:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Skutečnost (anonym)
Podívej se pořádně kolem...I když jsme nedokonalí, tak když nebojujeme se svým sobectvím, tak to vede některé jednotlivce až ke zločinům. Chtějí získat za každou cenu nějakou výhodu na úkor těch druhých. To sobectví a chamtivost podporuje v našich myšlenkách Satan. Víme co je špatné, ale v myšlenkách je nám našeptáváno, musíš získat výhodu za každou cenu, vykašli se na druhé, jen ty si musíš získat výhody na úkor druhých. Ukradni to, podveď druhé, zabij je a vem si jejich majetek atd. Říká se tomu potlačit své svědomí. Jenže někteří lidé se snaží ty myšlenky, které jim říkají, že to nemají dělat za každou cenu potlačit. Satan jim podsouvá myšlenku"Že budou jako bozi, když budou myslet jen na sebe". To samé provedl Satan Evě prostřednictvím hada, když ji nalákal na to že budou s Adamem jako Bůh. Opak byl ale pravdou. 1.Mojžíšova 3:5 3?A had se prokázal být nejobezřetnější ze všech divokých polních zvířat, která Jehova Bůh udělal. Začal tedy ženě říkat: „Skutečně Bůh řekl, že nesmíte jíst z každého stromu zahrady?“ 2?Na to žena hadovi řekla: „Z ovoce stromů zahrady smíme jíst. 3?Ale o [jedení] z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nebudete z něho jíst, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli.‘“ 4?Na to had řekl ženě: „Určitě nezemřete. 5?Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné. Na konci života tito lidé zjistí, že si vlastně nic nemohou vzít do hrobu, ať už mají jakýkoli majetek a jakoukoli moc. Spoustě lidí akorát ublížili a nikdo je nemá rád. Proti smrti jsou úplně bezmocní. 1.Timoteovi 6:7 Vždyť jsme si na svět nic nepřinesli a ani si nemůžeme nic odnést. (Job 1:21) a řekl: „Nahý jsem vyšel z břicha své matky a nahý se tam vrátím. Jehova dal a Jehova vzal. Ať je Jehovovo jméno nadále požehnáno.“ (Žalm 49:17) vždyť při své smrti si nemůže vzít vůbec nic s sebou; jeho sláva nesestoupí s ním.
2. Leden 2015 - 21:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Biblické varová (anonym)
Velký Babylon má být zničen. Je to falešné náboženství, které spolupracuje s vládci různých zemí. Podporuje je ve válkách a nutí své věřící, aby šli a zabíjeli ty druhé, kteří jsou označeni za nepřátele. Spolupráce náboženství s vládci je v Bibli označena jako smilstvo. Proto Bůh varuje lidi, kteří jsou v jeho řadách, aby je opustili, neboť ty náboženství bude trestat, kvůli jejich hříchům. (Podpora válek, hromadění majetku na úkor chudých, spolupráce se zločinci, kteří si vykupují hříchy u náb. představitelů penězi, takže dál kradou, podvádí, vraždí se souhlasem náb. představitelů, kteří jim slibují zase odpuštění hříchů za další peníze) Zjevení 18:4,5 A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. 5?Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví. Zjevení 18:1-10 18?Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. 2?A zvolal silným hlasem a řekl: „Padl! Velký Babylón padl a stal se bydlištěm démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták! 3?Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy [za oběť] a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu.“ 4?A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. 5?Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví. 6?Oplaťte mu tak, jak oplácel on, a učiňte mu dvakrát tolik, ano, dvojnásobek toho, co učinil; do poháru, do něhož on dával směs, mu dejte směsi dvojnásobně. 7?Do jaké míry se sám oslavoval a žil v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení. Vždyť si ve svém srdci stále říká: ‚Sedím jako královna a nejsem vdova a nikdy neuvidím truchlení.‘ 8?Proto v jednom dnu přijdou jeho rány, smrt a truchlení a hladomor, a bude úplně spálen ohněm, protože Jehova Bůh, který jej soudil, je silný. 9?A králové země, kteří s ním smilnili a žili v nestoudném přepychu, budou plakat a bít se nad ním v zármutku, až se budou dívat na dým jeho požáru, 10?zatímco budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a říkat: ‚Běda, běda, velké město, Babylóne, silné město, protože v jedné hodině přišel tvůj soud!
2. Leden 2015 - 21:27
Obrázek uživatele Steve
Steve
Tak co, kdo ze zdejších viděl Boha či Krista? Tady je každej chytrej tak cituje Bibli či něco jiného aby vypadal chytře ale jinak nic.
2. Leden 2015 - 21:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Nevěřící Tomáš (anonym)
Tak co, kdo ze zdejších...Přečti si rozhovor s fyzikem Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. V současné době se zabývá výzkumem v oblasti optiky, především aplikacemi geometrie v optice, teorií neviditelnosti, navrhování nových optických prvků atd. Na fakultě přednáší předměty Teoretická mechanika, Základy kvantové mechaniky, Moderní experimentální metody, Zajímavá fyzika, Zajímavá teoretická fyzika. Poslední dva předměty na fakultě nově zavedl. http://www.btm.cz/index.php?menu=letacek&cely=ano&jaky=440 tady je ukázka jedné otázky kterou mu položili v tom rozhovoru. Vznikl svět náhodou, nebo je dílem Stvořitele? Když přemýšlím nad krásou fyzikálních zákonů a nad tím, že jen malý počet těch nejzákladnějších z nich umožňuje fungování nesmírně složitých systémů, jako jsou třeba živé organismy, nezdá se mi možné, že by toto vše vzniklo pouhou náhodou bez nějakého plánu. V přírodě je vidět na každém kroku taková důmyslnost a dokonalost, že se mi zdá existence Stvořitele, který to vše naplánoval, jako nejpřirozenější vysvětlení toho, co pozoruji. Například „velký třesk“, při němž začal existovat vesmír, se velice podobá představě stvoření světa z ničeho, jak to popisují první verše Bible. Je také dobře známo, že pro to, aby mohl existovat život, jsou nutné velice specifické fyzikální podmínky – nejen vhodná teplota a složení atmosféry, ale třeba i hodnoty některých základních fyzikálních konstant. A náš vesmír i naše Země takovéto vyladění podmínek má – a to tak přesné, až se tají dech. To také vidím jako něco, co silně ukazuje na inteligentního Stvořitele.
2. Leden 2015 - 21:46
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Přečti si rozhovor s...> Je také dobře známo, že pro to, aby mohl existovat život, jsou nutné velice specifické fyzikální podmínky – nejen vhodná teplota a složení atmosféry, ale třeba i hodnoty některých základních fyzikálních konstant. A náš vesmír i naše Země takovéto vyladění podmínek má – a to tak přesné, až se tají dech. To také vidím jako něco, co silně ukazuje na inteligentního Stvořitele. A jak malo by stacilo, aby vznikly uzasne veci, jejichz zrodu brani jen nepatrne odlisne vyladeni fyzikalnich konstant. Neukazuje to silne na nejakeho Packala?
2. Leden 2015 - 22:29
Obrázek uživatele Steve
Steve
Jasně, takže to co si neumíme vysvětlil či na co zíráme s otevřenýma očima tak honem se přisuzuje Bohu? Hmm, dobrý.
2. Leden 2015 - 22:36
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal (anonym)
Bohužel si na Nový rok nikdo nepřál ať se zde na doktorce zbavíme těchto pičů :-(
3. Leden 2015 - 9:23
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Str.věž - 1989 Tato...Jasne - lidi je treba napinat v kazde dekade trochu jinak. Kdyz jsou pak dnesni jehoviste konfrontovani s blaboly vlastniho tiskoveho organu nekolik dekad dozadu, proste jen reknou, ze lide jsou omylni, ale podstata jehovova uceni je spravna a nemenna.
3. Leden 2015 - 15:35
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
Dovolím se vyjádřit se ke zneuctění jedné ženy, která si kdysi kdesi dovolila prožít svůj život pouze jako slušná žena a slušná matka: Považuji za trapas vyjadřovat se o ženě, která prošla porodem (a tím pádem zcela logicky také pohlavním stykem) jako o panně. Byť se jedná o sv. Matku Boží Marii.
4. Leden 2015 - 19:09
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
KŘESŤAN JE TEN, KDO MŮŽE SPRAVEDLIVĚ ŘÍCI: ŽÁDNÉMU JSEM NEUŠKODIL A SE VŠEMI JSEM ŽIL SPRAVEDLIVĚ. sv. Augustin (Aurelius Augustinus)
6. Leden 2015 - 14:57
Obrázek uživatele Návštěvník
D. (anonym)
Pakli i s tím nebudete mne...S Jehovistama nemám nic společného, jsem křesťanka a oficiálně patřím k Římsko-katolické církvi. Je mi líto, že tolik inspirativní citát od jednoho z elitních učenců, je tak akorát pro výsměch vám všem. Sama jsem v momentální životní situaci, která je pro mě z mnoha důvodů obtížná, ale nicméně hluboce lituji právě vás, kteří se máte tzv. "dobře". Psala jsem sem úmyslně pod tématem jenoho eticky nejsilnějšího tématu, který lidem pomáhá duchovně a doslova jako léčba pro celkové zdraví člověka. Tak nejdříve než to shodíte,což je na diskuzích samozřejmostí, napište mi z jakého důvodu a proč. Proč s tím citátem nesouhlasíte, co se vám na něm nelíbí, proč to vnímáte tak jak to vnímate, atd., atd.... Velmi, velmi stojím o veškeré vaše názory, nicméně úvahy-a že nesouhlasné, s tím počítám.
6. Leden 2015 - 19:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Jestli dovolíte (anonym)
S Jehovistama nemám nic...kdybyste si ráčila vyměnit přezdívku. Vyskytuje se tu eště uživatel D (bez tečky), který prokazuje nesrovnatelně vyšší inteligenci než vy. Služebníček.
6. Leden 2015 - 22:35
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
S Jehovistama nemám nic...Dámo, dostala jste mě . To že se někdo hlásí k nějaké konfesi, vůbec neznamená, že zná Evangelium. Vaše nenávistné výlevy na jiném vlákně tomu nenasvědčují.
6. Leden 2015 - 23:03
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
Jenže, ty na rozdíl ode mně asi draka máš, když už nedokážeš zmodrat.
7. Leden 2015 - 0:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Moudrost na dne (anonym)
Nebo rozmnožila prodej těla svého, rozpomínajíc se na dny mladosti své, v nichž smilnila v zemi Egyptské, A zahořela k milovníkům jejich, jejichž pohlavní údy velké jako pohlavní údy oslů, a výstřik semene jejich jako výstřik hřebců. Nechte se inspirovat
7. Leden 2015 - 0:28
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
Nebo rozmnožila prodej těla...Nemáš tam souřadnice, takže nemohu vědět, zda je to z Bible či vycucáno z tvého prstu.
7. Leden 2015 - 0:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Koordináty (anonym)
Zem Egyptská 30°3?N 31°14?E?
7. Leden 2015 - 0:43

Stránky

Přidat komentář