32213 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Táhněte všichni do háje a nešiřte bludy. To vy jste synem satana, který sem dovezl Covid.
15. Listopad 2021 - 3:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Rakato ví, kdy mluvit, kde mluvit, o čem mluvit, dokonce i proč mluvit. ------------------------- Ale jsou tací, co nevyhovují ani v jednom bodě.
15. Listopad 2021 - 16:59
Obrázek uživatele Návštěvník
dotaz (anonym)
Odpověď na Jelikož jsou cíle humanismu
a nepleteš si náhodou slova humanistický a humánní ?
15. Listopad 2021 - 18:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Kouzelník Ježíš takto pravil
No právě , jsou v prdeli s ambulancí jak flanďáci , tak věhlasní experti medicínští ! Kde se vzal , tu se vzal koronáč a je po rozumu . Můžou si všichni těmi jejich diplomy tapetovat hajzly !!!
15. Listopad 2021 - 22:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Dne 28.10. 22:52 (strana 1016 Doktorky) jsme si řekli, jak dobrý byl Ježíš v mesmerizaci, 30.10. 00:20 jak přivolat Satana, 31.10. 00:25 o Ježíšově mentálním koučinku, 31. října ve 19:59 o Ježíšově toxoplazmóze, 1.11. 22:16 o jeho kamarádství se Satanem, dne 2.11. 22:38 jsme si připomněli hanebnou diskriminační církevní politiku, když Ježíš zázraky dělat mohl, ale ostatním je církev zakázala, 3.11. 23:08 asociální a rozporné zásady Ježíšova učení. Dne 4.11. 23:37 jsme si vysvětlili, jak kvůli Ježíšově neprofesionalitě vznikla svatá trojice, 8.11.2021 00:25, kdo má smlouvu s Jehovou, a kdo je Jehovovi egál. Dne 14.11.2021 1:41 jsme si řekli o Ježíšově eklektismu a o mnoha jeho tvářích, a dnes pojednáme o nechvalně známém amorálním desateru přikázání. ------------------------------------------------------------------------------------------ Na úvod jen poznámka, že tyto tzv. boží zákony nejsou nic světoborného, jen kanánská tradice, a že např. slavný starobabylónský král Chammurapi z kmene Amoritů vydal dříve mnohem lepší zákony. Nicméně pro primitivní židovské kočovníky bylo třeba něco mnohem jednoduššího, a proto Mojžíš se svým družstvem kameníků vytesal na hoře Sinaj jen deset prostých pouček. ----------------------------------------------------------------------------------- Je zbytečné procházet desatero v jeho paragrafovém znění, tj. bod po bodu, protože za to nestojí. Zastavme se proto u těch, dnes nejméně pochopených, ustanoveních. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. "Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne." ------ Zde se židovská a křesťanská interpretace až tak neliší. I staří Židé milovali krev jinověrců, viz např. „Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte“ (Ezechiel 9,6), a největší židovský zabiják Jozue vyvraždil celá města. Na toto vraždění plynule navázali křesťané a šestnáct století zabíjeli lidi, ba vybíjeli národy v Americe, jen proto, že byli jiného vyznání. Pomohl tomu hodně Ježíš svými řečičkami, že přišel s mečem. Vypečená humanita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. "Nevezmeš jména Božího nadarmo." ------------ Ale no tak, křesťané, vždyť to není pravda, takto přikázání nezní. Viz Exodus 20:4 "Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství [těch věcí], kteréž jsou na nebi svrchu, ani [těch], kteréž na zemi dole, ani [těch], kteréž u vodách pod zemí." a Exodus 20:5 "Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti." Že nemáte lhaní desaterem zakázáno neznamená, že je možné překrucovat boží příkazy. A vy máte v kostelích plno model a maleb ukřižovaných lidí, vymyšlených svědců, a bezbožně se jim klaníte. Vždyť ani Ježíš o sobě neřekl, že je Jehovou, ale jen jeho synem. Ó, nehodní, to je hereze jako vyšitá. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. "Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi." ----------- Jejda. Zde jsme zase narazili. A těžce. Vždyť ježíšovi o nějakou matku, otce, či rodinu jako takovou vůbec nejde. Na kázání, když s ním jeho rodina chtěla mluvit, : "Ukázal rukou na své učedníky a řekl: „Pohleď, má matka a mí bratři."" (Matouš 12,49). A svoje asociální chování ještě stvrdil neslavným výrokem, uvedeným v otčenáši: "Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!" ------------ Jaképak "otče náš"? Základem společnosti je rodina, tj. rodný otec, rodná matka a sourozenci, ne jakýsi neviditelný fantom na nebi. Zde je Ježíš zcela mimo, nejen lidsky, ale i ve vztahu k židovské věrouce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. „Nezabiješ. ---------- Jak jsme si vysvětlili už výše, Židé i křesťané zabíjení milovali. Vraždili jako o závod během celých svých dějin. Ovšem, Židé, kteří jako jediní svému bohu rozumějí, chápali toto přikázání tak, jak bylo myšleno, tj. "Nezabiješ bližního svého." Jejich zabíjení nevěřících bylo tedy s tímto přikázáním v souladu. Jenže vraždění křesťany bylo o něčem úplně jiném. Křesťané si, kdo ví proč, vykládají toto přikázání jako absolutní zákaz zabíjení. Nezabiješ nikoho, dá se říct. Jak řekl Ježíš: "Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují." (Matouš 5:44) ------ Ve světle náboženských válek v Evropě nám tak vyplouvá na povrch obludná povaha křesťanství - bezostyšná licoměrnost a ztráta soudnosti při hodnocení reality. Křesťané vraždí, ale tvrdí, že vraždit se nemá, a vraždí s gustem i souvěrce. Řekněte to Albigenským! --------------A jak se s tímto kolosálním rozporem ve své morálce křesťané psychicky vyrovnávají? Odpouštěním hříchů (dříve dokonce prodejem odpustků!). Nedivme se, že kvůli svým zločinům potřebují psychology, tj. kněze a jiné kutňáky. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jsem tak znechucen křesťanským pokrytectvím, že už nebudu pokračovat v rozboru. My ateisté máme své mouchy, ale toto je silné kafe.
17. Listopad 2021 - 23:28
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal (anonym)
Odpověď na Dne 28.10. 22:52 (strana 1016
Otíku nebal to tady .
18. Listopad 2021 - 2:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Dne 28.10. 22:52 (strana 1016
Například symbol svobody USA mají v zákonech taky zákaz vraždění jako křesťané, a přitom tam mají trest smrti. Jsem znechucen pokrytectvím USA.
18. Listopad 2021 - 15:33
Obrázek uživatele sardanapal
sardanapal
Odpověď na Otíku nebal to tady .
Piš za sebe , šmejde !
18. Listopad 2021 - 15:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Například symbol svobody USA
Tady je vysvětlení: https://youtu.be/cWvzwxSgPGM
18. Listopad 2021 - 17:27
Obrázek uživatele Návštěvník
BIBLE (anonym)
Bible: "Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm... Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody."
18. Listopad 2021 - 17:31
Obrázek uživatele Návštěvník
BIBLE (anonym)
Bible: "Spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce."
18. Listopad 2021 - 17:34
Obrázek uživatele Návštěvník
BIBLE (anonym)
"Sami na sebe."
18. Listopad 2021 - 17:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ježíš Kristus neříkal, že máme slepě milovat zlo nepřítele. Učil, že máme milovat pravdu a hnusit si lež. Milovat nepřátele (neboť oni nevědí co činí) ale vyvarovat se lži, ve které oni žijí. Ježíš neučil toleranci ke lži, zlu a špatným věcem, jak se nám snaží křivě a podle nalhat humanisti.
18. Listopad 2021 - 17:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ježíš Kristus řekl : ""Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte koukol a svažte do snopků ke spálení."
18. Listopad 2021 - 17:47
Obrázek uživatele Návštěvník
BIBLE (anonym)
"Učedníci žádali: "Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!"
18. Listopad 2021 - 17:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Procesu, označovaného jako fotosyntéza, se účastní VELKÉ MNOŽSTVÍ SLOŽITÝCH molekulárních STROJŮ. ○ ○ ○ Napodobit ho do detailu je se současnou technologií nemožné. ○ ○ ○ Vědci se proto pokoušejí rozběhnout v laboratoři jednodušší verzi komplikované biochemické reakce." https://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/vedci-uskutecnili-v-laboratori-prvni-krok-umele-fotosyntezy_274471.html
18. Listopad 2021 - 19:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Vědci se pokoušejí rozběhnout v laboratoři jednodušší verzi komplikované biochemické reakce."
18. Listopad 2021 - 19:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Napodobit fotosyntézu je se současnou technologií nemožné."
18. Listopad 2021 - 19:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Procesu, označovaného jako fotosyntéza, se účastní VELKÉ MNOŽSTVÍ SLOŽITÝCH STROJŮ.
18. Listopad 2021 - 19:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Být proti Stvořiteli složitých molekulárních strojů, který ti nabízí budoucnost bez konce, je vrchol hlouposti.
18. Listopad 2021 - 19:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Být proti Stvořiteli
Budoucnost bez konce ? Každá píseň jednou skončí ! Stvořitel , Jára Cimrman a paní Colombová mají společné to že se o nich mluví , ale nikdo je nikdy neviděl !!!
18. Listopad 2021 - 22:00
Obrázek uživatele Návštěvník
BIBLE (anonym)
Odpověď na Budoucnost bez konce ? Každá
Bible: "Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu."
18. Listopad 2021 - 22:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Procesu, označovaného jako fotosyntéza, se účastní VELKÉ MNOŽSTVÍ SLOŽITÝCH STROJŮ."
18. Listopad 2021 - 22:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Být proti Stvořiteli složitých molekulárních strojů, který ti nabízí budoucnost bez konce, je vrchol hlouposti.
18. Listopad 2021 - 22:06
Obrázek uživatele Návštěvník
W (anonym)
Jen falešné dilema
18. Listopad 2021 - 22:17
Obrázek uživatele Návštěvník
BIBLE (anonym)
Odpověď na Jen falešné dilema
Bible: "Jejich myšlení je zavedlo do marnosti, a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství."
18. Listopad 2021 - 22:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bible: "Jejich myšlení je
Pěkný citát. ------ Hodí se na každou dobu, ale jako rukavička na ruku padne západním sluníčkářům. Než se vzpamatují, budou chodit do mešity a omlouvat se za svou existenci.
19. Listopad 2021 - 13:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Popíjení čaje uklidňuje... dokud vám do šálku někdo nestrčí prst. S vírou je to stejné jako s čajem.
21. Listopad 2021 - 0:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Nyní trochui odbočím: Odešla z domova jen s lubrikačním gelem v kabelce. ----------- Neviděli jste ji?
21. Listopad 2021 - 0:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Je po půlnoci a vládci stínů přicházejí.
21. Listopad 2021 - 0:28

Stránky

Přidat komentář