33104 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost." (Mat 23,23)
31. Říjen 2021 - 20:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Člověku, který si uvědomuje své neštěstí nebo svou hříšnost, se v jeho tísni zjevuje nekonečné Boží milosrdenství. „Vzdávejte Hospodinu chválu, neboť jeho milosrdenství je navěky!“ (Žl 107,1).
31. Říjen 2021 - 20:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Rakato "Ježíš řekl, že starý zákon platí. Takže tvrdit, že Jehova v Ježíši zneplatnil starý zákon, je blbost." ○○○○○○○○○○ Tady máš podrobné vysvětlení: http://www.cirkevusti.cz/kazani/buh-ospravedlnuje-toho-kdo-zije-z-viry-v-jezise-r-3-21-31-text-0
31. Říjen 2021 - 21:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Bůh je v každém z nás. Ti silní a schopní si umí poradit se vším sami. Slabí a neschopní se k němu utíkají a vymlouvají se na něj.
31. Říjen 2021 - 21:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bible 1 Janův 4:10, „V tom je
Skutečnost, že Bůh ve Starém Zákoně není ani v nejmenším odlišný od Boha v Novém Zákoně, je více než zřejmá? --------------- To jsi mimo. Jehova, ten masový vrah, zabil např. v Egyptě všechny prvorozené. I zvířata! Neslýchaná ukrutnost. Zatímco Ježíš většinou rozprávěl o lásce. ------------------------------------------------- Nicméně i Ježíš měl temnou stránku (byť se nedala srovnat s Jehovovými genocidami, kdy zabíjel celé národy). Např. řekl:------------------------------------ a) "34Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. 35Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. 36Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině." (Matouš 10). --- To je odporná krutost. Nebo: ----------------------------------------- b) "37Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden." Ježíš, Ježíši! Co ti lidé udělali, že se z tebe stal takový asociál! Tím tvá zločinná anarchie vyvrcholila. Tfůůůj! -------------------------------------------------- Diví se teď snad někdo, že Ježíš skončil na kříži mezi zločinci?
31. Říjen 2021 - 21:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Rakato nech fiktivního Ježíše na pokoji a věnuj se praktičtějšími záležitostmi, jako, jak přežít bez Boha.
31. Říjen 2021 - 21:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato "Ježíš řekl, že starý
A to si myslíš, že v tom dlouhém textu budu hledat argumenty proti tomu, co je z bible jasné? Měl bys konečně přestat papouškovat cizí vytáčky a začít myslel vlastní hlavou. -------------------------------- To je mi jasné, že pro křesťany je starý zákon jak osina v zadku. Ale Ježíš jasně řekl, že starý zákon platí do písmenka, tak co tady pořád rozporuješ? --------------------------------------- Jen se směji, jak křesťané dvě tisíciletí chtějí nahradit Jehovu Ježíšem, vymysleli proto tu logickou zhovadilost s trojicí, a stále nic. ------------------------------------ Jinak řečeno: Buď věříš v Jehovu, nebo v Ježíše. A bez Jehovy je Ježíš nula. Fakt ti nezávidím.
31. Říjen 2021 - 21:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bůh je v každém z nás. Ti
No dobrá, tak každý máme duši (které ateisté říkají vědomí). Když to považuješ za část boha, s pánem bohem. Ale neplyne z toho vůbec nic. I s duší je každý člověk marný, neschopný se vyhnout potížím a nakonec smrti. Ta duše od boha ti je tedy na houby.
31. Říjen 2021 - 21:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato nech fiktivního Ježíše
Jak přežít bez boha? Snadné: Jako s bohem. (Život neznaboha se od života věřícího nijak neliší. A řečičkami o pekle a ráji se to nezmění.) ------------------------- To se daleko hůře odpovídá na otázku, jak přežít bez endorfinu (hormonu štěstí). Někteří lidé jej mají tak málo, že uvažují o sebevraždě. Jediné řešení je brát prášky celý život, nebo denně mít práska marjánky. To jsou ty skutečné problémy.
31. Říjen 2021 - 21:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2:9 A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. Fp 3:1 Raduj se, lide Boží, to je výzva a přání Pavla. Je proč se radovat. Lid, který nebyl lidem, národ, který nebyl národem, se zrodil o Letnicích skrze dílo Ježíše Krista. Boží církev byla vykoupena drahou krví Božího Syna Sk 20, 28! Církev ze Židů i pohanů. Ze všech jazyků, národů, ras a ve všech generacích povolává Bůh ke spáse ty, které si zamiloval v Kristu před stvořením světa. Ef 1, 3-5 Pavel také do Filipis vzkazuje, že psát stále totéž mu nepůsobí žádné potíže, ani těžkosti. Proč? Protože Pavel káže a zvěstuje Krista ukřižovaného, Krista, který vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa. A to je radost, která se nemůže nikdy nikomu, kdo je novým stvořením omrzet. Poslouchejte jeho slova do Korintu: 1 Korintským 2:1-2 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Vidíme v listu do Filipis také, že zvěstování Krista znovu a znovu je pro Boží lid přínosné. Znovu a znovu hlásat evangelium Boží, znovu a znovu nad ním přemýšlet a zabudovávat ho do našich srdcí je pro církev budováním pevného základu. Opory, která se nezhroutí! Proto jsem přesvědčený, že ani nám zde nebude zatěžko znovu mluvit o evangeliu. O Kristu, o jediné cestě spásy. Poslední kázání z listu Římanům končilo dvacátým veršem třetí kapitoly. Ř 3:20 Vždyť ze skutků zákona `nebude před ním nikdo ospravedlněn´, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Pavel mluví nejen k Židům a k židovským křesťanům, mluví ke všem křesťanům. Aby pochopili, proč byl dán zákon a že cesta Boží spásy je jen jedna. A to vírou v Krista a Jeho spravedlnost. Dnes budeme znovu o této cestě hovořit. Přečteme Ř 3, 21-31. Římanům 3.21-31 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů! Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme. Odkazy: Fp 3, 1; Sk 20, 28; Ef 1, 3-5; 1 K 2, 1-2; Ř 3,20
31. Říjen 2021 - 22:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Boží spravedlnost zjevená, a ustanovená v Kristu, dosvědčená zákonem i proroky (Verše 21-25a) A. Dosvědčená, odhalená a vyvýšená spravedlnost Boží Apoštol Pavel začíná v 21. verši slovy. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Pavel staví na začátek věty slova nyní však. Jde o příslovce, které společně vyjadřují změnu stavu a okolností. Například: „v minulosti jsem hodně běhal, nyní však se k tomu vůbec nedostanu.“ Nebo: „ Sehnat některé druhy ovoce bylo v dobách minulého režimu velmi těžké až nemožné. Nyní však lze sehnat jakýkoli druh ovoce, včetně těch nejexotičtějších.“ O jaké změně stavu a okolností mluví ale apoštol Pavel? Na to se musíme podívat do textu, který předchází tomu dnešnímu. V devátém verši třetí kapitoly čteme, že Židé nemají v otázkách spásy žádnou přednost před lidmi ostatních národností. Protože na světě není žádný spravedlivý člověk. Všichni jsou potomci Adamovi a všichni zhřešili. Rasa, národnost ani kultura v tom nehrají žádnou roli. Pavel mluví k Židům a vede s nimi polemiku o zákonu, který byl dán Mojžíšovi. Trpělivě vysvětluje, že židovský národ nepochopil smysl a cíl zákona. Vyučuje poznání, že spoléhání na zákon Mojžíšův, jeho dodržování a naplnění v otázce spásy znamená minout se cílem. Takové smýšlení je důkazem, že člověk nepochopil, proč Bůh dal Izraeli Mojžíšův zákon. Takový člověk dokonce nepoznal Boha a sebe v Duchu svatém a v pravdě. Spoléhá na něco, co vůbec neexistuje, protože zákon byl dán z úplně jiného důvodu. Římanům 3:19 Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.
31. Říjen 2021 - 22:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Jak přežít bez boha? Snadné:
Bůh je jenom "berlička" pro slaboduché a bezmocné.
31. Říjen 2021 - 22:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Všichni zhřešili a jsou daleko od Boha Správně uchopený a pochopený smysl Mojžíšova zákona vede k poznání toho, že problém lidí je problémem vnitřním. Je to problém podstaty, ze které pramení naše jednání. To, že hřešíme, z nás nečiní hříšníky. Ale právě naopak. Protože jsem byl počat a rodím jako hříšník, proto hřeším. Zákon vede k poznání toho, že Bůh je svatý, ale člověk je otrokem hříchu. To jsou Pavlova slova o tom, že nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo nehledá Boha, nikdo nectí Boha. Nitro každého člověka je hrobem s mrtvolou, hrobem s ostatky, které hnijí a rozkládají se. Proto Pavel s takovou jistotou tvrdí, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Protože zákon nemá moc vyřešit vnitřní problém člověka. Problém podstaty. Rodem jsme duchovně mrtví. Člověk je před Bohem a pro Boha duchovně mrtvý. Správně uchopený zákon na to může ukázat. Může tento problém diagnostikovat a učinit ho viditelným. Ale nemůže ho vyřešit a vyléčit! Písmo jasně učí: Jan 1:17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. To je ten důvod proč Pavel poté, co odhaluje omyl Židů a pravdu, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn, začíná verš 21. slovy nyní však je zjevená Boží spravedlnost bez zákona! Slovo zjevená znamená odhalená všem, odkrytá každému zraku. Odtajněná, vynesená nezpochybnitelně na světlo před oči celého světa. Vy, říká Pavel Židům, jste spoléhali na proroky a zákon Mojžíšův, ale spoléhali jste na něj mylně. Nechápali jste ho, nyní však již nebudete mít výmluvu, protože proroci i zákon ukazovali, předpovídali a dosvědčovali právě tuto v Kristu plně odhalenou Boží spravedlnost. A dosvědčují ji i nyní. Poslechněte, co Pavel píše Timoteovi. 2 Timoteovi 3:15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. C. Spravedlnost ustanovená zadarmo, ale pouze v Kristu To je přesně ono. Svatá Písma, která Timoteus znal, byli právě zákon a proroci, Nový zákon ještě nebyl dán. Zákon i proroci svědčili a svědčí o Kristu. Svědčili a svědčí o záchraně, která je zadarmo. Je totiž darem milosti vykoupení a přichází skrze víru! Jakou roli hrají proroci a zákon Mojžíšův pro nás dnes? Římanům 15:3-4 Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: `Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. ´ Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
31. Říjen 2021 - 22:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Všichni zhřešili a jsou
Jsi opravdu pomateným stvořením, vhodné přezdívky pro tebe jsou např. Jednoduchý střet, Mluvicí brambora, Pomatený hejhula, Kakája, Vypatlaná čubka. To se normálnímu člověku nemůže stát, aby toho tolik nahromadil, ale jen živočichu, co reaguje jen v první signální soustavě. ------------------------------------------------------- Přemýšlej! Já nemohu za to, že tvoje myšlenky nevydrží konfrontaci s cizími.
31. Říjen 2021 - 22:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Všichni zhřešili a jsou
No, zrovna takového magora jsme potřebovali.
31. Říjen 2021 - 22:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Písmo celé svědčí o Kristu. A ve světle Krista a Jeho evangelia můžeme všichni, Židé i pohané dobře pochopit celý úradek Boží. Vidíme jasně plán Boží spásy. Chápeme Boží jednání s Izraelem a to, proč byl dán Mojžíšův zákon. Je to i pro nás dnes velmi důležité, pro naše ponaučení a správné pochopení. Aby celý svět byl usvědčen z viny, aby byla umlčena ústa každého člověka. Ve světle Mojžíšova zákona a toho, co přinesl, či nepřinesl Židům, ve světle Kristova kříže musí každý člověk pochopit, že se nemůže žádným způsobem zalíbit Bohu, že není v jeho silách žít zbožný život oslavující Boha. Vidíme, že vše je skrze Krista, pro Krista, díky Kristu a pouze v Kristu. On je centrem, podstatou i cílem všeho! Pavel celou polemiku s židy i pohany vede jen za jediným účelem. A to je vyvýšení Krista! Oslavení Krista! Poznání toho, kým je pro nás Kristus a Jeho evangelium! Jen Kristus je tím jedním a jediným! Jen Kristus je zároveň vším! Naprosto vším. On je Alfa i Omega. Plnost sama se rozhodla v Něm přebývat. Ko 1, 19. Jen v Něm je vtělena všechna plnost božství. On je Bůh! Ko 2, 9
31. Říjen 2021 - 22:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Spasení není z vás, je to
Nekopíruj sem tu jehovistickou propagandu. To nejsi schopen samostatného uvažování? Bůh ti přece dal mozek.
31. Říjen 2021 - 22:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Písmo celé svědčí o Kristu. A
Je to na setrvačník? Nebo to pohání solární panel?
31. Říjen 2021 - 22:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Nekopíruj sem tu
Vyprdni si oko ...
31. Říjen 2021 - 23:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
A teď to nejdůležitější: Ř 3, 26a Svou spravedlnost (Bůh) prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý Nebyla žádná jiná cesta ke spáse před příchodem Krista. Není ani po ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení Krista jiná cesta, než vykupující milost v Kristu Ježíši. Není to Budha, není to Aláh ani Krišna. Nejsou to odpustky, není to přímluvná modlitba papeže ani všech svatých. Nevykoupíme se penězi, mocí ani dobročinností. Není to rozhodnutí naší „svobodné“ vůle a to ani s dopomocí takzvané předběžné milosti. Efezským 2:9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Bůh byl spravedlivý, když trpělivě kvůli Kristu odpouštěl hříchy v minulosti. Bůh je dnes a bude i zítra spravedlivý. Zjevně to prokázal, když poslal svého Syna, aby byl smírčí obětí za všechny vykoupené v minulosti, v přítomnosti i v budoucnosti. Kristův kříž je vrcholem lidských dějin, ke kterému vzhlížela a směřovala minulost, vzhlíží a směřuje k němu přítomnost a bude k němu vzhlížet a směřovat i budoucnost. Co nám to říká o bázeň budícím a svatém Bohu zástupů? Podívejme se dále. C. Bůh svrchovaný, určující a vládnoucí Pavel píše, že Bůh byl, je a bude spravedlivý, když pro Kristův kříž ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. To stojí ve verších 25-26. Ale když si shrneme to, co jsme si právě řekli o Božím plánu, který je od věčnosti a který je naplňován v Kristu, uvidíme další důležité věci. Viděli jsme Boží věrnost, lásku a dobrotu. Ale vidíme také Boží svrchovanost. Bůh řekl Mojžíšovi. Exodus 33:19 Hospodin odpověděl: "Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji."
31. Říjen 2021 - 23:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na A teď to nejdůležitější: Ř 3,
Je to prostě od chytráků pro hlupáky !!! Není třeba z toho dělat vědu !!!
31. Říjen 2021 - 23:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Písmo celé svědčí o Kristu. A
Ježíš není žádné zlaté tele, aby ses mu klaněl. ------------------------------------------------------ Za trest kvůli tvým traktátům si zde zítra přečteš, co mají Ježíš a Satan společného.
31. Říjen 2021 - 23:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Je to prostě od chytráků pro
Nejsi píšící brambora aladin?
31. Říjen 2021 - 23:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Odpověď na Bůh je jenom "berlička" pro
To právě přesně ne.Kdyby tomu tak bylo,pak by víra v neexistující bytost byla naprosté bláznovství.Pak by se nebylo o čem bavit.K čemu by bylo vztahování se lidí k fiktivnímu bohu?Když jednou něco evidentně neexistuje,tak proč mnozí lidé v minulosti i době dnešní vyvíjeli a vyvijejí takovou snahu k popření Boží existence?Pokud je Bůh mrtvola,tak proč je třeba mluvit o tom,že neexistuje?To nějak nedává smysl.
1. Listopad 2021 - 5:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Odpověď na Bůh je v každém z nás. Ti
Bůh není v každém z nás,to zaprvé.Ti schopní a silní si umí se vším poradit sami potud,dokud si neuvědomí,že nejsou tak schopní a silní,jak si o sobě mysleli.Copak se někdo sám,svými vlastními schopnostmi,někdy spasil?Každý jednou zemře,a k čemu bude samo o sobě to,co zde nashromáždil?
1. Listopad 2021 - 5:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Bůh není v každém z nás,to
Každý rodič přežívá ve svých potomcích. Divil by jsi se jak jsou mi mé děti i vnoučata podobní.
1. Listopad 2021 - 9:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Odpověď na Každý rodič přežívá ve svých
To je samozřejmě moc hezké Eriku,mít fajn rodinu je k nezaplacení.Držím ti palce.
1. Listopad 2021 - 9:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
K Bohu existuje pouze jediná cesta a tou je pokání z hříchů a víra v Krista jakožto Božího syna. Je psáno ,, Neboť tak Bůh miloval svět že dal Syna svého jediného aby žádný kdo v Něj věří nezahynul ale měl život věčný." Jak k tedy k Bohu přijít ? Není to o žádné církvi (ikdyž církev je potřebná k růstu a společenství věřících), ale o víře v Krista, je to nezasloužená milost zdarma pro nás pro lidi - stačí říct např.: Bože pokud jsi skutečný, prosím dej se mi poznat, odpus´t mi každý hřích a přijďe pane Ješíži do mého života". On to udělá !
1. Listopad 2021 - 11:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bůh není v každém z nás,to
Neznám nikoho, kdo byl spasen. Řečicky, že ti bůh dá po smrti díky spasení věčný život, jsou pro malé děti. Sliby se slibují, blázni se radují. Vždyť z jakéhosi ráje se nikdy nikdo nevrátil, aby to potvrdil. ------------- A tzv. spasení křtem? Pokřtění žijí úplně se stejnými problémy a radostmi jako nepokřtění. ------- Takže projev spasení zase nulový. -------- Leť si dál s prestreleným srdcom. ----------------------------------------------- Když se řekne ráj, musí se říct i peklo. Peklo Židé neznají. To vymysleli křesťanští psychopati, aby metodou cukru a biče získali stoupence. Co to muselo být za zrůdy, které vymyslely pro člověka věčná nekonečná muka! Raději běž dál od nich.
1. Listopad 2021 - 12:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na K Bohu existuje pouze jediná
Zapomněl jsi napsat, proč bych si měl hledat cestu k bohu. A proč speciálně k tomu tvému. -------- Navíc - věčný život nemůžeš dokázat. Tak proč lidi oblbuješ?
1. Listopad 2021 - 12:52

Stránky

Přidat komentář