30943 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato : "Díky za tvé citace
Jak jsem psal, Ježíš vystupoval jako typický guru a samozřejmě, aby neztratil glanc, nemohl příliš projevovat své emoce. Přesto nenáviděl vládnoucí kněze tak, že je označil za pokrytce a přirovnal k bílým hrobům, čímž je obvinil z přetvářky. To byl silný kalibr. ------------------------------------------ A k výroku "„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ : Farizejové si kamenování cizoložnic nevymysleli, ale jak je jasné z bible, kamenování byla boží vůle podle Mojžíše. Viz Deuteronomium 22: "20Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, 21tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu." ------------------------------------ Takže farizejové jen říkali to, co je v bibli a co v Izraeli platilo jako zákon. ----------------------------------------- Zde je opět vidět Ježíšova vzpurnost a licoměrnost, když výše uvedeným popírá starý zákon, a na druhou stranu nesmyslně halasí: "18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane." (Matouš 5,18). --------------------------------------- Ježíši, to se ti opravdu nepovedlo! Co vyčítáš farizejům, jsi ty sám! Ježíši, Ježíši, ty ses v těch svých řečech úplně ztratil.
31. Říjen 2021 - 17:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Slova života - zamyšlení na
Ale no tak? Přece tady nebudeme lhát, citujíce Ježíše, co? Ten sice řekl, že v Zákoně je důležitější: právo, milosrdenství a věrnost, ale to je zase jen další z jeho tendenčních řečiček. Podle Ježíše starý zákon platí. A každý přece zná Jehovovu krutost a mstivost. Vždyť v Exodu 24,25 se říká: Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 25spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. ------------------------------- A jak se ti líbí Mojžíšova slova, inspirovaná bohem? Viz Numeri 21:15 Vytkl jim: "Cože jste nechali naživu všechny ženy? 17 Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. ------------------------------ Otřesné. No a co z toho plyne? Že Ježíš měl v ruce velmi slabé karty pro své teologické hrátky. Kdyby neuznal starý zákon, bůh by neexistoval a on by nemohl být božím synem. Čímž by byl v háji. Takže starý zákon uznal jako platný, ale tím se vlastně všechny jeho hlavní myšlenky dostaly se starým zákonem do rozporu. (Ty jsi tady nakousl jen tu humanitu.) ----------------------------------------------------- Horlivost u farizejů podněcovala sebevědomí a pýchu? Jen zlomyslný výklad toho, že se přesně drželi božího slova. A není divu. Vždyť z židovské historie, popsané ve starém zákoně plyne, že dříve se jim nedodržování božího slova (tj. odpadlictví, modloslužebnictví apod.) šeredně vymstilo. ------------------------------ Jinak řečeno: Farizejové jsou ti hodní a pracovití, kteří žijí řádným životem podle Jehovy, ne anarchista Ježíš, který žil v zahálce a živobytí získával oblbováním chudých Židů. ------------------------------------------ Naivně cituješ Micheáše, že Židé mají zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem.“ (Mich 6,8) No a co dělal Ježíš? Ten právo nezachovával, ale bořil, a za bohem rozhodně pokorně nechodil, ale drze popírá to, co Jehova řekl. ------------------------------------------------ Hlavně však se ohledně milosrdenství neodvolávej na Micheáše, protože tento prorok by šílený touhou po krvi, a tvrdil, že to říká Jehova, viz: ------------------------------------------ 8Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou vymýceni! 9„Toho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. 10Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti. 11Vymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám už žádní věštci. 12Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. 13Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. 14Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!“
31. Říjen 2021 - 18:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Jak jsem psal, Ježíš
Rakato: "Takže farizejové jen říkali to, co je v bibli a co v Izraeli platilo jako zákon. Zde je opět vidět Ježíšova vzpurnost a licoměrnost." ○○○○○○○○○ Odpověď: Nesmysl. Ježíš přeci nezpochybňuje, že ta žena má být potrestána. Dokonce nemá nic ani proti způsobu trestu.
31. Říjen 2021 - 19:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. (Mat 23,23)
31. Říjen 2021 - 19:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Bible: "Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření."
31. Říjen 2021 - 19:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Bible 1 Janův 4:10, „V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“ Ve Starém zákoně Bůh ustanovil systém obětí tak, aby mohla být za hřích nabídnuta oběť smíření, ale tento systém obětí byl pouze dočasný a pouze naznačoval příchod Ježíše Krista, který měl zemřít na kříži jako skutečná náhrada a opravdová oběť smíření za hřích. Spasitel, který byl zaslíben už ve Starém zákoně, je plněji odhalen v Novém zákoně, a nejvyšší výraz Boží lásky – to, že poslal svého syna Ježíše Krista – je zjeven v plné své slávě. Starý i Nový zákon nám mají dát „moudrost ke spasení“ (2. Timoteovi 3:15). Když je podrobně studujeme, je skutečnost, že Bůh ve Starém Zákoně není ani v nejmenším odlišný od Boha v Novém Zákoně, více než zřejmá.
31. Říjen 2021 - 19:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Dne 28.10. jsme si řekli, jak dobrý byl Ježíš v mesmertizaci, 30.10. po půlnoci jak přivolat Satana, dnes 31.10. po půlnoci o Ježíšově mentálním koučinku. A teď? Teď si řekneme o velké Ježíšově tragédii, o osudné nemoci, která mu zatemnila mysl a přivodila mu zkázu. Ale začít je třeba od začátku: ------------------------------------------------------------- Kočky byly v Egyptě a na Blízkém východě zemědělci vždy vysoce ceněny, protože chránily úrodu před myšmi a krysami. I v Palestině byly rozšířené a Ježíš s nimi často přicházel do styku. A protože měl rád zvířata, a kočky zvláště, měl s nimi často tělesný kontakt. V novém zákoně o tom není zmínka, protože Židé si nebezpečí od koček neuvědomovali, ale záznamy máme od Esejců: ---------------------------------------------------------- Několik fragmentů z textů uchovávaných esejci: «Ježíš přišel do jedné vesnice a uviděl tam malou kočičku, která byla bez pána, trpěla hladem a silně k Němu mňoukala. Vyzvedl ji, zabalil do Svého oděvu a nechal ji na Své hrudi odpočinout. A když šel vesnicí, dal kočce najíst a napít. A ona jedla a pila a ukazovala Mu svoji vděčnost. On ji dal jedné ze svých učednic, vdově jménem Lorenca, a ona se o ni starala. (Zdroj: https://bajnar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=254577) ----------------------------------------------------- Problém je v tom, že kočky na člověka přenášejí toxoplazmózu, tzv. kočičí nemoc. Ta fatálně ovlivňuje psychiku a chování. Způsobuje: a) prohloubení schizofrenie, b) zvýšení podrážděnosti a agresivity, c) zvýšení egoismu a vztahovačnosti, d) snížení sociální inteligence (poruchy v komunikaci, nedostatek spol. taktu), e) snížení pudu sebezáchovy. ---------------------------------------------- Všechny tyto příznaly sedí na Ježíše jako ulité. Schizofrenie? Byl tesař a považoval se za syna boha. Agresivita? Viz jeho kriminální výtržnost s penězoměnci v chrámu. Zvýšení egoismu? Považoval se za jakéhosi krále a pohrdal jinými vykladači zákonů. Snížení sociální inteligence? Zcela nepochopitelná zhovadilost při poslední večeři, kdy Ježíš nutil učedníky symbolicky pojídat své tělo a pít svou krev. Snížení pudu sebezáchovy? ANO, jsme u toho hlavního co toxoplazmóza Ježišovi udělala. ----------------------------------------------------- Ježíš s oslabeným pudem sebezáchovy opustil periferii Judeje, kde doposud kočoval, a teatrálně (na oslu) vjel do Jeruzaléma, do města, kde ho nenáviděli nejen farizejové a zákoníci, ale i prostý lid, který se nenechal obalamutit Ježíšovými řečičkami o všechnolásce. Zbytek příběhu všichni známe: Mentálně oslabený Ježíš, místo aby utekl před nepřáteli, aby mohl dále kázat, zůstal v Jeruzalému. Přesto, že věděl, že po něm jdou. A jak bylo jeho zvykem, dokonce si nechal vystrojit opulentní hostinu. A pak šel vstříc svým katům do Gedsemanské zahrady. ------------------------------------------ Nešťastný Ježíši, proč jsi nechal kočky lísat se k tobě! Aspoň vidíš, že příliš moc lásky škodí.
31. Říjen 2021 - 19:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato: "Takže farizejové jen
Co? Ježíš nezpochybňuje její trest? Jaks na to přišel? Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.“ Typický anarchista. Stojí v opozici, i když je to v rozporu se zákonem. ------------------------------------- Proč myslíš, že Ježíše Jeruzalém nesnášel a proč dav před Pilátem volal po jeho smrti? Ježíš svým neustalým napadaním pořádku a řečněním proti starému zákonu šel na nervy kde komu.
31. Říjen 2021 - 20:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bible: "Neboť v Kristu Bůh
Jen nesmyslné řečičky. Ježíš řekl, že starý zákon platí. Takže tvrdit, že Jehova v Ježíši zneplatnil starý zákon, je blbost. A navíc - žádné usmíření se nikdy nekonalo. Právě křesťané bojovali jako divá zvěř. Nejen o kořist, nejen o území, nejen o otroky jako pohané, ale i za víru. Jak hanebné! ----------------------- Kromě toho, jak řekl Švejk, na lidi musí být přísnost, jinak by lezli po stromech. Takže žádné promíjení provinění, ale trestat podle zákona! Jinak se pořádek ve státě sesype jako domeček z karet. (To ale ví kdokdo, kdo trochu uvažuje.)
31. Říjen 2021 - 20:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Ježíš řekl: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji." ○○○○○○○○ Kde vidíš nějakou anarchii? :-D
31. Říjen 2021 - 20:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost." (Mat 23,23)
31. Říjen 2021 - 20:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Člověku, který si uvědomuje své neštěstí nebo svou hříšnost, se v jeho tísni zjevuje nekonečné Boží milosrdenství. „Vzdávejte Hospodinu chválu, neboť jeho milosrdenství je navěky!“ (Žl 107,1).
31. Říjen 2021 - 20:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Rakato "Ježíš řekl, že starý zákon platí. Takže tvrdit, že Jehova v Ježíši zneplatnil starý zákon, je blbost." ○○○○○○○○○○ Tady máš podrobné vysvětlení: http://www.cirkevusti.cz/kazani/buh-ospravedlnuje-toho-kdo-zije-z-viry-v-jezise-r-3-21-31-text-0
31. Říjen 2021 - 21:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Bůh je v každém z nás. Ti silní a schopní si umí poradit se vším sami. Slabí a neschopní se k němu utíkají a vymlouvají se na něj.
31. Říjen 2021 - 21:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bible 1 Janův 4:10, „V tom je
Skutečnost, že Bůh ve Starém Zákoně není ani v nejmenším odlišný od Boha v Novém Zákoně, je více než zřejmá? --------------- To jsi mimo. Jehova, ten masový vrah, zabil např. v Egyptě všechny prvorozené. I zvířata! Neslýchaná ukrutnost. Zatímco Ježíš většinou rozprávěl o lásce. ------------------------------------------------- Nicméně i Ježíš měl temnou stránku (byť se nedala srovnat s Jehovovými genocidami, kdy zabíjel celé národy). Např. řekl:------------------------------------ a) "34Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. 35Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. 36Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině." (Matouš 10). --- To je odporná krutost. Nebo: ----------------------------------------- b) "37Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden." Ježíš, Ježíši! Co ti lidé udělali, že se z tebe stal takový asociál! Tím tvá zločinná anarchie vyvrcholila. Tfůůůj! -------------------------------------------------- Diví se teď snad někdo, že Ježíš skončil na kříži mezi zločinci?
31. Říjen 2021 - 21:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Rakato nech fiktivního Ježíše na pokoji a věnuj se praktičtějšími záležitostmi, jako, jak přežít bez Boha.
31. Říjen 2021 - 21:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato "Ježíš řekl, že starý
A to si myslíš, že v tom dlouhém textu budu hledat argumenty proti tomu, co je z bible jasné? Měl bys konečně přestat papouškovat cizí vytáčky a začít myslel vlastní hlavou. -------------------------------- To je mi jasné, že pro křesťany je starý zákon jak osina v zadku. Ale Ježíš jasně řekl, že starý zákon platí do písmenka, tak co tady pořád rozporuješ? --------------------------------------- Jen se směji, jak křesťané dvě tisíciletí chtějí nahradit Jehovu Ježíšem, vymysleli proto tu logickou zhovadilost s trojicí, a stále nic. ------------------------------------ Jinak řečeno: Buď věříš v Jehovu, nebo v Ježíše. A bez Jehovy je Ježíš nula. Fakt ti nezávidím.
31. Říjen 2021 - 21:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Bůh je v každém z nás. Ti
No dobrá, tak každý máme duši (které ateisté říkají vědomí). Když to považuješ za část boha, s pánem bohem. Ale neplyne z toho vůbec nic. I s duší je každý člověk marný, neschopný se vyhnout potížím a nakonec smrti. Ta duše od boha ti je tedy na houby.
31. Říjen 2021 - 21:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato nech fiktivního Ježíše
Jak přežít bez boha? Snadné: Jako s bohem. (Život neznaboha se od života věřícího nijak neliší. A řečičkami o pekle a ráji se to nezmění.) ------------------------- To se daleko hůře odpovídá na otázku, jak přežít bez endorfinu (hormonu štěstí). Někteří lidé jej mají tak málo, že uvažují o sebevraždě. Jediné řešení je brát prášky celý život, nebo denně mít práska marjánky. To jsou ty skutečné problémy.
31. Říjen 2021 - 21:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2:9 A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. Fp 3:1 Raduj se, lide Boží, to je výzva a přání Pavla. Je proč se radovat. Lid, který nebyl lidem, národ, který nebyl národem, se zrodil o Letnicích skrze dílo Ježíše Krista. Boží církev byla vykoupena drahou krví Božího Syna Sk 20, 28! Církev ze Židů i pohanů. Ze všech jazyků, národů, ras a ve všech generacích povolává Bůh ke spáse ty, které si zamiloval v Kristu před stvořením světa. Ef 1, 3-5 Pavel také do Filipis vzkazuje, že psát stále totéž mu nepůsobí žádné potíže, ani těžkosti. Proč? Protože Pavel káže a zvěstuje Krista ukřižovaného, Krista, který vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa. A to je radost, která se nemůže nikdy nikomu, kdo je novým stvořením omrzet. Poslouchejte jeho slova do Korintu: 1 Korintským 2:1-2 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Vidíme v listu do Filipis také, že zvěstování Krista znovu a znovu je pro Boží lid přínosné. Znovu a znovu hlásat evangelium Boží, znovu a znovu nad ním přemýšlet a zabudovávat ho do našich srdcí je pro církev budováním pevného základu. Opory, která se nezhroutí! Proto jsem přesvědčený, že ani nám zde nebude zatěžko znovu mluvit o evangeliu. O Kristu, o jediné cestě spásy. Poslední kázání z listu Římanům končilo dvacátým veršem třetí kapitoly. Ř 3:20 Vždyť ze skutků zákona `nebude před ním nikdo ospravedlněn´, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Pavel mluví nejen k Židům a k židovským křesťanům, mluví ke všem křesťanům. Aby pochopili, proč byl dán zákon a že cesta Boží spásy je jen jedna. A to vírou v Krista a Jeho spravedlnost. Dnes budeme znovu o této cestě hovořit. Přečteme Ř 3, 21-31. Římanům 3.21-31 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů! Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme. Odkazy: Fp 3, 1; Sk 20, 28; Ef 1, 3-5; 1 K 2, 1-2; Ř 3,20
31. Říjen 2021 - 22:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Boží spravedlnost zjevená, a ustanovená v Kristu, dosvědčená zákonem i proroky (Verše 21-25a) A. Dosvědčená, odhalená a vyvýšená spravedlnost Boží Apoštol Pavel začíná v 21. verši slovy. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Pavel staví na začátek věty slova nyní však. Jde o příslovce, které společně vyjadřují změnu stavu a okolností. Například: „v minulosti jsem hodně běhal, nyní však se k tomu vůbec nedostanu.“ Nebo: „ Sehnat některé druhy ovoce bylo v dobách minulého režimu velmi těžké až nemožné. Nyní však lze sehnat jakýkoli druh ovoce, včetně těch nejexotičtějších.“ O jaké změně stavu a okolností mluví ale apoštol Pavel? Na to se musíme podívat do textu, který předchází tomu dnešnímu. V devátém verši třetí kapitoly čteme, že Židé nemají v otázkách spásy žádnou přednost před lidmi ostatních národností. Protože na světě není žádný spravedlivý člověk. Všichni jsou potomci Adamovi a všichni zhřešili. Rasa, národnost ani kultura v tom nehrají žádnou roli. Pavel mluví k Židům a vede s nimi polemiku o zákonu, který byl dán Mojžíšovi. Trpělivě vysvětluje, že židovský národ nepochopil smysl a cíl zákona. Vyučuje poznání, že spoléhání na zákon Mojžíšův, jeho dodržování a naplnění v otázce spásy znamená minout se cílem. Takové smýšlení je důkazem, že člověk nepochopil, proč Bůh dal Izraeli Mojžíšův zákon. Takový člověk dokonce nepoznal Boha a sebe v Duchu svatém a v pravdě. Spoléhá na něco, co vůbec neexistuje, protože zákon byl dán z úplně jiného důvodu. Římanům 3:19 Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.
31. Říjen 2021 - 22:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Jak přežít bez boha? Snadné:
Bůh je jenom "berlička" pro slaboduché a bezmocné.
31. Říjen 2021 - 22:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Všichni zhřešili a jsou daleko od Boha Správně uchopený a pochopený smysl Mojžíšova zákona vede k poznání toho, že problém lidí je problémem vnitřním. Je to problém podstaty, ze které pramení naše jednání. To, že hřešíme, z nás nečiní hříšníky. Ale právě naopak. Protože jsem byl počat a rodím jako hříšník, proto hřeším. Zákon vede k poznání toho, že Bůh je svatý, ale člověk je otrokem hříchu. To jsou Pavlova slova o tom, že nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo nehledá Boha, nikdo nectí Boha. Nitro každého člověka je hrobem s mrtvolou, hrobem s ostatky, které hnijí a rozkládají se. Proto Pavel s takovou jistotou tvrdí, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Protože zákon nemá moc vyřešit vnitřní problém člověka. Problém podstaty. Rodem jsme duchovně mrtví. Člověk je před Bohem a pro Boha duchovně mrtvý. Správně uchopený zákon na to může ukázat. Může tento problém diagnostikovat a učinit ho viditelným. Ale nemůže ho vyřešit a vyléčit! Písmo jasně učí: Jan 1:17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. To je ten důvod proč Pavel poté, co odhaluje omyl Židů a pravdu, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn, začíná verš 21. slovy nyní však je zjevená Boží spravedlnost bez zákona! Slovo zjevená znamená odhalená všem, odkrytá každému zraku. Odtajněná, vynesená nezpochybnitelně na světlo před oči celého světa. Vy, říká Pavel Židům, jste spoléhali na proroky a zákon Mojžíšův, ale spoléhali jste na něj mylně. Nechápali jste ho, nyní však již nebudete mít výmluvu, protože proroci i zákon ukazovali, předpovídali a dosvědčovali právě tuto v Kristu plně odhalenou Boží spravedlnost. A dosvědčují ji i nyní. Poslechněte, co Pavel píše Timoteovi. 2 Timoteovi 3:15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. C. Spravedlnost ustanovená zadarmo, ale pouze v Kristu To je přesně ono. Svatá Písma, která Timoteus znal, byli právě zákon a proroci, Nový zákon ještě nebyl dán. Zákon i proroci svědčili a svědčí o Kristu. Svědčili a svědčí o záchraně, která je zadarmo. Je totiž darem milosti vykoupení a přichází skrze víru! Jakou roli hrají proroci a zákon Mojžíšův pro nás dnes? Římanům 15:3-4 Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: `Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. ´ Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
31. Říjen 2021 - 22:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Všichni zhřešili a jsou
Jsi opravdu pomateným stvořením, vhodné přezdívky pro tebe jsou např. Jednoduchý střet, Mluvicí brambora, Pomatený hejhula, Kakája, Vypatlaná čubka. To se normálnímu člověku nemůže stát, aby toho tolik nahromadil, ale jen živočichu, co reaguje jen v první signální soustavě. ------------------------------------------------------- Přemýšlej! Já nemohu za to, že tvoje myšlenky nevydrží konfrontaci s cizími.
31. Říjen 2021 - 22:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Všichni zhřešili a jsou
No, zrovna takového magora jsme potřebovali.
31. Říjen 2021 - 22:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Písmo celé svědčí o Kristu. A ve světle Krista a Jeho evangelia můžeme všichni, Židé i pohané dobře pochopit celý úradek Boží. Vidíme jasně plán Boží spásy. Chápeme Boží jednání s Izraelem a to, proč byl dán Mojžíšův zákon. Je to i pro nás dnes velmi důležité, pro naše ponaučení a správné pochopení. Aby celý svět byl usvědčen z viny, aby byla umlčena ústa každého člověka. Ve světle Mojžíšova zákona a toho, co přinesl, či nepřinesl Židům, ve světle Kristova kříže musí každý člověk pochopit, že se nemůže žádným způsobem zalíbit Bohu, že není v jeho silách žít zbožný život oslavující Boha. Vidíme, že vše je skrze Krista, pro Krista, díky Kristu a pouze v Kristu. On je centrem, podstatou i cílem všeho! Pavel celou polemiku s židy i pohany vede jen za jediným účelem. A to je vyvýšení Krista! Oslavení Krista! Poznání toho, kým je pro nás Kristus a Jeho evangelium! Jen Kristus je tím jedním a jediným! Jen Kristus je zároveň vším! Naprosto vším. On je Alfa i Omega. Plnost sama se rozhodla v Něm přebývat. Ko 1, 19. Jen v Něm je vtělena všechna plnost božství. On je Bůh! Ko 2, 9
31. Říjen 2021 - 22:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Spasení není z vás, je to
Nekopíruj sem tu jehovistickou propagandu. To nejsi schopen samostatného uvažování? Bůh ti přece dal mozek.
31. Říjen 2021 - 22:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Erik (anonym)
Odpověď na Písmo celé svědčí o Kristu. A
Je to na setrvačník? Nebo to pohání solární panel?
31. Říjen 2021 - 22:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Odpověď na Nekopíruj sem tu
Vyprdni si oko ...
31. Říjen 2021 - 23:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
A teď to nejdůležitější: Ř 3, 26a Svou spravedlnost (Bůh) prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý Nebyla žádná jiná cesta ke spáse před příchodem Krista. Není ani po ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení Krista jiná cesta, než vykupující milost v Kristu Ježíši. Není to Budha, není to Aláh ani Krišna. Nejsou to odpustky, není to přímluvná modlitba papeže ani všech svatých. Nevykoupíme se penězi, mocí ani dobročinností. Není to rozhodnutí naší „svobodné“ vůle a to ani s dopomocí takzvané předběžné milosti. Efezským 2:9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Bůh byl spravedlivý, když trpělivě kvůli Kristu odpouštěl hříchy v minulosti. Bůh je dnes a bude i zítra spravedlivý. Zjevně to prokázal, když poslal svého Syna, aby byl smírčí obětí za všechny vykoupené v minulosti, v přítomnosti i v budoucnosti. Kristův kříž je vrcholem lidských dějin, ke kterému vzhlížela a směřovala minulost, vzhlíží a směřuje k němu přítomnost a bude k němu vzhlížet a směřovat i budoucnost. Co nám to říká o bázeň budícím a svatém Bohu zástupů? Podívejme se dále. C. Bůh svrchovaný, určující a vládnoucí Pavel píše, že Bůh byl, je a bude spravedlivý, když pro Kristův kříž ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. To stojí ve verších 25-26. Ale když si shrneme to, co jsme si právě řekli o Božím plánu, který je od věčnosti a který je naplňován v Kristu, uvidíme další důležité věci. Viděli jsme Boží věrnost, lásku a dobrotu. Ale vidíme také Boží svrchovanost. Bůh řekl Mojžíšovi. Exodus 33:19 Hospodin odpověděl: "Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji."
31. Říjen 2021 - 23:05

Stránky

Přidat komentář