376 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
kozel (anonym)
Astma ,lup?nka a prav? migr?na jsou bez zaji?t?n? spr?vn? funkce jater a t?m slinivky prqakticky nevyl??iteln? .P???n dysfunkce t?chto org?n? je individueln? a rozmanit? .Sem pat?? i ??st alergi? .
1. Leden 2008 - 13:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Amalie: Je to tv? zdrav?, tak jim to ?ekni. Nav?c se budou zlobit v?c, kdy? jim to ne?ekne? a bude? z toho m?t zbyte?n? zdravotn? komplikace.
2. Leden 2008 - 10:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
Dnes jsem se do?etla, ?e astmatici maj? v sob? chlamydii pneumonii- jsou tedy infek?n?. Aby s e ?lov?k b?l podat takov?mu ?lov?ku ruku. A nato? pol?bil. Tak nev?m pro? tato nemoc nen? uvedena v infek?n?ch?
2. Leden 2008 - 15:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Hana (anonym)
Lenko, ty jsi asi trochu mimo,ne? A to jsem to ?ekla je?t? slu?n?!!!M??e? uv?st str?nky, kdes ?etla, ?e ka?d? astmatik m? pneumo chlamydii? Chlamydii pneumo m??e m?t kdokoliv,nech?pu, pro? to spojuje? s astmatem, to jsou dv? rozd?ln? nemoci!!! Pokud m?? n?jak? dal?? debiln? n?zory,ptej se, r?da zodpov?m a uvedu t? do re?lu,ale ne?i? tady takov?to bludy!!!!
2. Leden 2008 - 19:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Lenka se tady sna?ila pouze prudit, nereagovala bych na to. Anebo je opravdu ?pln? mimo.
3. Leden 2008 - 8:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
?etla jsem to na str?nk?ch zdravotn?ch!To nen? pruzen? jen konstatov?n?.
4. Leden 2008 - 18:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Hana (anonym)
Tak ty zdravotn? str?nky uve?! Je to nesmysl,mo?n? tam bylo psan?, ?e se to u astmatika vyskytlo,ale ne ?e to maj? v?ichni.Konstatuje? hovadiny,Jana m?la pravdu, rad?i nereagovat.
4. Leden 2008 - 18:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
pro? reagujete tak agresivn?, kdy? to tedy nem?te??????a m?te ?ist? sv?dom? co se t??e chlamydie pneumonie?????
4. Leden 2008 - 18:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
Jak? onemocn?n? Chlamydophila pneumoniae zp?sobuje? * Roztrou?enou skler?zu * Chronick? ?navov? syndrom * Astma * Artritidu * Fibromyalgii * Chronickou sinusitidu * Kardiologick? onemocn?n? * Interstici?ln? cystitidu * Prostatitidu * Crohnovu chorobu * Z?n?tliv? st?evn? onemoc?n? * Alzheimerovu chorobu
4. Leden 2008 - 18:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Nen? to chlamydophila jak p??e Lenka, ale chlamydie. A pouze se v?dci sna?? zkoumat, jak vznik? astma, jsou to dohady. Tohle he napadlo jen u neatopick?ch lid? a nen? to prok?z?no. Tady je odborn? ?l?nek na toto t?ma. http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zcsk/4.pdf
4. Leden 2008 - 19:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Hana (anonym)
Ano, m?m ?ist? sv?dom? ohledn? chlam.pneumonie,ale i kdybych nem?la a n?kdy j? prod?lala,po??d to neznamen?, ?e ka?d? astmatik j? m?!!!Tak jsi to tvrdila v prvn?m p??sp?vku a to je bohu?el blbost.Vzhledem k tomu, ?e neum?? bakterii ani po??dn? pojmenovat, nelze tv?m n?zor?m p?ikl?dat d?le?itost.Jen jsem t? cht?la vyv?st z omylu,astmatik j? m?t m??e, ale zrovna tak j? m??e? m?t ty jako?to neastmatik.A p?esn? jak p??e Jana, je to jen n?pad a net?k? se atopik?.Nic se neprok?zalo, nikdo jsem to ne?etla, pokud ty ano, dej sem odkaz.
4. Leden 2008 - 21:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
Okop?rovala jsem to tak jak to tam bylo napsan?, nic v?c a nic m??!
5. Leden 2008 - 11:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Nikdo ti u? nenad?v?, ?lo o tv? vyjad?ov?n?. Z?ejm? jsi narazila na n? moc d?v?ryhodn? str?nky, kdy? maj? ?patn? i n?zev bakterie, u? se to snad vysv?tlilo.
5. Leden 2008 - 18:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Dobr? den, cht?l bych upozornit na webov? str?nky www.bruno-groening.org/tsch/ , kde jsou informace, kter? by mohly pomoci mnoha lidem. "NEVYL??ITELN? NEEXISTUJE - B?h JE NEJV?T?? L?KA?"Bruno Groning P?eji hodn? ?t?st? ;-). Jan
13. Leden 2008 - 17:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Je?t? bych m?l napsat,?e pod z??titou p?sob? a existuje tak? L?ka?sko - v?deck? odborn? skupina (MWF),kter? sdru?uje v sou?asn? dob? n?kolik tis?c l?ka?? a z?stupc? jin?ch l??itelsk?ch povol?n? z v?ce ne? pades?ti zem? sv?ta a kter? se sna?? vysv?tlit a dokumentovat zpr?vy o vyl??en?ch. P??i toto do v?ce diskuz?, proto?e mi to jednak pomohlo a jednak je to blahod?rn? pro ka?d?ho ?lov?ka a ne jen nemocn?ho, ?i nemocn?ho jen n?jakou nemoc?. Tak? za to nem?m ??dn? pen?ze. www.bruno-groening.org/tsch/ "D?v??uj a v??, pom?h?, l??? Bo?? s?la" "NEVYL??ITELN? NEEXISTUJE - B?h JE NEJV?T?? L?KA?"Bruno Groning P?eji hodn? zdrav? ;-). Jan
15. Leden 2008 - 16:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Eva (anonym)
Dobr? den, pot?ebuji pomoct. M?m astma ji? ?tvrt?m rokem, letos se to dost rapidn? zhor?uje, kamar?dka mi ?ekla, ?e to mu?e b?t i stravou ?i tekutinami, je to mo?n?? Jestli ano tak ot?zka zn?: Jak?m potravin?m a tekutin?m se vyh?bat? Opravdu moc d?kuji za jakoukoliv radu jak to astma zvl?dat - mam pr??ky, d?ch?tko a kapky do nosu. Jen?e m? p?ipadne, ?e je to bez?sp??n?. Ka?dou noc se bud?m minim?ln? 3x se z?chvatem - na nemocnici to ale nen?, max na d??v?j?? kontrolu u plica?e - na to se v nejbli???m obdob? chyst?m. Je to fakt otrava d?kuji moc Eva
28. Leden 2008 - 22:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
T?eba m?? alergii na rozto?e, pe??, pl?sn?, nep??e? to, zda ji m?? ?i ne. Pokud ne, tak zajdi na testy. Nav?c bys k t? doktorce m?la zaj?t rad?ji co nejd??ve, m??e Ti zm?nit pr??ky nebo zv??it d?vky. J? m?m alergii na potraviny, co te u m? projev? vyr??kou, pr?jmem, astmatem, tak nev?m, zda by potraviny m?ly vliv na zhor?en? v noci.
29. Leden 2008 - 7:46
Obrázek uživatele Návštěvník
eva (anonym)
Mno alergii na ty v?co co ??k?? nem?m, aspo? podle test? ne, Jen?e prach nesn???m, pe?? ani vid?t a pl?sn? no tak t?ch se nem??u zbavit - star?? trochu vlhk? dome?ek. Tak a co ted, kdy? testy nic neuk??ou a j? m?m nos jak bambuli a d?chat nem??u! :) Doma jsem zru?ila v?e p??ov?, za??n?m pomalu likvidovat koberce, je?t? ty pl?sn? a snad bych mohla norm?ln? ??t. :)
29. Leden 2008 - 12:46
Obrázek uživatele Návštěvník
PETR (anonym)
Evo, napi?te sv?j mail ,nap??i ,jak jsem se astmatu zbavil definitiv
29. Leden 2008 - 12:56
Obrázek uživatele Návštěvník
M?rtina (anonym)
Evi t?eba m?? fakt alergii na pl?sn?, t?m by se to vysv?tlilo. Nech si ud?lat testy. Jestli ne, tak ti t?eba doktorka aspo? uprav? l?ky.
29. Leden 2008 - 15:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Cau lidi mam n?co podobn?ho mno vlastn? Dokto?i nev?d? co mi je a tak beru prasky na psychiku, uvoln?n? sval? a proti ?zkostem bol? m? po?ad v krku m?m pocit nedu?nosti nikdy to p?ejde i do takov?ho z?chvatu, ?ekli mi, ?e m?m ASTMA dali mi inhal?tory pak jsem ?el zase na vy?et?en? a tam mi ?ekli, ?e astma je probl?m s v?dechem a ne n?dechem netu??te co by to mohlo b?t?? Podle m? to psychika nen?....Jo netrp?m ka?lem, hleny mam pruhledn? a ?asto vychrchl?vat samo to nejde .. mysl?te, ?e to je Astma nebo ta psychika v?? tak pros?m n?koho oto jak pokra?ovat inhalatory mi moc nepomahali p?ed vysazen?m bral jsem fialov? 50/500 a p?i obt???ch Ventolin poradt? prosim
30. Leden 2008 - 12:22
Obrázek uživatele Návštěvník
eva (anonym)
Pro Petra : eva.kpinfo"seznam.cz ale spamy neberu!!! :) Pro Martinu: mno ur?it? na testy zajdu u? pro sv? dobro!!! Pro nezn?m?ho: jj m??e to b?t i tou psychikou, za?ni chodit k psychologovi ne k psychiatrovi v?t?inou d?laj? relaxa?n? sezen? fakt je to n?co k nezaplacen?. Jo a taky m?m fialov? 50/500 a Ventolin tak ten fialov? na pr?b??n? jak? tak? zab?r? ale mus? se br?t pravideln? podle p?edpisu. A ventolin tak ten pros?m p?kn? m??u br?t a? ze sebe dostanu v?echny hleny jinak m? to nezabere. Ale s t?mi relaxacemi v?ele doporu?uji.
30. Leden 2008 - 18:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Lukas (anonym)
eva: dik za odpoved :) mno ja si mistama pripadam, ze uz jsem skoro mrtvej :(, ale vzdycky se z toho nejak vylizu dekuji za radu zkusim navstivit Psychologa... nejvetsi peklo je, kdyz nemuzu dychat nosem.. jinak se omlouvam za pana neznameho ... nejaka rada jak se mam vyhlenovat??
30. Leden 2008 - 19:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Pan? Evo , pros?m, sd?lte mi zda jste obdr?ele m?j mail, nap??u V?m bli??? podrobnosti. Ostatn?m doporu?uji si v dne?n?m t?den?ku Kauflandu p?e??st ?l?nek o p?stu, je to cesta, jak se astmatu zbavit, jen je t?eba je?t? vy?istit j?tra.M?l jsem astma asi 15 let a definitivn? jsem se ho p?ed asi 10 lety zbavil, jde to.
1. Únor 2008 - 17:28
Obrázek uživatele Návštěvník
eva (anonym)
Dobr? den, pane Pet?e v?? email jsem dostala, moc se omlouv?m, ale je?t? jsem na n?j nem?la ?as odpov?d?t. ??kala jsem si ?e o v?kendu si to projdu podrobn? a pak se rozhodnu. Jen zb??n? jsem na v?? mail nakoukla a nezn?lo to ?patn?. D?kuji moc :)
1. Únor 2008 - 21:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Zdrav?m pane Petr. Mohl byste sd?lit, jak jste se definitivn? zbavil atmatu? Kaufland ji? nese?enu.
1. Březen 2008 - 17:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Ludv (anonym)
!!! POZOR !!! REKLAMA !!! - Komu vad?, a? ne?te !!! Ne? bych p?edst?ral, ?e doporu?uji tento zp?sob l??by, proto?e jsme s jeho pomoc? vyl??ili babi?ku, rad?ji p?edem upozor?uji, ?e jsem distributor p??rodn?ch produkt? TIANSHI a z toho titulu m? z prodeje t?chto prepar?t? n?le?? p?im??en? zisk. Zcela jist? mnoz? ??astn?ci diskuse nam?tnou, ?e nem?m otravovat v tomto f?ru, av?ak j? m?m na to n?zor, ?e nemocn? by m?li b?t v?estrann? informov?ni o mo?n?ch zp?sobech l??by, t?eba odli?n?ch od z?padn? medic?ny. Korporace TIANSHI zvolila neagresivn? zp?sob reklamy, kter? spo??v? ve vz?jemn?m p?ed?v?n? dobr?ch zku?enost? s t?mto druhem l??by. Proto?e tyto kladn? zku?enosti m?m, sna??m se je p?ed?vat d?le, nebo?, jak ji? bylo ?e?eno, nikde jinde reklamu na tyto prepar?ty nenajdete. Pokud v?m tato reklama nevad?, p?e?t?te si na str?nk?ch www.tianshi.wz.cz bli??? a dozv?te se v?e pot?ebn?, jak postupovat p?i l??b?. Komu tato moje reklama vad?, a? zanech? zbyte?n?ho sp?l?n?, kter? na m? stejn? neplat?. P?EJI V?EM BRZK? UZDRAVEN? A HLAVN? A TRVAL? UDR?EN? ZDRAV? !
3. Březen 2008 - 20:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
Dobr? den, pot?ebovala bych poradit : maminka m? 70 let , v?dy m?la probl?my s pr?du?kama, ale ted?se j? to rapidn? zhor?ilo, m? astma - byla u? 2x v kr?tk? dob? hospitalizov?na v nemocnici kv?li z?chvatu, m? l?ky, spray ,ale n?jak se to nelep??, v noci a nad r?nem se bud? s du?nost? a mus? pou??t spray. J? o t?to nemoci moc nev?m, m??ete mi poradit, zda sp?t sp??e ve chladn?j?? ?i tepl? m?stnosti ? A tak?, jestli existuj? je?t? n?jak? jin? podp?rn? prost?edky krom? t?ch l?k?, proto?e zat?m nevid?m ??dn? zlep?en?, maminka se zdr?uje doma,ted?se neodv??? ani p??ky do m?sta,fyzick? n?maha j? astma zhor?uje. D?ky za ka?dou radu.
8. Březen 2008 - 18:42
Obrázek uživatele Návštěvník
N. (anonym)
Dobr? den, cht?la bych se s v?mi pod?lit taky o sv?j zdravotn? stav,resp. pot??e: m?m bronchi?ln? astma ji? cca 5 let a alergii na n?kter? potraviny (houby,nek.druhy ryb., a dal?? o kter? nev?m?!),alergie na pe??, prach, rozto?e a pl?se?...podot?k?m, ?e i p?es m? l???n? - pravid.kontroly ka?d? 2 mes?ce, m?m pocit, ?e se zdr.stav dost?v? pod kontrolu, ale p?ece jen n?kdy i zhor?en? stavu; je to opravdu v?e individu?ln? z?le?itost-ob?as m?m velmi t??k? ast.z?chvaty, jednou m?lem u? posledn?! Na to v?e maj? vliv emoce (i velmi pozitivn?!,stres,po?as?..atd. Alergie na chlad je u mne potvrzen? - opravdu existuje; sd?lila mi ji dr. internista!! Spo??v? to v neskute?n? utrpen? v chladn?m po?as? - nemus? b?t minus..(m??u m?t na sob? 2-3 svetry, bundu,apod.) , jde o ten pocit chladu, zimnice, apod. Ka?d?mu kdo to za??v? mysl?m, ?e ch?pe a kdo ne, a? je ??astn?, ?e to nev?.-))P?eji v?em jen to nejlep??, hlavn? zdrav?,-)
13. Březen 2008 - 11:49
Obrázek uživatele Návštěvník
natalie (anonym)
Dobry dden chci poradit s tezkym astmatem mocmn eto mrzi mam 5 letou holcicku nikolku a ma tezke astma prosim vas poradte nam aby smeji to mohly vylecit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?Prosimmmmmmm
1. Duben 2008 - 21:11

Stránky

Přidat komentář