376 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Ahoj Rudo, p?e?etla jsem si Tv?j p??sp?v?k a pokus?m se Ti k n?mu n?co napsat. Pokud m?? siln? astma,tak je t?eba komplexn? l??ba.Ventolin s?m o sob? na l??bu siln?ho astmatu nesta??,je pot?eba br?t dlouhodob? i protiz?n?tliv? l?ky-kortikosteroidy a je pot?ebn? i dechov? rehabilitace-dechov? cvi?en?,ihalace,mas??e hrudn?ku,....R?da bych Ti poradila,je toho hodn?,co je mo?n? pro zlep?en? Tv?ho stavu ud?lat,ale to je na hodn? dlouh? pov?d?n?,tak pokud bys cht?l,tak mi po?li na m?j mail svou mailovou adresu a j? se Ti budu sna?it poradit a pomoci.Neboj se,jde s t?m d?lat hodn?,tak pokud bude? cht?t,tak kdykoliv napi?.Martina (M.art.i"seznam.cz)
19. Červen 2007 - 9:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Martino,jak tak kouk?m,zn?? l??bu snad na v?echno a mail? na ka?dou nemoc m?? nov? mail,ne?
19. Červen 2007 - 12:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Te? nev?m,koho m?m oslovit, ale nev?m,co t?m bylo m?n?no.Nev?m,?e bych n?komu radila ohledn? n??eho jin?ho ne? alergie a astmatu.
19. Červen 2007 - 13:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina N. (anonym)
Cht?la bych tu objasnit jednu v?c,kter? byla ?patn? pochopena.Po posledn?m p??sp?vku jsem se pod?vala na diskusn? f?ra a zjistila,?e tu opravdu p?isp?v? je?t? jeden ?lov?k se jm?nem Martina.Chci jen uv?st na pravou m?ru,?e jde pouze o shodu jmen.Nechci a nem?m v ?myslu radit n?komu na v?ce t?mat,ne? ve kter?ch si to mohu dovolit a ve kter?ch m?m znalosti a zku?enosti.A jedin?m t?matem,ve kter?m se sna??m poradit a pomoci je astma,pota?mo alergie.Mrz? m?,?e m? snaha byla myln? pochopena.Martina N.
19. Červen 2007 - 14:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Denisa (anonym)
Zdrav?m v?echny, m??ete mi n?kdo poradit? Bylo mi zji?t?no a stma alergick?ho p?vodu a dostala jsem od l?ka?e tablety Analergin. Nev?te n?kdo pros?m V?s, jestli obsahuje kortikoidy? D?kuju.
28. Září 2007 - 12:04
Obrázek uživatele Návštěvník
carex (anonym)
Analergin neobsahuje kortikoidy. Obsahuje cetirizin, coz je antihistaminikum, stejnou l?tku jako zn?m?j?? Zyrtec
4. Říjen 2007 - 14:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Denisa (anonym)
To ti na astma moc nepomuze, mel by to zkombinovat s inhalatorem... divne.
4. Říjen 2007 - 16:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Denisa (anonym)
Moc d?kuju v?em za odpov?? a rady. Dostala jsem je?t? Ecobec sprey a Ventolin sprey.
5. Říjen 2007 - 13:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
TO je dob?e:) Ecobec je kortikoid na potla?en? z?n?tu - doporu?uji po ka?d?m pou?it? inhal?toru vypl?chnout ?sta vodou - vodu nepolykat. At se v ?stech nerozmno?? kvasinky. A ventolin je v podstat? na roz???en? pr?du?ek. M?j se.
5. Říjen 2007 - 15:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Denisa (anonym)
Moc Ti d?kuju A TAKY SE M?J FAJN.
7. Říjen 2007 - 19:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Kara (anonym)
Ahojky, je mi 24 a trp?m siln?m astmatem... Z n?mahy, zm?ny po?as?, alergen?, stresu... Moje astma je absolutn? nekompenzovan?, i kdy? s l?ka?kou zkou??me mnoh? kombinace l?k? i inhal?tor?. Jsem z toho dost mimo, v posledn? dob? to dopad? tak, ?e nem??u po??dn? chodit ani ven, do ?koly, bavit se, proto?e ka?d? krok je pro mne stra?n? n?maha:-(. Je tu n?kdo takov? jako j? na pokec? D?k... Co vy ostatn?, jak se da?? l??ba?
7. Říjen 2007 - 22:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Denisa (anonym)
Ahoj, pros?m o Va?e n?zory, rady, zku?enosti - d? se astma vyl??it, nebo aspon? zlep?it stav pomoc? alternativn?ch metod - a jak?ch? P?iv?t?m i kontakty na dobr? l??itele apod. Moc d?kuju p?edem.
9. Říjen 2007 - 10:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Kara (anonym)
Deniso, jsem k tomu velmi skeptick?. Alternativn? p??pravky p?sob? mo?n? t?m, ?e astma m??e b?t psychosomatick? a tyto p??pravky p?sob? stylem: v?? a v?ra Tv? T? uzdrav?... Pokud je astma p?ev??n? psychosomatick?, doporu?ovala bych sp?? psychologa... M?m zku?enosti s t?m, ?e i dobr? l??itelka ze mne jen tahala pen?ze a poo jej?ch z?zra?n?ch ?aj?ch jsem skon?ila v nemocnici... Ale k alternativn?m metod?m-nejlep?? a ??inn? je hr?t na zobcovou fl?tnu a ur?it? soln? jeskyn?...
10. Říjen 2007 - 16:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana (anonym)
Deset let jsem bojovala u l?ka?? s astmatem m?ho syna. Nezab?raly l?ky, vakc?ny ani ozdravovna. Skoro 1-2 x ro?n? m?l z?pal plic. Pak jsem se dostala k informac?m, kter? n?m nav?dy pomohly. Bylo nutn? ud?lat zm?nu v j?deln??ku a vy?istit t?lo zevnit? specieln?mi p??rodn?mi produkty. Dnes je syn absolutn? bez l?k?. R?da porad?m i dosp?l?m - guranova.ivana"centrum.cz
10. Říjen 2007 - 23:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ivano, do diskuze atopick? ekz?m jsi psala o synovci, sem o synovi, jsem zv?dav? v jak?ch dal??ch diskuz?ch se setk?me s dojemn?mi historkami z rodiny. Na forum aids chod? jedna holka s Hiv, nepomohla bys j? vyl??it se sv?mi p??rodn?mi produkty??? A co rakovinu??? Roztrou?enou sklerozu? Jestli n?co nen?vid?m, tak je to zneu??v?n? d?v?ry lid?, kte?? jsou zoufal? ze sv?ho poni?en?ho zdrav? a chytaj? se ka?d? nad?je... Pak p?ijdou takov?to zr?dy a pro svoje prachy a pro vlastn? prosp?ch p??ou l?i:-(((.
11. Říjen 2007 - 6:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Honza - aloe"a (anonym)
Astma je velmi z?chvatovit? du?nost.... Mnoh? l??iv? potraviny mohou ale p?isp?t ke sn??en? citlivosti pr?du?ek a n?chylnosti k astmatick?m z?chvat?m. Omezen?m soli a vylou?en?m potravy, kter? nejv?ce zp?sobuj? alergick? reakce, se d? dos?hnout sn??en? jak frekvence, tak intenzity z?chvat?. Samoz?ejm?,?e mohou p?sobit sou?asn? i jin? faktory, jako je prost?ed?, anebo stres. Zm?na stravy a vhodn? dopl?ky potravy mohou zna?n? tyto stavy zlep?it. Mezi klienty Poradny zdrav? je jedn? pan?, kter? to opravdu se stravou a dopl?ky vzala v??n?. Oboj? je velmi pot?ebn?. Trp?la jsem siln?mi astmatick?my z?chvaty a byla odk?zan? na siln? l?ky. Dcera mi doporu?ila u??vat ALOE VERA GEL, Bee Pollen a ALOE FIRST. Proto?e jsem byla t??k? alergik odm?tala jsem, jej? doporu?en?, dnes v?m, ?e bl?hov?. Teprve po t??k?ch z?chvatech jsem se rozhodla a od 4. z??? 2004 jsem za?ala pravideln? v?e u??vat. Od t? doby jsem nem?la ani ten nejmen?? astmatick? z?chvat. S aloe jsem se sp??telila a v sou?asn? dob? nemus?m pou??vat l?ky. Zmizela mi srde?n? v?du?, lo?isko na pl?ci a lev? pl?ce, kter? byla nefunk?n? funguje. V?e bylo objektivn? potvrzeno rentgenologicky i dal??mi vy?et?en?mi. Chci jen doplnit, ?e ?ivot t?to ?edes?tilet? ?eny se za posledn? roky velmi zm?nil. Aloe tam sehr?lo svoji roli, ale hlavn? roli zp?sobila zm?na ?ivotn?ho stylu. Jen v leto?n?m roce byla ji? dva kr?t na Lyse ho?e v Beskydech.
11. Říjen 2007 - 16:32
Obrázek uživatele Návštěvník
pamak (anonym)
Dobr? den Zab?v?me se s man?elkou l??en?m alternativn?mi zp?soby. Astma pova?ujeme za pom?rn? dob?e l??iteln? a vyl??iteln? bez l?k?. Sami jsme m?li astmatick?ho syna, m?l ten typ astmatu, kter? navazuje na probl?my s alergi?, p?es den byl pom?rn? v po??dku, a ve?er za?al ka?lat a proka?lal celou noc, a? do zvracen?. R?no pak nemohl j?t do ?koly, proto?e vlastn? celou noc nespal. Maminka nemohla j?t do zam?stn?n?, proto?e str?vila noc s n?m. Astma bylo prov?zeno alergiemi na pyly. Sta?ilo, aby jel autobusem do ?koly okolo pole s kvetouc? ?epkou a nebo aby se prob?hl v tr?v? a natekly mu o?i, ?e p?es ne nevid?l a z?rove? za?al intenzivn? smrkat. V o??ch poci?oval siln? ?ez?n?. P?es den ka?el bu?to ustoupil ?pln? a nebo byl snesiteln?j??, n?kdy i p?es den p?ich?zely z?chvaty ka?le. Astma, v?etn? alergie jsme u sv?ho syna vyl??ili v pr?b?hu jednoho roku. Ve sv? praxi jsem tak? l??ili chlape?ka, kter? byl zcela bez alergick?ch probl?m?, ale trp?l velmi siln?mi astmatick?mi z?chvaty, prost? najednou p?estal d?chat a za?al modrat, a rodi?e s n?m museli okam?it? do nemocnice, kde jej l?ka?i rozd?chali. Hodn? jim pom?hala
15. Říjen 2007 - 15:00
Obrázek uživatele Návštěvník
pamak (anonym)
Dobr? den Zab?v?me se s man?elkou l??en?m alternativn?mi zp?soby. Astma pova?ujeme za pom?rn? dob?e l??iteln? a vyl??iteln? bez l?k?. Sami jsme m?li astmatick?ho syna, m?l ten typ astmatu, kter? navazuje na probl?my s alergi?, p?es den byl pom?rn? v po??dku, a ve?er za?al ka?lat a proka?lal celou noc, a? do zvracen?. R?no pak nemohl j?t do ?koly, proto?e vlastn? celou noc nespal. Maminka nemohla j?t do zam?stn?n?, proto?e str?vila noc s n?m. Astma bylo prov?zeno alergiemi na pyly. Sta?ilo, aby jel autobusem do ?koly okolo pole s kvetouc? ?epkou a nebo aby se prob?hl v tr?v? a natekly mu o?i, ?e p?es ne nevid?l a z?rove? za?al intenzivn? smrkat. V o??ch poci?oval siln? ?ez?n?. P?es den ka?el bu?to ustoupil ?pln? a nebo byl snesiteln?j??, n?kdy i p?es den p?ich?zely z?chvaty ka?le. Astma, v?etn? alergie jsme u sv?ho syna vyl??ili v pr?b?hu jednoho roku. Ve sv? praxi jsem tak? l??ili chlape?ka, kter? byl zcela bez alergick?ch probl?m?, ale trp?l velmi siln?mi astmatick?mi z?chvaty, prost? najednou p?estal d?chat a za?al modrat, a rodi?e s n?m museli okam?it? do nemocnice, kde jej l?ka?i rozd?chali. Hodn? jim pom?hala
15. Říjen 2007 - 15:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Dana (anonym)
Diskuzn? f?rum k alergi?m je na www.proalergiky.cz
15. Říjen 2007 - 18:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Laura (anonym)
Pro Pamak: Pros?m o informaci - odkud jste a kolik to u V?s stoj?. D?kuju.
16. Říjen 2007 - 16:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Denisa (anonym)
Moc V?m v?em d?kuju za rady a informace a je?t? bych se cht?la zeptat, jestli m?te co se t??e astmatu n?kdo n?jak? zku?enosti, jestli pom?h? na to Diviznov? olej. N?kde jsem ?etla, ?e je na astma dost dobr?. D?kuju.
18. Říjen 2007 - 10:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Petra (anonym)
Ahoj dneska jsem byla u ortopeda a ten mi ?ekl, ?e to vypad? jako kdybych m?la astma m??ete mi pros?m n?kdo napsat p??znaky hrozn? t??ce se mi d?ch? a jsem alergick? ne ml??n? v?robky p?edem moc d?kuji Petra
12. Prosinec 2007 - 11:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Petro, p?i astmatu se z??uj? pr?du?ky, m??e? se nadechnout, ale nejde vydechnout. P?i pot???ch je sly?et s?pot, p?i v?dechu. Rozhodn?, pokud jsi alergik, je mo?n?, ?e to progredovalo do astmatu, nev?hej, zajdi k praktikovi, nech si napsat doporu?en? na plicn?!!!
12. Prosinec 2007 - 12:20
Obrázek uživatele Návštěvník
amalie (anonym)
Dobry den ,chtela bych se zeptat co se stane pokud se astma nele??.D?kuji
29. Prosinec 2007 - 13:03
Obrázek uživatele Návštěvník
J.K. (anonym)
Amalie a pro? by jsi ho nem?la l??it?Pokud se nel???,zhor?uje se to a? m??e? um??t.V nejlep??m skon??? na plicn?m.
29. Prosinec 2007 - 13:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Honza (anonym)
Pro Petru: sna? se na 40 dn? vylou?it ml??n? v?robky a pozoruj to, co to bude d?lat. Dal?? zku?enosti najde? na www.aloe-gel.cz anebo napi? o n? na aloe"aloe-gel.cz Pro Amalii : nel??en? astmat je velk? nezodpov?dnost k sob? i bl?zk?m
29. Prosinec 2007 - 22:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana M. Navrati (anonym)
Pro Amalii: J? bych tak? rad?ji doporu?ovala astma l??it, ostatn? jako ka?dou nemoc. A? u? pomoc? l?ka?e, odborn?ka na plicn?m, nebo pomoc? dobr?ho l??itele. Ide?ln? je samoz?ejm? vhodn? spojit oboj?, kvalifikovanou l?ka?skou p??i s kvalitn? l??itelskou p???. V p??pad? z?jmu pros?m nav?tivte m? str?nky www.lecitel-navratilova.cz Zdrav? nov? rok p?eje Jana M.N.
30. Prosinec 2007 - 20:35
Obrázek uživatele Návštěvník
amalie (anonym)
Proto?e , se mi t??ko d?ch? , ale boj?m se to ??ci rodi??m , proto?e by se na m? zlobili ?e m? zase n?co tr?p? , proto?e j? u? toho m?m hodne(jako zdrav.pot???) , boj?m se jim to ??ct.A je?t? se chci zeptat , je tohle astma , kdy? se mi ?patn? nadechuje m??e se t?eba po??dn? nadechnout malokrat , a ?patn? se mi vydechuje-de sly?et s?pot.Je tohle astma?
30. Prosinec 2007 - 20:53
Obrázek uživatele Návštěvník
amalie (anonym)
ale u??v?m i sel? rodina takove bylinky ktere vylecili i rakoviny atd. tak chvili po?k?m jestli se to nezlep??.
30. Prosinec 2007 - 20:55
Obrázek uživatele Návštěvník
carex (anonym)
Amalie, tohle je astma temer urcite a melo by se to co nejdriv lecit, jinak se to muze zhorsovat. Zajdi si na plicni. Bylinky muzou trochu pomoct, ale samy o sobe nestaci.
1. Leden 2008 - 10:31

Stránky

Přidat komentář