Posudkáři v Opavě

První příspěvky v diskuzi

reagovat 26.9.2008 17:32 - dena

Je tu někdo, kdo má zkušenost ať dobrou, či zlou s posudkovými lékaři v Opavě?

reagovat 19.1.2009 12:37 -

Nejlépe se vyhnout posudkovému lékaři Gejzu Sczirankovi.To je opravdu síla,když se k němu dostanete.Ten z Vás udělá hned zdravého člověka!!!!

reagovat 11.2.2009 16:05 - dena

Jo, slyšela jsem o něm.Jsou na něho stížnosti. Řekla bych, že takoví jsou skoro všichi z těch posudkářů v Opavě. Ale jak to chceš udělat, vyhnout se? Příjdeš ke komisi a jdeš k tomu,té, který(á) sedí v kanceláři, totožné na tvém předvolání.

reagovat 11.5.2010 11:32 - Jiřa

Nejlépe se vyhnout...

Tak tehle Gejza Scziranka,to je síla.Apeluji na všechny přítomné.
Prosím vás v jaké moci je tohoto doktora vyměnit? Prosím za všechny tam ty nahoře,dejte ho pryč.Doktor-70.let,bývaly voják z povolání a to posouzení,jak píšete-děs a hrůza.Ať se to změní,nebo nevím.A to co se prý děje v Opavě na posudkové,se jen tak někde neděje.

reagovat 28.3.2011 20:43 - jarek vavřinek

jsemna invalidnim duchodu,mam přiznany třeti stupen postiženi pokud mi ho vezmou tak tomu posudkaři polamu obě nohy aby si to uvědomnili hovada jedny

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 15.5.2017 18:00 - Karel

Gejza Scziranka by potřeboval dostat pořádně přes hubu aby se vzpamatoval. Toto není normální brát nemocným lidem důchody a papírově je uzdravovat.

reagovat 15.5.2017 18:12 - Steve

Klasika ... snaživej a poctivej je bit oproti líným nemakačenkám kteří jej užívají pouze na diagnozu zvanou LENOST!

Taky nechápu ten českej dvojí metr! (klasickej sociální bordel!) Všude je to - Pracáky, sociálky, OSSZ, ČSSZ. Všude posuzují amatéři nevím dle čeho a buzerují ty poctivé, chudé snaživé. Toliko let už máme po revoluci a na sociálních úřadech je neskutečnej bordel a amatérismus.

reagovat 15.5.2017 18:17 - Steve

Navíc, pokud vám napíší obyč dopis - klidně jej vyhod'te a ani jej nemusíte číst, klidně můžete zapřít že nepřišlo nic! Co není doporučeně jakoby neexistovalo, nemá to žádnou váhu, nikde u právníka či soudu to neobstojí! A tyhlety úřady to používají naprosto normálně a nervou si vůbec s tím žíly! Naopak jsou i dle pošty POVINNI zasílat dopisy min doporučeně, má-li jít o něco důležitého, nějaké předvolání apod. Obyč psaní je odesláno bez jakékoliv záruky .... čili snadno zapíratelné.

reagovat 23.8.2017 09:40 - Hana

takhle je to i s ID.Pokud...

je třeba zjistit skutečnost, viz odkaz
Doba pojištěníRozlišujeme doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění. Náhradní doba důchodového pojištění je doba, kdy neodvádíte pojistné, přesto tato doba vstupuje do výpočtu důchodu a nároku na tento důchod.


Doba důchodového pojištění se počítá pro nárok na důchod i výši důchodu plně, náhradní doba důchodového pojištění vstupuje do nároku na tento důchod z určitého procenta, pokud ale byly náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2010, tak se i ony započítávají v plné výši, podmínkou je, že jde o pojištěnce, kterému vznikne nárok na důchod před rokem 2019. Pokud jde o výši důchodu, náhradní doba pojištění se započítává buď plně (výkon vojenské služby, péče o dítě a péče o bezmocnou/závislou osobu) nebo jen z určitého procenta (ostatní).

Nárok na uplatnění doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění se hodnotí podle právních předpisů, které platily v okamžiku, kdy byla tato doba pojištění získána. Takže doba studia na střední škole, vyšší odborné a vysoké škole, která se nepovažuje za dobu pojištění, ale byla získaná před 1. lednem 2010, hodnotí se jako doba pojištění / náhradní doba pojištění.

Doby důchodového pojištění
soustavná připrava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole před rokem 1996 a to do dosažení věku 18 let,
pracovní poměr,
služební poměr,
členství v družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,
společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
samostatná výdělečná činnost, pokud je s ní spojena účast na důchodovém pojištění,
činnost na základě dohody o pracovní činnosti,
činnost soudců,
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,
dobrovolnická práce pracovníků pečovatelské služby,
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce,

Náhradní doby důchodového pojištění:

Aby byla doba pojištění uvedena jako náhradní doba pojištění, tak je nutné, aby tato doba v souhrnu trvala alespoň jeden rok, a to i přerušovaně a současně byla vykonávána v Česku. Náhradní doby pojištění jsou uvedeny v § 12 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Náhradních dob pojištění je celkem devět. Kromě výkonu vojenské služby, péče o dítě a péči o bezmocnou nebo závislou osobu, která se započítávají ze 100 %, se náhradní doby pojištění započítávají z 80 %.
soustavná připrava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let před rokem 2010,
vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a dále v rozsahu nejvýše tří let, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, před rokem 1996 bez omezení,
osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
vojenská služba v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě, osob konajících civilní službu (do roku 2004),
osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, pokud jde o blízkou osobu,
pobírání plného invalidního důchodu (invalidního důchodu ve třetím stupni) z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod; za poživatele invalidního důchodu se pro účely účasti na pojištění považují také osoby, které nepobírají invalidní důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních zákonů,
pobírání dávek z nemocenského pojištění,
dočasná pracovní neschopnost, která trvá po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, pokud tato neschopnost nevznikla úmyslně, zároveň vznikla v době této výdělečné činnosti, po dobu karantény nebo v ochranné lhůtě a nebo po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem.

V praxi bývají největší problémy s evidencí na úřadu práce. Doba evidence na úřadu práce sice patří mezi náhradní doby pojištění a tato doba se započítává do výpočtu důchodu, ale pouze v omezeném rozsahu. Dle zákona o důchodovém pojištění se doba, kdy je občan veden v evidenci úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání hodnotí do doby pojištění po dobu, po kterou občanovi náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu nejvýše 3 roky po dobu evidence na úřadu práce, kdy podpora nenáleží. Tato doba se zjišťuje zpětně. Před dosažením 55 let se do ní započítává nejvýše 1 rok.

Některé z těchto dob jsou zároveň tzv. vyloučenými dobami, tedy sice vstupují do potřebné doby pojištění, ale ve výpočtu se od ní odečítají. Jde například o dobu pobírání plného invalidního důchodu, dobu studia osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání, dobu po kterou je uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Pokud se vyloučené doby kryli s příjmem z výdělečné činnosti, máte možnost se rozhodnout, zda bude do výpočtu důchodu vstupovat vyloučená doba nebo příjem z výdělečné činnosti.

K souběhu pobírání příjmu a vyloučené době v praxi dochází např. v těchto případech: osoba pečující o bezmocnou osobu nebo maminka na rodičovské či mateřské dovolené si příležitostně přivydělává na zkrácený úvazek, dohodu o pracovní činnosti nebo podniká. Příjem je v těchto případech je však nízký (výrazně nižší než je průměrný příjem v ostatních letech) a započítání příjmu v těchto letech by znamenalo nižší důchod.

V případě, že se některé období od roku 1986 po současnost započítá do vyloučené doby, tak to znamená, že nedojde k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu, ze kterého se počítá důchod.
Zjednodušeně řečeno, např. půlroční nemocnost a pobírání nemocenských dávek vůbec neovlivní výši penze.
Obdobná je i situace u evidence na úřadu práce. Pokud doba v evidenci úřadu práce nepřekročí stanovenou zákonnou hranici, tak pobírání nižší podpory v nezaměstnanosti neovlivní negativně výslednou penzi.

Vyloučené doby jsou tedy velmi důležité, protože zabraňují „zbytečnému“ snížení důchodu.

Co ale dělat, když nemůžete prokázat dobu pojištění. Například nemůžete dohledat doklady o svém studiu apod. Podle § 85 odst. 5 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je možné prokázat dobu pojištění i čestným prohlášením žadatele o důchod a dále dvou svědků (to se týká například zaměstnání, doby péče, studia v cizině).

reagovat 23.8.2017 14:40 - ???

A to si vážně myslíte, že takoví kreténi doktoři co dokáží vyléčit kohokoliv z čehokoliv jediným škrtnutím pera a aniž by pacienta viděli jsou jenom v Opavě? Nevím na co máme vůbec tolik dobře placených doktorů když nato stačí s jednou tužkou jeden kreten a žádná zodpovědnost za to co pomrší? Copak jsme jen nějaká pokusná zvířata? Vemte třeba tu televizní reklamu s tou rakovinou. Třetina lidí onemocní rakovinou a oni už dokonce ošetřili 2 tisíce slovy dva tisíce pacientů a ti ostatní mohou pochcípat? Prostě nemají dostatečně tlusté obálky aby si jich vůbec všimli! Zase je to jenom pro pár vyvolenejch a ostatni si klidně chcípněte!!!

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *