JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

Archiv příspěvků

reagovat 14.8.2018 11:35 - Mare

Didusi, jistěže je to v...

Posuzuješ všechno z pohledu katolické církve.
Z pohledu totalitního systému, který musí mít všechno v hrsti, podřízením se všech ostatních nějakým dogmatům, předpisům....

Duch je dán jednotlivci, pro jeho život, ne proto, aby dirigoval všechny křesťany....a už vůbec ne tento svět.....

To právě nejsou schopni pochopit KC ,svědkové, denominace....., ani ty...

Já tady říkám jen evangelium a když někdo uvěří, je během několika minut naplněný Duchem a začne ...SÁM....rozumět Božímu slovu....

Můžeme pak být spolu a vzájemně si pomáhat....

On nepotřebuje, abych ho učila.....natož manipulovala....

Nová smlouva je založená na tom, že všichni mají Ducha a nikdo nemusí nikoho nic učit....:


Židům.8.kapitola:

10A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
11Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.


To je totiž podstata křesťanství, podstata Nové smlouvy.

Duch svatý je dán pro mé vzdělání, pro můj život v Kristu. Ne, abych učila jiné, natož, abych je totalitně ovládala, jako to dělá KC a VRO a většina vůdců denominací....

reagovat 14.8.2018 11:59 - Mare

Didusi, když nepotřebuju někoho držet v kleštích svým poznáním, tak klidně můžu vidět částečně.....
Bůh ví, co potřebuju vědět pro svůj život a co nemusím nutně vědět....

Takže v pohodě můžu Boha poznávat z částky.....

Nikde nemůže být v Bibli SZ vůdce, v Nové smlouvě ne....!

V prvním století byly autoritami apoštolé,.....ale neměli žádnou administrativní strukturu , ani faktickou strukturu pro to, aby sbory mohli držet v rukách....., jako to má KC a VRO....

Pavel vzápětí co založil sbor, odjel úplně jinam a zakládal sbor zase tam....

Zcela svobodně je po letech navštívil, psal dopisy,....ale neovládal je.....

On sám říká, že nechce nad jejich vírou panovat, ale že při návštěvě se chce svobodně ....spoluradovat z jejich víry.....
Znáš to v Bibli ?reagovat 14.8.2018 13:53 - Mare

Disusi, dám ti sem i popis, jak má novozákonní církev fungovat svobodně a horizontálně:

Totalitní struktura v církvi vypadá takto:

To znamená, že je struktura v pyramidálním stylu.
Nahoře je nejvyšší šéf, pak pod ním pastoři, kteří tlumočí a dole lid, který pasivně přijímá a mlčí.

Tak trochu po vzoru starozákonním, i když i tam Bůh dával poměrně velikou svobodu jednotlivcům.

Ale tam byl k tomu důvod, že byla pyramida. A to ten, že Bůh nemohl, k vůli hříchu člověka, mluvit přímo s každým, tak naplnil Duchem jen prostředníka, vůdce, kněze, soudce,.....a k nim jenom promlouval a oni tlumočili pak Boží vůli lidu, který Ducha neměl.

Pod novou smlouvou je za hřích zaplaceno, takže Bůh může s každým křesťanem mluvit napřímo, protože vkládá Ducha do každého křesťana.

Skutečné křesťanství je založeno na tom, že každý jednotlivec je naplněný Duchem a vedený přímo Bohem individuálně.
Protože za hřích je zaplaceno a každý má Ducha, může být Nová smlouva je založená na tom, že..... už nebude učit druh druha a bratr bratra....jak je psáno v 8.kapitole Židům....


Takže na základě toho, se každý křesťan rovnocenně podílí v církvi, čili ve společenství křesťanů.

Je to vyjádřeno tímto veršem.:1.Kor.14.kapitola:

26Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu.
27Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá.
28Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem.
29Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují.
30Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne.
31Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni.
32Prorok přece ovládá svůj prorocký dar.
33Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu,


Všichni si rovnocenně slouží vzájemně a taky to všichni.... ROZSUZUJÍ.

Neměl by tam být nikdo, kdo je snad nějak záhadně naplněný Duchem více a rozhoduje o všem a o všech.

TOTO JE SKUTEČNÉ KŘESŤANSTVÍ !

Neexistuje svobodnější a rovnoprávnější společenství, než skutečně křesťanské.

Ano, v církvi jsou učitelé, starší......, ale v žádném případě nemohou být ve SZ postavení. Vše je v horizontální rovině a pro jednotlivce je vždy prioritní jeho osobní vedení Duchem a tato služba v církvi toto nesmí překračovat.

V žádném případě se ...TŘEBA STARŠÍ NESMÍ dostat do postavení SZ prostředníka !

Jako je papež a VRO.

Protože se celá církev dostane pod Starý zákon a vypadává z Novozákonní milosti. Jak se píše ve 3.kap.Galatským.

Bohužel člověk dokáže zneužít všechno, i Krista, i církev.....

Protože křesťany někdo chamtivě rozděluje, chce panovat.....

Většinou ovšem to ale nikdo nedělá vědomě nebo cílevědomě....

Jsou z největší části ovlivněni Katolickou církví a to nejen vedoucí církví, ale i ti všichni lidé, kteří by měli aktivně sloužit svým sourozencům v Kristu....si vzájemně....

Místo aktivity sedí pasivně v lavicích, odkývou všechno a jdou domů....

I tady je svoboda těžší a těžko se žije,.....je mnohem pohodlnější žít v totalitním systému, který za vás všechno udělá....., že....?

Známe to dobře ze světa.-...
Živiny pro mozek

reagovat 14.8.2018 14:17 - Věřící

Nejdůležitější je důvěřovat Bohu, chtít Jeho vůli, milovat druhého člověka, vidět v něm Krista, odpouštět, a chovat se ke každému s úctou a laskou, pak se začínají měnit lidská srdce. A můžu být v kterékoliv církví, i katolické. Citace z bible tady nikomu moc nepomůžou, nepřesvědčí a neobratí.

reagovat 14.8.2018 16:06 - Mare by ráda postavila do latě

celou církev. Je to velká reformátorka. Pokloňte se před touto velkou učitelkou.

Podle apoštola Pavla by sice měla držet hubu a krok a poslouchat muže, ale ona si udělala z bible trhací kalendář a vybírá si jen to, co se jí hodí. Chce panovat mužům.

Brzy vykopne Františka z jeho úřadu a dosadí se místo něho,

Teď královnou jsem já....

reagovat 14.8.2018 16:09 - 1. Timoteovi 2, 12

Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.

reagovat 14.8.2018 16:10 - 1. Korintským 14, 35

Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.

reagovat 14.8.2018 16:11 - Koloským 3, 18

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

reagovat 14.8.2018 16:12 - 1. Petrův 3, 1

Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům

reagovat 14.8.2018 16:14 - Efezským 5, 24

Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *