JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

Archiv příspěvků

reagovat 14.10.2017 11:57 - Mare

Dobré ráno Mare

Ano, to...

Nemusí už každému jednotlivci snímat hříchy, jak píšeš Pablovi. To znamená, že by musel jak ve Starém Zákoně pořád opakovat svou oběť.
............................................

Mimo, jsi milá holka, ale v tomto se mýlíš. Kristus musí sejmout každému člověku jednotlivě hříchy, ale nemusí pro každého znovu umírat.

Mimo, Bůh je všemocný, ale je bezmocný před vůlí člověka a před jeho rozhodnutím !

Jinak bychom přestali být lidmi.

Kristus opravdu umřel pro všechny a je to jednou provždy dokonáno.

Ale ČLOVĚK se musí rozhodnout toto výkupné přijmout !
Musí udělat životní rozhodnutí, přijít za Kristem s pokáním a požádat o to, aby jeho hříchy byly přibity spolu s Kristem.

Ovšem člověk si nesmí s sebou tahat své vlastní skutky, protože Kristus se například , nikdy nebude dělit o své dokonalé očištění, za které těžce zaplatil, s naší snahou se očistit.

Toto bývá jedním z důvodu, proč se Bůh nepřizná k sejmutí hříchů Kristem, proč se to nestane.

Důvod je to, že my musíme navěky vědět, že to byl jen a jen Kristus, kdo nás dokonale očistil !

Nejsou to formulky a není to automatika, Bůh vždy vidí do srdce člověka a podle toho dá očištění nebo nedá....

Ano, děje se to pouze vírou v Krista !

Jenže v Krista věří hodně lidí a nesou si spoustu lží a smetí, takže si to člověk může myslet, že věří dobře a svědkové si myslí, že úplně nejlíp......, ALE JE TO BŮH, KDO ROZHODUJE, KOHO KRISTUS OČISTÍ....A dá člověku o tom své svědectví, že se to stalo.....nebo nedá.....

reagovat 14.10.2017 13:52 - Milan

Hezký den všem,
pokud platí každé slovo Krista, pak platí rovněž to co Ježíš říká o Božím Zákonu. Že jej nepřišel zrušit, ale završit, že tyto Boží Zákony mají věčnou platnost. Dokonce Ježíš říká, že kdo by je vyučoval lid, je veliký v Božím království, kdo by z nich něco chtěl ubrat, ubírá svou velikost v Božím království. Ježíš jasně v evangeliích mluví o tom, že kdo miluje Otce i Jeho, rovněž miluje jejich přikázání, žije dle nich a tím dosvědčuje, že Boha i Krista opravdu miluje. Ježíš se nikdy proti Božím Zákonům nestavil, to činí jen pokrytci, kteří nechápou, že v Božím Zákoně je projevena láskyplná Boží moudrost dobra pro vedení života lidí na zemi. Díky těmto dokonalým Božím Zákonům, hledající člověk poznává v čem chybuje, čím se proti Božímu řádu proviňuje a má možnost činit pokání. Co by bylo platné omilostňovat člověka Boží láskou, kdyby nevěděl a netušil v čem se ukrývá nebezpečí pro jeho případný pád. Ježíš po omilostnění říká onomu člověku "a více již nehřeš",a jak by takový člověk věděl v čem nemá hřešit, když by neznal Boží Zákony, a to, co jej samotného znesvěcuje. Ten kdo je Kristovou láskou omilostněn, má přeci zájem poznat v čem spočívá hřích a co jej znesvěcuje, proto, pokud to nezná a je mu zděleno aby dále nehřešil, sám od sebe zjišťuje v čem se pro něj skrývá ono nebezpečí hříchu a znesvěcení.. V Písmu pak nalézá řeč Ježíše, který říká, že člověka znesvěcují NEDOBRÉ MYŠLENKY, SMILSTVÍ, LOUPEŽE, VRAŽDY, CIZOLOŽSTVÍ, CHAMTIVOST, ZLOVOLNOST, LEST, BEZUZDNOST, ZÁVISTIVÝ POHLED, URÁŽKY, NADUTOST, OPOVÁŽLIVOST. Proto by měl, dle Ježíšových slov, člověk bdít nad tím co vychází z jeho srdce, jaký druh myšlenek a měl by vědět, že vše co jej znesvěcuje pochází ze Zlého. Toto je skutečně důležité vědět pro hledajícího člověka, kterému je to možné sdělovat i klidnou formou, bez přemrštěné horlivosti, která může svým vlivem více uškodit než prospět.
Je-li zdělení klidné, posluchač vycítí, že ten kdo sděluje je znalý, chápající a milující, o to víc pochopení do něj vchází. Ježíš když mluvil k lidem, mluvil klidně a zasvěceně, proto z něj lidi cítili lásku a moc měnit jejich myšlení. Horlivě mluvil k lidem co klamali lid, to byli převážně zákoníci a farizeové, o kterých říkal, že obcházejí moře a zem aby získali jednoho novověrce, a že když ho získali, učinili z něj dvakrát horšího syna pekla než jsou oni sami.
Přeji všem krásné dny a mnoho Božího požehnání.

reagovat 14.10.2017 13:58 - Liu Xi

Já se snažím žít v křesťanském duchu,a jsem asi mezi těmi co o sobě říkají,že věří svým vlastním způsobem.
Má to hodně praktických výstupů.Jako že věřím v člověka někde na dně srdce ještě stále i po tom co mne zklame.
Nebo že vstřícnost by jsme měli mít i k těm co jsou jiného založení a měla by se projevovat ne že je budeme přesvědčovat o své pravdě, ale že se budeme snažit pochopit tu naši.
Že bůh není v nálepkách,obalech,vnějších neonech ani ve velkých bolestech,ale v drobných obyčejných věcech na denní bázi.
No a že jde kdo co dělá dlouhodobě a ne laciná hesla a gesta.

Živiny pro mozek

reagovat 14.10.2017 14:31 - Mare

Milane, toto jsi nepsal ty, máš to nakopírované od někoho jiného.

Zákon je dokonalý Boží zákon a nikdy nezanikne.

Má moji veškerou úctu,

ale zákon není schopný naplnit žádný člověk, proto ....NIKDO SKRZE NAPLŇOVÁNÍ ZÁKONA NEMŮŽE BÝT DOKONALE OČIŠTĚNÝ A TUDÍŽ PŘIJATÝ BOHEM.....A TUDÍŽ SPASENÝ !

Ale může být dokonale očištěný z milosti Boží tím, že Kristus byl přibit s našimi hříchy !

JEN TÍMTO A PŘIJETÍM KRISTA, ....MŮŽE BÝT ČLOVĚK DOKONALE OČIŠTĚN A TUDÍŽ PŘIJATÝ BOHEM.....TUDÍŽ SPASNENÝ !

!!!!!!!!!!!!!ani náhodou člověk nemůže být spasený, omilostněný láskou!!!!!!!!!!!!!!!

POZOR, TO JE NEBEZPEČNÝ BLUD !

Až je člověk přijatý Bohem , pak rozumí Bibli sám, nemusí být pod něčím vlivem, pak teprve může splňovat Kristovy nároky, přikázání, zákon..., sám dobrovolně z lásky a vděčnosti, že byl zadarmo omilostněný Kristem !

reagovat 14.10.2017 15:24 - Milan

Milane, toto jsi nepsal ty,...

Mare,
které slovo má větší platnost, tvoje nebo Krista?

reagovat 14.10.2017 15:34 - žádný ježíš není

o čem to tu žvaníte ?

reagovat 14.10.2017 15:38 - Milan

o čem to tu žvaníte ?

O Boží Lásce :-).

reagovat 14.10.2017 16:22 - ptám se vážně

milane, nezajímá mě tvá esoterika, tvé pocity a prázné fráze. ukaž mi tvého ježíše. důkaz dej

reagovat 14.10.2017 16:53 - mima

Nemusí už každému...

Mare, nejsem už holka, ale krásně to zní :-) Z holky se dávno stala babička.

Milá Mare, píšeš, že je to Bůh, který rozhoduje....ale já věřím, že dílo Boží, spáseni je dokonáno. Je to dokonalý plán Boží, který vznikl dávno před stvořením světa.

Sám Ježíš hovoří o sobě..... neboť si mě miloval před stvořením světa...

Pavel k Efezkym píše.... který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa......V něm se nám skrze krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti......v němž jste i vy ( když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu ) byli označení pečetí zaslíbeného Ducha svatého.

Bůh nemusí nic schvalovat, dávno před stvořením světa znal své syny, dcery, věděl jak se kdo zachová...jen čeká na své marnotratné syny až se k němu navrátí.

Dokonce zapsal jména svých dětí do knihy života.
.....Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
Zjevení 13.kap.

A ty pobílené hroby, dávno nad sebou vynesly rozsudek.

reagovat 14.10.2017 17:20 - pro Mare

Milane, toto jsi nepsal ty,...

z tvých vykřičníků mi vůbec není dobře :(

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *