Ježíš Kristus, Boží Syn

Archiv příspěvků

reagovat 30.5.2017 23:02 - D

Kazdy nalezeny balzamovany...

Pravdomluvná bible a skromný Jezája? Ty s námi snad žertuješ!

reagovat 30.5.2017 23:48 - ale prd...

měli lepší army než nějací semitští kočovníci z Levantu.
přečti si nápisy Merneptah Stele
https://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah_Stele

no já nevím... tak neříkám, že zrovna "Jákob se svým stádečkem" je "dostal do kolen" ale takoví Hyxósové (či jak se to píše..) - "Mořské národy"(např, i Pelištejci byly národ z této vlny..) je nejen porazili.. ale i "komplet ošéfovali".

A před nimi snad ještě Chetité... (či po nich?)
Už za Davida byl Egypt v podstatě v hluboké defenzivě..

reagovat 31.5.2017 10:50 - rr

Decko, ty si neco precti, abys pochopil uceni jezise, jinak kecas

Živiny pro mozek

reagovat 31.5.2017 10:51 - rr

Věříme v Ježíše a jsme přesvědčeni o pravdivosti jeho slov: „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6) Věříme tomu, že Ježíš přišel z nebe na zem a dal svůj dokonalý lidský život jako výkupní oběť. (Matouš 20:28) Díky jeho smrti a vzkříšení mohou ti, kdo v něj projevují víru, získat věčný život. (Jan 3:16) Věříme také tomu, že Ježíš nyní vládne v nebi jako král Božího království, které brzy zajistí pokojné podmínky pro celou zemi. (Zjevení 11:15) Zároveň však bereme doslova Ježíšův výrok: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28) Proto Ježíše neuctíváme ani nevěříme tomu, že je všemohoucím Bohem.

reagovat 31.5.2017 10:53 - neco si precti z etymologie, at se s tim jezajou rozloucis, to nebyl Jehošuah = Ježíš

Jméno Ježíš (řec. I·e·sousʹ) odpovídá hebrejskému jménu Ješua (nebo, v nezkráceném tvaru, Jehošua), jež znamená „Jehova je záchrana“. Toto jméno nebylo nijak neobvyklé; tehdy se tak jmenovalo mnoho mužů. Proto se k jejich jménu přidávalo další označení, například „Ježíš Nazaretský“. (Mr 10:47; Sk 2:22) Titul „Kristus“ je odvozen z řeckého slova Chri·stosʹ, což je ekvivalent hebrejského Ma·šiʹach (Mesiáš), a znamená „Pomazaný“. Výraz „pomazaný“ byl sice správně používán i na lidi, kteří žili před Ježíšem, například na Mojžíše, Árona a Davida (Heb 11:24–26; 3Mo 4:3; 8:12; 2Sa 22:51), ale postavení, úřad či služba, k nimž byli tito lidé pomazáni, byly pouze předobrazem vyššího postavení, úřadu a služby Ježíše Krista. Ježíš jako jediný je tedy „Kristus, Syn živého Boha

reagovat 31.5.2017 23:14 - D

Jméno Ježíš (řec....

Už jsem ti jednou dal najevo, že o těchto věcech mám přečteno desetkrát víc než ty. Jak se opovažuješ, ty vole, tady s takovou arogancí předestírat takové banality, a sugerovat přitom, že je já neznám?

Tak, jak je jinými označována či pojmenována ústřední postava křesťanského náboženství třeba jako "Ježíš Kristus", "Pán Ježíš", "Spasitel", "Vykupitel", "Beránek boží, který snímá hříchy světa" i "Onen tajemný Immanuel", tak je mnou daná postava pojmenovávána jako "Jezája Pomazanec". Obrovský význam tohoto mého pojmenovávání pro intelektuálně kulturně duchovní dějiny lidstva rozeberu později.

reagovat 1.6.2017 10:02 - Mare

RR:Proto Ježíše neuctíváme ani nevěříme tomu, že je všemohoucím Bohem.
.............................................

To je ale v rozporu s Božím slovem, protože první křesťané Krista uctívali :

1 Korintským 1:1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes
2 církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:

Všimni si, že Pavel byl apoštol Krista a ne Jehovy !

A co si myslíš, kdyby první křesťané nevzývali Krista a neměli ho plnou pusu a místo toho vyvyšovali Jehovu, že by je v Antiochii nazvali .....kristovci....!


reagovat 1.6.2017 16:37 - Steve

Oni neradi slyší o tom nevěřícím Tomášovi, víš :-D

o Kristu "Můj Pán a můj Bůh"

Jehovisti holt nejsou nevěřící Tomáš.

reagovat 1.6.2017 23:36 - D

Označování ústřední postavy křesťanského náboženství "Jezájou Pomazancem" je oprávněný antidot výrazů jako "Ježíš", "Ježíš Kristus", "Pán Ježíš", "Pán Ježíš Kristus", "Bůh-Syn", "Syn svatý", "Beránek boží, který snímá hříchy světa", "Spasitel", "Vykupitel", "Onen tajemný Immanuel" i "Ježíš - velekněz podle řádu Melchisedechova".

Druhdy výše uvedené výrazy umožňují, ba přímo podněcují kulturně zprostředkovaný deliriálně paranoidně halucinatorní přístup k dané postavě, podporují všemožné bláznivé "znovuzrozence", "probuzence", "naplněné či obdarované duchem" i "svědky". Podobní blouznivci rozmanitě blábolí o tom, jak se jim dotyčný "dal poznat", jak jej přijali za svého "osobního spasitele", jak se mu "cele odevzdali", "cele oddali" a tak všelijak podobně.

Naproti tomu prvdy výše uvedený výraz "Jezája Pomazanec" je povýtce intelektuální, oprávněně zdůrazňující cizotu dané postavy vůči současné kultuře, její alienaci, odtažitost, destilovanost, sterilitu.

Kdo je s to se na danou postavu dívat jako na "Jezáju Pomazance" a traktovat ji jako "Jezáju Pomazance", ten má dobrou šanci nepodlehnout manipulacím různých blouznivců, charismatiků, bigotních bludařů, ale i sublimovaných liberálně církevnických zdrženlivých tvůrců řídkých křesťansko-teologických polívčiček.

reagovat 2.6.2017 00:03 - Markéta

Označování ústřední...

Ano, výborně! Zapuďme Ježíše Krista, vyzvedněme Jezáju Pomazance!

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *