Evoluce nebo kreace ?

Archiv příspěvků

reagovat 2.7.2012 10:49 - Foxy

Po celou dobu staro- i středověku vládlo přesvědčení, že svět byl stvořen a od té doby je neměnný. Teprve v 18. století se objevila myšlenka evoluce, v 19. století vyslovil Darwin svou evoluční teorii a od začátku 20. století byla ve vědeckém světě evoluční teorie přijata téměř všeobecně a začala se vyučovat na školách. S tím se nesmířili zastánci přesvědčení, že svět byl stvořen během 6 dnů, jak je psáno v Bibli. Obhájcům tohoto názoru se od začátku 20. století začalo říkat kreacionisté.

Kreacionismus v nejširším slova smyslu znamená víru, že do vzniku a vývoje přírody zasahuje nadpřirozená síla. Taková víra je ovšem v rozporu s darwinistickou evoluční teorií, a proto docházelo od samého počátku, kdy se objevila myšlenka evoluce, ke konfliktům. I dnešní kreacionisté evoluční teorii úplně nebo zčásti odmítají a požadují dokonce zákaz školní výuky evoluční teorie nebo výuku obou protichůdných výkladů současně. Taková je situace v USA a obdobné tendence se objevují už i v dnešní Evropě. Kreacionismus se stává vážným problémem a zaslouží si podrobnější analýzu.

Kreacionismus má ale řadu forem, od úplného odmítání jakéhokoli vývoje v přírodě až po pouhou víru, že stvořitel zasáhl jen jednou, když vytvořil přírodní zákony. Podle nich se pak svět vyvíjí tak, jak to vykládá darwinistická evoluční teorie. Patřily k nim především menší fundamentalistické sekty v USA, které dosáhly toho, že v některých amerických státech, např. Tennessee, Mississipi a Arkansas, byla výuka evoluční teorie zrušena.

Přes snahu kreacionistů se evoluční myšlenka rychle šířila a biblická představa mu nebyla schopna čelit. Představa o tzv. „mladé Zemi“, stvořené během šesti dnů před 6.000 – 10.000 lety a o potopě světa byla totiž snadno vyvratitelná. Geologické i biologické argumenty svědčily proti ní a kreacionistům chyběly argumenty, jak stvoření světa v tak krátké době obhájit. Zvolili novou taktiku. Nezbylo jim než uznat význam vědy a pokusit se použít její metody pro obhajobu biblického výkladu, kterého se odmítli vzdát.

Podle názoru zastánců „vědeckého kreacionismu“ jsou evoluční teorie a údaje o stáří Země chybné, a dokládali to dlouhou řadou „vědeckých“ argumentů. Podle jejich názoru je např. radiometrické datování stáří Země nepřesné, oceány jsou na rozdíl od tvrzení geologů daleko mladší, o čemž prý svědčí výpočty podle vývoje slanosti vody, vrstva prachu na Měsíci neodpovídá jeho udávanému stáří, Měsíc stále chladne a proto je mladší než předpokládají kosmologové, rychlost světla se postupně zpomaluje, takže stáří Země je nižší než tvrdí evolucionisté a pod. Většina těchto argumentů vychází z některých nepřesností ve starším vědeckém výzkumu, které ovšem už byly dávno opraveny. Pod tlakem kritiky se snažili „vědečtí kreacionisté“ svou teorii postupně vylepšovat. Naivní trvání na knize Genesis a na představě o potopě světa bylo nahrazováno důmyslnějšími, postupně vytvářenými teoriemi, např. že život se skládá z energie, hmoty a know-how, a v několika etapách se postupně opouštěly některé biblické názory. Vývoj tohoto kreacionistického směru směřoval k uznávání skutečného stáří Země a evoluce, i když o zásadní roli Boha se nepochybovalo.

Přesto ztrácel vědecký kreacionismus postupně na významu. Jeho „vědecké“ argumenty byly snadno vyvráceny a biblický výklad se stal neobhajitelným. Podstatné bylo i to, že Nejvyšší soud USA v r.1987 rozhodl, že jakékoli vyučování „vědeckému kreacionismu“ v hodinách biologie je protiústavní a zakazuje se. Program „Institutu pro výzkum stvoření“ byl pod vedením J. Morrise modernizován, přepracován a hlavní aktivity přeneseny na internet.

Aby se mohl kreacionismus proti darwinistickému výkladu nadále prosazovat, musel se vzdát svého spojení s náboženstvím a uznat existenci evoluce. To skutečně kreacionisté začátkem 80. let provedli. Vznikla tak moderní varianta vědeckého kreacionismu, zvaná Intelligent design (ID), Inteligentní projekt, nebo také neokreacionismus. Vzešel z akademických kruhů, používá vědecké metody i vědeckou terminologii a varuje se náboženských argumentů, resp. odkazů, i když je financován většinou křesťanskými institucemi a jeho zastánci a propagátory jsou vesměs věřící křesťané.

Základní ideou ID je, že svět byl stvořen a je dále řízen podle plánu, designu, který mu musel být dán inteligentním Tvůrcem, kterým nemusí být nutně Bůh, ale třeba i mimozemšťané nebo jiná inteligentní bytost. Jeho existence má být dokázána nepřímo, vědeckým průkazem nedostatků evoluční teorie. Ta je podle nich nedokonalá a sama o sobě nestačí k vysvětlení vzniku a vývoje Země. Proto je logicky nutný předpoklad zásahů inteligentního nadpřirozeného činitele. Intelligent design, který se na rozdíl od vědeckého kreacionismu vzdává biblické představy a zčásti uznává výsledky oficiální vědy, měl být daleko přijatelnější zejména pro vzdělanější věřící než formy předchozí.

Uvedeme nyní přehled hlavních argumentů, které proti darwinistické evoluční teorii používají kreacionisté nejrůznějších podob.


Argumentum per analogiam (from design)
Jde o prastarý argument, který poukazuje na to, že příroda je natolik složitá, organizovaná a účelná, že to musela stvořit inteligentní bytost. Tento argument byl znám již starým Řekům, tvořil také základ tzv. naturtheologie, rozšířené v 18. století, a byl teoreticky rozpracován anglickým theologem Williamem Paleyem (1743-1805) v r.1802. Ten argumentoval takto: nalezneme-li v lese kapesní hodinky, je přece jasné, že nemohly vzniknout náhodou, že jsou naopak nepochybným důkazem lidské existence a tvořivosti. Analogicky musí být složitost přírody nepochybným důkazem existence Stvořitele. Tento argument používají i dnešní kreacionisté v nejrůznějších variantách: „Ani tornádo nemůže z plechů a šroubků vytvořit letadlo“, „Bibli nevytvoříte náhodným seřazením hromady písmen“ atd.

Protiargumenty
Nehledě k tomu, že tento argument vyvrátil řadou logických argumentů David Hume (1711-1776) už 15 let před Paleyem, kreacionisté nepochopili základní princip darwinismu, přírodní výběr, který v průběhu milionů let dokáže vytvořit účelné a komplexní organizmy a jejich orgány i bez pomoci plánu.
Jsou ale i jiné námitky proti tvrzení kreacionistů o dokonalosti plánu. Můžeme se ptát, zda je ten plán skutečně inteligentní. Dělal ho někdo moudrý, vševědoucí? Těžko. Máme přece zbytkové (vestigiální) orgány, které byly u našich předchůdců funkční, ale postupně se staly zbytečnými a zredukovaly se na neúčelné nebo i překážející přívěsky (apendix – přívěsek slepého střeva, zub moudrosti – poslední stolička, kostrč – zbytek kostry ocasu, zakrnělá křídla u nelétavých ptáků, zbytky dolních končetin u kytovců atd.).

Jiným příkladem je neefektivní a nelogická konstrukce orgánů. Každý inženýr by navrhl řešení jednodušší. Např. nerv zásobující hrtan žirafy, nervus laryngeus superior, běží dlouhým obloukem od horní krční páteře až do hrudníku pod oblouk aorty a odtud se opět vrací daleko vzhůru k hrtanu. Jiné příklady: močová trubice u muže probíhá nevýhodně téměř středem prostaty, kde může být ve vyšším věku utištěna. Sítnice oka je „naruby“, světelné paprsky musí procházet vrstvou nervových buněk a vláken, než dopadnou na světločivé buňky. I taková chobotnice to vyřešila v evoluci lépe než velký designér u obratlovců.

A proč designér dopustil vznik mutací, které jsou v převážné většině škodlivé a vedou k defektům nebo úmrtí zárodku nebo dědičným chorobám? Vždyť je to zcela neproduktivní. Škoda práce. Také molekulární genetika přispěla v posledních letech k odhalení „zmetků“. V genomu je totiž zakonzervován inaktivní genetický materiál, zcela zbytečný pro život organismu. Např. v beta řetězci hemoglobinu o 146 aminokyselinách došlo u 100 z nich k mutační změně beze změny účinnosti. Proč prováděl designér tyto neúčelné změny? Nebo: proč designér vytvořil takovou spoustu druhů, které v minulosti vymřely? Byly to omyly? Proč nevytvořil hned tvory dokonalé? Evolucionistům ovšem tyto nálezy posloužily nejen jako argument proti stvoření, ale naopak jako skvělý důkaz minulého vývoje


Chybějící článek (missing link)
Je to snad nejčastěji používaný argument kreacionistů: Jestliže mezi dvěma druhy nenajdeme v paleontologickém materiálu přechodné tvary, je podle jejich názoru zřejmé, že druhy byly stvořeny samostatně Typickým argumentem kreacionistů byla také tzv. kambrijská exploze před více než 500 miliony let, kdy se náhle objevilo množství nových druhů bez navazování na organismy starší.

Protiargumenty
I tento argument lze snadno odmítnout, protože tyto mezery jsou stále rychleji zaplňovány novými nálezy (Archeopteryx, dvojdyšné a lalokoploutvé ryby, Austraolopithecus atd.). Je ovšem pravda, že přechodových forem ve fosilních nálezech není mnoho, ale dnešní výklad speciace, tedy vzniku nových druhů, to vysvětluje: Nové druhy vznikají tehdy, když je populace rozdělena nějakou bariérou, např. geografickou, nebo když malá část populace leží na okraji rozšíření druhu. Nový druh tedy vzniká zpravidla na omezeném prostoru, v malém segmentu původní populace a v časově krátkém období. Proto lze přechodné formy zachytit ve fosilním nálezu jen vzácně. Někteří kreacionističtí autoři tyto mezery systematicky hledali, např. Berlinsky, který našel 250 mezer. Ty byly sice postupně zaplněny, ale Berlinski nadále tvrdí: „To, že existují místa, kde byla mezera zaplněna, je sice zajímavé, ale nevýznamné. Rozhodující je, že existují mezery, které zůstaly.“

A pokud jde o tzv. kambrijskou explozi, tak tato „exploze“ trvala snad až 100 milionů let. Ale především právě tato mezera se velmi rychle zaplnila: J.S. Gould o tom psal, že „náš obvykle vzpurný fosilní záznam se zachoval skvěle a dočkal se nejkrásnější řady přechodových zkamenělin, v jejichž nálezy mohl každý evolucionista doufat.“


Nezjednodušitelná složitost (irreducible complexity)
Podle kreacionistů je principiálně nemožné, aby náhodně, tedy postupnými mutacemi, vznikly komplexní systémy. Dokud není systém hotov, nemůže fungovat. Darwinistický přístup znamená, že každé stadium bylo funkční a mohlo být proto podřízeno výběru těch nejlepších mutantů. Důkazem toho, že se orgán nemůže vyvíjet postupně, má být i to, že po odstranění jediné své součásti orgán nefunguje, např. po vyjmutí kolečka hodinky přestanou chodit.

Tento starý argument oživil zejména M. Behe, který komplexitu nehledal jen u orgánů, jako je oko nebo ucho, ale zejména na biochemické úrovni. Behe popisuje imunitní mechanismy, mechanismus srážení krve nebo molekulární děje, ovládající činnost bičíku bakterie. Ty jsou skutečně velice složité a je pravda, že jsou teprve v současnosti vědou odkrývány, takže jejich postupný evoluční vývoj je málo znám, resp. nebyl dosud podrobně studován.

Protiargumenty
Argument nezjednodušitelné složitosti by mohl v biologii platit jen pro jednogenerační skoky, nikoli pro mnohogenerační evoluční proces. Argument lze snadno vyvrátit poukazem na vzestupné řady vývoje oka i jiných orgánů, které sestavila srovnávací anatomie. Existují totiž i dnes organismy, které mají na hlavě jen okrsky buněk citlivých na světlo, Tyto okrsky jsou u jiných druhů vpáčeny do hloubky, u dalších uzavřeny v dutinu, u jiných najdeme průhlednou rohovku i čočku a další přídatné orgány. Tak jistě pracovala i evoluce. Dokonce se ukázalo, že se oko vyvinulo během evoluce nezávisle několikrát. Podobné je to i s ušními kůstkami, kladívkem, kovadlinkou a třmínkem. Nevznikly z ničeho nic, ale postupnou přestavbou a přesunem z chrupavek nejvyššího žaberního oblouku. Ani s tou ztrátou funkčnosti orgánů po odstranění jejich části to není pravda. Vidíme, i když nedokonale, i po odstranění čočky.

Poněkud komplikovanější je záležitost s bičíkem bakterií, ale i tam se nabízí logické vysvětlení. Jednotlivé proteiny a chemické reakce mohly původně sloužit jinému účelu než pohonu bičíku a mohly druhotně tuto funkci převzít, podobně jako je tomu u sluchových kůstek. Tento způsob změny funkce se nazývá dnes examptací.

Mylné je také Beheovo tvrzení, že neexistují práce, které se pokusily složité biochemické děje vysvětlit, i když sám na jiném místě své knihy cituje biochemika Russella Doolittlea. Ten se zabýval evolucí krevního srážení a nastínil i její teorii. Nejprve se v evoluci objeví tzv. tkáňový faktor, pak prothrombin, pak thrombinový receptor, fibrinogen atd. Proti tomu Behe argumentuje demagogicky takto: Doolittle „neuvádí žádné důvody pro vznik proteinů ani se nesnaží vypočítat pravděpodobnost výskytu proteinů.“ Nebo: „V Doolittleově hypotéze nejsou uvedeny žádné příčinné faktory“. Z této jediné věty je zřejmé, že Behe nepochopil princip darwinismu. Příčinnost a smysluplnost totiž do Darwinovy teorie nepatří. Jiní autoři, např. David Baltimore, se zase zabývali evolucí imunitního systému obratlovců. Existuje i specializovaný časopis, Journal of molecular Evolution, který se věnuje evoluci na molekulární úrovni. Jak je vidět, současná biologická věda postupně odhaluje tajemství i těchto složitých struktur a není žádný důvod věřit, že by se je časem nepodařilo vysvětlit i bez zásahu Tvůrce.

V Beheově knize najdeme i jiné prohřešky. Behe např. argumentuje pravděpodobností vzniku jednotlivých proteinů a přirovnává ji k pravděpodobnosti výhry v loterii. Dochází k počtu tisíc miliard let. Všechny tyto výpočty jsou však zavádějící, protože mutace vznikají nejen v buňkách mnohobuněčných organismů, ale i v miliardách miliard organismů jednobuněčných, a to v miliardách po sobě jdoucích generacích.


Makromutace – vývojové skoky
Darwin zdůrazňoval, že evoluce probíhá vždy jen postupně jednotlivými malými krůčky, ale že i ty nakonec vedou k významným makroevolučním změnám. Kreacionisté, ale i mnoho evolučních biologů tvrdí, že frekvence mutací není tak velká, aby jí bylo možno vysvětlit velké vývojové skoky, tedy vznik druhů a vyšších taxonů během „pouhých“ stamilionů let. Kreacionisté možnost postupného vývoje popírají, podle nich jsou nutné skokové změny, jenže ty prý nelze vysvětlit Darwinovou teorií a je nutno předpokládat vyšší zásah. Otázka, zda druhy a vyšší skupiny vznikly skokem nebo pomalým vývojem, gradualisticky, skutečně není dořešena a je stále předmětem sporů.

Protiargumenty
Nehledě k tomu, že i velké změny lze dnes vysvětlit gradualisticky, můžeme vysvětlit i změny skokové, makromutace. Jednou z možností je, že nová mutace neovlivní vývoj organismu až v jeho konečné fázi, ale zasáhne do raného vývoje embrya. Taková změna může změnit celý plán vývoje a tedy zásadně i konečnou podobu individua. Jinou možností dalekosáhlé změny je splynutí dvou rozličných organismů v jeden, jak ukázala Lynn Margulisová: mitochondrie, energetické mikroorgány v buňkách obratlovců, vznikly kdysi dávno pohlcením a zabudováním jiného organismu.

Další vysvětlení nabídli v 70. letech Eldridge s Gouldem. Navrhli tzv. „teorii přerušovaných rovnováh“ („punctuate equilibrium“). Podle jejich zjištění probíhá evoluce nestejnou rychlostí: nově vzniklý druh se vyvíjí rychleji, jakoby skokem, pozdější vývoj je velmi pomalý, situace je téměř stacionární. Zdá se, že takový nestejně rychlý vývoj je obecným principem vývoje druhů, ale představu o vývoji skokem je nutno uvést na pravou míru. Jde totiž o skoky jen v geologických časových měřítcích, trvají jistě několik desítek tisíců, snad i milionů let.


Rozpor s informační teorií. Náhoda a komplexita
W.A. Dembski přidal další, rovněž mylný argument. Podle něj je Darwinova teorie v rozporu s dnešní informační teorií. Evoluce znamená přece rozšíření informace v organismu. Mutace jsou však zcela náhodnou změnou, která podle jeho názoru nemůže zvýšit množství informace. Ani selekce podle Dembského neznamená zisk informace, ale naopak ztrátu.

Protiargumenty
V přírodě platí zákony zachování hmoty a energie, ale nikoli zachování informace. Mutace zvyšují variabilitu, tedy komplexitu přírody. Ani selekce, druhá složka evoluční teorie, není z evolučního hlediska ztrátou, protože není náhodná, je kreativní, i když nevědomá. Dembski nechápe, že přírodním výběrem vznikají organismy a struktury nové, komplexní a účelné. Starší druhy nemizí, takže celkové množství informace v přírodě v průběhu evoluce stále stoupá. Podle Dembského existují v přírodě tři typy fenoménů, náhodné, pravidelné (rotace Země) a plánované. Ty poslední se vyznačují komplexností a smysluplností (specifikací). Když se najde fenomén s těmito charakteristikami, jde o design, plán. Jenže Dembski vůbec nerozumí evoluci a nechápe, že právě přírodním výběrem vznikají struktury komplexní a účelné, „smysluplné“.


Chybějí přímé důkazy probíhající evoluce. Neexistuje empirická báze.
Podle kreacionistů by bylo možné přijmout darwinistický výklad jen tehdy, kdyby bylo možné evoluci zrekonstruovat nebo přímým způsobem dokázat, že vývoj probíhal a dosud probíhá podle Darwinovy představy.

Protiargumenty
I v tomto bodě se kreacionisté hluboce mýlí, resp. vykazují značnou dávku neznalosti. Pravda je, že nelze přímým způsobem dokázat, jak tomu bylo kdysi, ale evoluce probíhá trvale a můžeme ji sledovat přímo před našima očima. Už klasickým příkladem je změna barvy nočního motýla drsnokřídlece březového (Biston betularius) v důsledku změny prostředí. Už v r.1948 bylo zjištěno, že se během industrializace a znečištění ovzduší v okolí Manchesteru objevovaly stále častěji nové formy tohoto nočního variabilního motýla. Místo převážně bíle tečkovaných forem převládly motýli černí, melanotičtí. V r.1998 byla studie rekapitulována se stejným výsledkem. Jiným příkladem je zvýšení odolnosti komárů proti DDT, nebo velice závažný fenomén stále častější resistence bakterií na antibiotika apod. Během několika let se bakterie dovedou na běžná antibiotika adaptovat. Bylo při tom prokázáno, že nejde o získanou, lamarckistickou dědičnost, ale že se postupně pomnoží ojedinělí mutanti, odolní proti antibiotiku.

Tyto popsané příklady jsou sice jen změnami uvnitř jednotlivých druhů, ale už byly přímo pozorovány i změny makroevoluční, tedy vznik nového druhu. Ať už jsou to laboratorní pokusy, v nichž vznikly nové druhy banánových mušek, drosofil, nebo pozorování v přírodě, např. vznik nových druhů ryb ve Viktoriině jezeře. To vzniklo teprve před 12.000 let v místě východoafrického riftu, zlomu. Z jednoho nebo několika málo druhů ryb rodu Cichlidae, kterém žily v této lokalitě původně, se v geologicky i evolučně nesmírně krátké době vyvinulo 300 samostatných druhů. K této speciaci (vzniku nových druhů) došlo zřejmě jednak pohlavním výběrem, jednak výběrem ekologickým. Některé skupiny cichlid, které se specializovaly na určitou niku jezera, např. určitý druh potravy nebo určitou hloubku, se postupně adaptovaly na nové podmínky, vyvíjely se jiným způsobem a časem se zcela odlišily od skupin ostatních. Jiným příkladem je vznik nových druhů rostlin, které se objevují přímo před našim očima přirozeným křížením nebo polyploidizací, tedy zdvoj – i víceznásobením počtu chromosomů.


Argumentum ad ignorantiam
Všechny uvedené argumenty kreacionistů lze nakonec převést na jeden společný, a tím je „argumentum ad ignorantiam“, tedy poukazování na neúplnost našich znalostí o evoluci.

Protiargumenty
Pravda je, že naše znalosti o přírodě jsou neúplné. Poznatky o evoluci však narůstají stále rychleji a bílá místa v našich znalostech rychle mizí, mezery se vyplňují a kreacionisté musí zoufale hledat další a stále menší mezírky. Samozřejmě nikdy nebudeme vědět vše, se stoupající šíří výzkumu se objevují nové záhady, nové mezery. Darwinismus se ovšem stále vyvíjí a zpřesňuje. To, co se zdálo svědčit proti neodarwinismu, se často ukázalo jako jeho doplnění a bylo do něj včleněno.


Evoluční teorie není vědeckou teorií
Kreacionisté používají ještě jeden, podle nich zásadní argument. Darwinismus prý není vědeckou teorií, nelze ji testovat (falzifikovat). Lze jí prý vysvětlit cokoli. Opírají se při tom o velmi nešťastný názor velice vlivného filozofa Sira K.R. Poppera, který označil darwinistický výklad za metafyzický program a prohlásil, že „darwinismus nepředvídá variační evoluci“.

Protiargumenty
I v tomto případě jde o názor zcela mylný, protože všechny jednotlivé aspekty evoluční teorie lze nejenom spolehlivě testovat, ale jsou dnes každodenně opakovaně testovány a ověřovány ve všech implikacích: genetických, biochemických, morfologických, biogeografických i paleontologických. Pokud jde o predikční schopnost, je pravda jen to, že evoluční teorie nemůže předvídat vznik určitých druhů, ale předvídá spolehlivě populační dynamiku vývoje druhu, budoucí fosilní nálezy, změny biochemických pochodů atd. A Popperovo vyjádření, že darwinismus nepředpovídá konkrétní evoluční procesy, je jen důkazem nepochopení evoluční teorie. Jejím základním principem totiž je, že evoluce je procesem bez cíle, do značné míry nahodilým, což stojí v opozici proti vitalistickým teoriím, podle nichž je vývoj účelný a směřuje k předem určenému cíli.

Popper si nakonec svůj omyl uvědomil a své prohlášení v pozdějších letech odvolal. Bohužel, kreacionisté se dodnes na mylný Popperův výrok odvolávají. Vyjádření, že evoluční teorií lze vysvětlit cokoliv, je přímo absurdní, protože dnes víme, že směr evoluce není bezbřehý, ale že existují četná omezení (constraints) nejrůznějšího druhu, fyzikální, biochemická, historická aj.

A naopak, je to právě kreacionismus, který dává designérovi do rukou absolutní moc stvořit cokoli, kdykoli a jakkoli. Výskyt jakéhokoli organismu a jakékoli jeho struktury a funkce lze jednoduše vysvětlit poukazem na úmysl Stvořitele. Kreacionisté se proto ani nesnaží pátrat a vymýšlet, jakými mechanismy Tvůrce své dílo uskutečnil. Protože zásahem Tvůrce lze vyložit jakýkoli nález, není ID vyvratitelný. Proto ovšem nejde o vědeckou teorii a nezbývá, než zařadit ID mezi pseudovědy.

(Exc: Jiří Heřt, Věda kontra iracionalita 4, Praha 2008)

reagovat 3.7.2012 13:59 - Jan@VEDA

> S tím se nesmířili zastánci přesvědčení, že svět byl stvořen během 6 dnů, jak je psáno v Bibli. Obhájcům tohoto názoru se od začátku 20. století začalo říkat kreacionisté.

Zajimave je, ze duchovni texty po celem svete i legendy ruznych domorodych spolecenstev hovori vyhradne o stvoreni vyssimi bytostmi, i kdyz prubeh se lisi.

Podle me zkusenosti se prof. Hert vyjadruje k vecem, kterym nerozumi:

http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/jyotisa_odpoved.htm

Poslal jsem to mailem sisyfovcum, odpoved samozrejme zadna. Skeptik svou chybu neprizna, jinak by nemohl zustat skeptikem s hlavou v písku.

Hari Hari

reagovat 3.7.2012 15:06 - Zvědavec

J@V: Zajimave je, ze duchovni texty po celem svete i legendy ruznych domorodych spolecenstev hovori vyhradne o stvoreni vyssimi bytostmi, i kdyz prubeh se lisi.

To může být proto, že jsme savci s dlouhým formativním obdobím a silnou vazbou na rodiče.
Poté, co zjistíme, že rodiče nejsou zas až tak všemocné božstvo, jak se nám dosud jevilo, hledáme náhradu - a tak si stvoříme (tvoříme) božstvo ideální, metafyzické...

Kdybyses vylíhl z vajíčka někde pod kamenem a nepoznal tak nikdy ani sám pojem "rodič", žádného boha bys nehledal.

Proto tedy bude velký rozdíl v metafyzickým nazíráním světa mezi mouchou a škvorem. Možná by stálo za to zeptat se jich.

Živiny pro mozek

reagovat 3.7.2012 15:29 - Zvědavec

Píšeš:

Poslal jsem to mailem sisyfovcum, odpoved samozrejme zadna. Skeptik svou chybu neprizna, jinak by nemohl zustat skeptikem s hlavou v písku.

Člověče, ty snad znáš někoho, kdo strká hlavu do písku? Já takovýho tvora neznám - snad kromě těch, kteří žijou pod zemí a musí se proto do ní zavrtávat.

reagovat 3.7.2012 18:47 - Nepřizpůsobiví & Darwinova teorie

http://www.youtube.com/watch?v=oHodfreajd8&feature=fvwrel

reagovat 3.7.2012 20:08 - Chuck Norris vtipy

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=cI8SbeMnMns

reagovat 3.7.2012 20:23 - Msp.

Tato spolecnost prechazi do matrixu. Vyznavaci kreacionismu jsou lide, kteri prijmou jho, nevzpouzeji se, nepatraji po pricinach a souvislostech. Oni jen veri a nasleduji. Bohuzel nejcasteji falesne proroky a vlky v rouse berancim.

reagovat 3.7.2012 21:40 - Anna

Úvaha Darvinistů

"Trvalo to milióny rokov, kým sa človek vyvinul z opice... Dnes to netrvá ani pol hodinky a je z človeka opica!"

reagovat 3.7.2012 22:20 - D

Po celou dobu staro- i...

Foxy, zvolil jsi velmi pekny a velmi zevrubny uvod do diskuse o evoluci vs. kreaci. Klobouk dolu.

Jen jsem presne nepochopil, jak to ten Heřt myslel s tim, ze pricinnost nepatri do darwinismu.

Sam bych si myslel, ze deterministicky pohled na svet (byt nemusi jit nutne o zastaraly "tvrdy determinismus") patri k vychodiskum kazde moderni vedy.

Krom toho se rovnez domnivam, ze s tim Popperem je to trochu slozitejsi. Popper se predevsim domnival, ze vedecka teorie se nema bat falzifikujicich pokusu svych oponentu, a nema sama v sobe narcisticky budovat pojistky, ktere by ji cinily proti falzifikujicim pokusum imunni. Jakmile tak zacne cinit, stava se do sebe uzavrenou, bezzubou a irelevantni, a prestava prispivat k pokroku vedeckeho poznani.

Domnivam se, ze vzhledem k tomu, ze ma evolucni teorie vyrazny filosoficky presah, opravdu ji v nekterych aspektech hrozi, ze se stane snuskou sice neprustrelnych, ale pro dalsi vedecke poznani tez irelevantnich vedeckych dogmat. Evolucni biologie musi opravdu davat pozor, aby si vytycovala narocne mety v empirickem i teoretickem poznani, aby se nebala riskovat dilci nezdary, a vedecke poznani zive prirody tak ambiciozne, smele i efektivne rozvijela.

reagovat 4.7.2012 10:56 - Zvědavec

Co je to věda a co věda není
Autor: Jan Špaček
Datum:27.07.2008 v 04:21

(Tento článek vznikl jako reakce na názory některých přispěvatelů do diskuse.)

„Také nevěříte evoluční teorii? Nevěříte v Boha, Alláha, Jehovu ani nikoho jiného? A přesto si myslíte, že na počátku

bylo něco, co stvořilo svět? Církev létajícího špagetového monstra je tu pro vás!“
Toto náboženství vzniklo jako reakce na rozhodnutí školského úřadu státu Kansas, který povolil vyučování o stvoření

světa jako rovnocenné evoluční nauce. Vytvořil je Bobby Henderson, fyzik, absolvent univerzity v Oregonu. Příslušníci

náboženství se nazývají pastafariáni. Autor v červnu 2005 formálně zažádal, aby byl špagetový monsterismus

vyučován jako další rovnocenný názor.
- - -
Neviditelný růžový jednorožec a jeho přibližná podoba:
Zajímavé na tomto nadpřirozeném stvoření je, že ač neviditelný, tak je přesto růžový. Tento paradox autoři vysvětlují

nadpřirozenou povahou této bohyně (Jak jistě není vidět, jedná se o samičku...) Proroky (nebo apoštoly, jak kdo

chce) neviditelného růžového jednorožce se v první polovině devadesátých let stala skupina studentů. To mu (spíš jí)

rozhodně neubírá na kráse a právu zařadit se do řady bohů a božstev.
- - -
Nejprve pár pojmů, které si každý může kdykoliv najít, ale jen málo kdo to skutečně udělá, protože si myslí, že

přece ví, co tyto pojmy znamenají:

Věda je činnost umožňující odhalit, pochopit nebo lépe pochopit, jak funguje pozorovatelný fyzický svět. Základní

pomůckou vědy je pozorování přírodních jevů a/nebo experiment, který se snaží napodobit přírodní jev v

kontrolovaných podmínkách. Vědění ve vědě se získává prostřednictvím výzkumu.

Teorie:
ve vědeckém pojetí není teorie nedoložený odhad, nebo tušení (na rozdíl od běžné řeči). Teorie je vnitřně konzistentní

model nebo rámec pro vysvětlení povahy přírodních nebo sociálních jevů. Je založená, nebo podporována

experimenty. Teorie je systematické a uspořádané vyjádření všech předchozích pozorování, je testovatelná a vychází

z ní předpovědi. Ze samého principu vyplývá, že všechny teorie jsou vždy pouze předběžné, přístupné opravám,

zahrnutí širšího rámce teorie a/nebo výměnou celé teorie za teorii jinou. Běžně je více hypotéz spojeno v rámec

jedné teorie. Slovo teorie se používá spíše pro širší logický celek zahrnující obecnější pravidla, než slovo hypotéza.

Teorie se testují na základě jejich shody se známými fakty a jejich schopnostmi generovat hypotézy se závěry,

které předpoví budoucí testovatelné fakty. Z několika konkurenčních teorií jedna vždy odpovídá pozorovanému jevu

více než zbývající.

Hypotéza
se používá pro označení skupiny specifických jevů v rámci teorie, nebo pro označení aplikací teorie a tudíž pro ní

platí stejná pravidla jako pro teorii.

Fakt je definován jako něco pravdivého, co ve skutečnosti existuje, nebo může být ověřeno podle zavedeného

hodnocení. Fakt zůstává neměnný v závislosti na jeho vysvětlení. (fakt-kámen po upuštění padá k zemi. Vysvětlení

nabízí dvě mě známé teorie…)

Experiment
(z latinského ex-periri, „z pokusu“) je metoda zkoumající konkrétní otázku nebo řeší určitý typ problému. Experiment

je základním kamenem postupného empirického poznání světa. Je používán v přírodních i sociálních vědách.

Experiment je ve vědě definován jako metoda zkoumající méně známé oblasti, řešící konkrétní problémy a ověřující

teoretické předpovědi.
Pojem experiment v širším slova smyslu zahrnuje 1) laboratorní (kontrolovaný) experiment, kdy je možné nastavit a

zjistit podmínky průběhu experimentu. 2) přírodní (natural) experiment, který se z velké části skládá z pozorování

a/nebo manipulací s jednou nebo několika proměnnými. 3) Pozorování 4) Polní experiment (představa

experimentálního pole bohužel do této definice nezapadá-ty bych zařadil do přírodních experimentů. Polní

experiment často využívají sociální studie. Laboratorní pokusy se na lidech většinou neprovádějí z etických důvodů.)

Teď když už víme, co je to věda, tak se můžeme podívat na to, co věda není:

Určitě do vědy nepatří astrologie, numerologie, a podobné „logie“, homeopatická léčba, báje, legendy a víra

zahrnující pojmy, obsahující entity které žádným způsobem neinteragují s hmotou, polem nebo energií (třeba víra v

lidskou duši a víra v něco mimo náš známý vesmír).
Proto taky nemůže být kreacionismus nikdy vědou, kreacionista vědcem a kreační teorie vědeckou teorií.

Mohli bychom polemizovat nad špatně určenou definicí vědy. Co by tedy ve vědě muselo být abychom do ní mohli

zahrnout „teorii kreacionismu“?

1) Do metod získávání informací bychom přidali vnuknutí správné informace nadpřirozenou silou, která ač sama

nezjistitelná žádnou fyzikální metodou přec jen byla schopna ovlivnit chemii mozku vědce.

2) Zahrnuli bychom do rámce vědy i experimenty obsahující entity neinteragující s hmotou, polem a energií (popis

experimentu by pak mohl vypadat – neočekávali jsme, že se něco stane a taky se nestalo. Z toho usuzujeme na

boží úmysl.)

3) Zrušit nutnost testování teorie. Stačí přece věřit…

4) Pro výběr správné teorie použít třeba hlasování, nebo obhajování teorie u soudu.

5) Odmítnout, že je souvislost mezi shodou v geonomech dvou druhů a jejich fylogenetickou vzdáleností.

6) Nezakládat teorie na experimentech, ale na nápadech „vědců“

Jistě, všechny tyto body jsou absurdní.
Já jako přesvědčený zastánce evoluční teorie jsem samozřejmě nemohl vymyslet nic rozumného.
Zkuste to Vy, zastánci kreace jakožto vědecké teorie!
Vytvořte postulát na základě kterého by se Vám podařilo zahrnout kreaci do vědy.
Nebo načrtněte úplně nové základy filozofie vědy!
Jen pište, v diskusi je místa dost, když tak to nějaký krmič promázne :-)
------------------
Historie kreacionismu, aneb jak se kreacionismus vyvinul v moderní inteligentní dizajn

Inteligentní dyzajn (ID) je tvrzení, že konkrétní rysy vesmíru a živých organismů jsou nejlépe popsatelné inteligentní

příčinou. Ne nepřímým procesem jako je přirozený výběr1,2.
Je to moderní forma tradičního teologického argumentu pro existenci Boha upravená aby se vyhnula upřesnění

povahy identity stvořitele3.
Tato myšlenka byla vytvořená konkrétními skupinou Amerických kreacionistů, kteří přeformulovali starý

kreacionismus aby se vyhnuli právnímu zákazu vyučování kreacionismu jako vědy4,5,6.
Američtí tvůrci ID se sídlem v Discovery Institute7,8 věří (kam se hrabe experiment!), že stvořitelem je právě

křesťanský Bůh 9,10 (jaká náhoda!).
Advokáti z Discovery Institute argumentují tím, že ID je vědecká teorie11 a snaží se změnit definici vědy aby mohla

přijmout nadpřirozené vysvětlení12 (ve chvíli kdy jsem psal předchozích „6 bodů“, tak by mě ani ve snu nenapadlo,

že se někdo o to vážně pokusí)

Vědecká komunita se jednoznačně shoduje na tom, že ID je pseudověda13 - 16 z důvodu nemožnosti testovat

hypotézy ID pomocí vědeckých metod17. (pak následuje výčet vědeckých institucí a hanlivých označení ID-mě

zaujal pojem junk science)

ID je poměrně mladá myšlenka. Vznikla jako reakce na soudní spor Edwards vs. Aguillard, nařízení zahrnující

oddělení církve od státu4. (Aguillard byl žalobce, podporovalo ho 72 nositelů Nobelovy ceny, a další. Díky bohu vyhrál

:-) ) První použití v publikaci se ID dočkal v roce 1989 a to v učebnici určené pro střední školy „Of Pandas and

People“ 21. V 90. letech bylo vydáno pár dalších publikací o ID. V polovině 90. let se začali navrhovatelé ID scházet v

Discovery Institute a začali veřejně obhajovat zahrnutí ID do osnov veřejných škol 22. Discovery Institute má Centrum

pro vědu a kulturu v roli hlavního centra plánování a financování (teď to přestává být vtipné, když si vezmeme, že tady

tuto hloupost platí stát). „Hnutí inteligentního dizajnu“ (organizace snažící se prosadit ID, nejspíš další právní klička

pro získání více peněz) se rozrůstalo až do roku 2005. V tomto roce proběhl „Doverský soud“ zabývající se

zamýšleným zařazením ID do hodin biologie na veřejných školách7.

V témže roce proběhl soud Kitzmiller v. Dover Area School District, kdy skupina rodičů středoškoláků napadla nárok

učit v dané oblasti ID jako alternativní vysvětlení o původu života. Soudce John E. Jones III rozhodl, že ID není vědou

a „nemůže se oddělit od kreacionismu a jeho náboženských základů“ a proto uvedení ID do škol je v rozporu s

prvním dodatkem americké ústavy.
Nyní je mediální klid; běžní lidé většinou ani neví o tom, že ID není věda.
O tom jsem se přesvědčil nyní na vlastní kůži. Jsem teď v Kalifornii a 300 metrů od domu mám budovu křesťanské

vědy.
Právníci hnutí ID nejspíš nyní vymýšlejí, jak obejít první dodatek ústavy, ostatní členové pravděpodobně lobují za

zvýšení příjmů v těchto těžkých dobách…

PS1: Celý tento článek je pouze překlady z wikipedie-čísla psané horním indexem v odstavci historie kreacionismu

odpovídají citacím v textu na wiki u hesla „intelligent design“ doporučuji si to přečíst celé. Sám jsem žasl, co

všechno je možné! Jestli je někde kocourkov, tak bude pravděpodobně v USA.

PS2: Jak jste si asi všimli, tak texty psané kurzívou jsou mé osobní poznámky a domněnky, za které bych nedal

ruku do ohně za text psaný normálním písmem nenesu zodpovědnost-za ten kritizujte autory uvedené v odkazech a

citacích=alibismus v praxi:-) )

PS3: Myslíte si, že je možné aby se našel někdo, kdo po zjištění těchto faktů (žádných teorií!) stále zastával ID na

tomto serveru? Pokud ano, tak nechť uvede své argumenty teď (jakou změnou v definici vědy hodlá legitimizovat tuto

domněnku) a ať nadále nezamořuje diskusi pod články z rubriky evoluce.

http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=3802&id_c=103077

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *